the-situation-of-water-sanitation-and-hygiene-in-schools-s

“The situation of water, sanitation and hygiene in schools in the pan-European region” to raport  wydany przez the World Health Organization (WHO) i the United Nations Economic Commission for Europe  (UNECE) w 2016 r.

Punkt wyjścia dla raportu stanową: Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r. oraz Agenda 2030 (ONZ, 2015), które odwołują się do praw przysługujących dzieciom w zakresie dostępu do wody i warunków sanitarnych. Agenda 2030, poprzez Cele Zrównoważonego Rozwoju (Cele: 3.3, 3.9, 6.1, 6.2 oraz 4a) uszczegóławia wyzwania w tym zakresie.

W niniejszej publikacji podsumowano sytuację dotyczącą wody, stanu sanitarnego i higieny pracy w szkołach (WASH) w regionie paneuropejskim, do którego zaliczono również Polskę. Sprawozdanie to – na podstawie przeglądu dostępnej literatury naukowej, międzynarodowej I badań poszczególnych krajów regionu – podsumowuje:

  • regulacje i przepisy krajowe, w tym postępy w tworzeniu i wdrażaniu krajowych strategii w zakresie higieny pracy w szkołach i związanych z nimi wyzwań;
  • dane o dostępie i funkcjonalności placówek szkolnych (w tym urządzeniach sanitarnych);
  • kwestie i wyzwania dotyczące WASH w szkołach i ich wpływu na zdrowie, samopoczucie, poziom edukacji i środowisko szkolne.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć