Global Forest Goals Report 2021 jest pierwszym sprawozdaniem, które ocenia skuteczność wdrażania Strategicznego Planu dla Lasów, przyjętego przez ONZ na lata 2017-2030. Plan ten wyznaczył sześć głównych celów powiązanych z lasami, dotyczących odwrócenia skutków deforestacji, poprawienia jakości życia osób zależnych od lasów, mobilizacji zasobów finansowych, zwiększenia obszarów leśnych objętych ochroną i poszerzenia kooperacji na arenie międzynarodowej.

Według raportu w ramach większości celów wiele działań zostało podjętych i liczne regiony znajdują się już na dobrej drodze, między innym poprzez skuteczne zwiększenie powierzchni leśnej i odtworzenia terenów zalesionych.

Te postępy są jednak zagrożone przez czynniki takie jak pandemia COVID-19 i zmiany klimatyczne skutkujące utratą bioróżnorodności, dlatego raport uznaje dalsze działania nastawione na osiągnięcie Global Forest Goals za konieczne. 

 

Wróć