wastewater-the-untapped-resource-s

Opracowany w 2017 r. przez ONZ (UN Water) raport pt. „World Water Development Report. WASTEWATER THE UNTAPPED RESOURCE ” (WWDR) dedykowany jest tematyce gospodarki wodno-ściekowej. Według jego autorów, zapotrzebowanie na wodę rośnie, co wiąże się ze wzrostem ilości produkowanych ścieków.

Ponad 80% z nich (w skali ogólnoświatowej) trafia z powrotem do obiegu w przyrodzie bez poddania ich jakiemukolwiek unieszkodliwianiu bądź oczyszczaniu. Dlatego też usprawnienia w zarządzaniu zasobami wodnymi, jak i rozwijanie możliwości ponownego zagospodarowania ścieków, stwarzają szanse na osiągnięcie korzyści w trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Doskonalenie procesów związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi i ściekami odgrywa kluczową rolę w kontekście wypełnienia założeń Agendy 2030, zwłaszcza SDG 6 – Czysta woda i warunki sanitarne.

Istotnym elementem raportu jest powiązanie kwestii zasobów wodnych z innymi, ważnymi dla niej aspektami, jak np.: aktualna sytuacja na świecie, występujące zagrożenia czy potencjalne szanse dla konkretnego regionu (w raporcie uwzględniono następujący podział: Afryka, Kraje Arabskie, Region Azji i Pacyfiku, Europa i Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Karaiby). Zawarte w raporcie rekomendacje mogą być inspirujące i pomocne dla lokalnych władz, przedstawicieli biznesu czy też innych osób zaangażowanych w problematykę zarządzania zasobami wodnymi.

Tytuł raportu celowo przywodzi na myśl zagadnienie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i podkreśla znaczenie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście GOZ. Jest to przykład ilustrujący zależność i wzajemne oddziaływanie aspektów ekonomicznych i środowiskowych. Czystsza i bardziej zrównoważona gospodarka, przekładająca się na poprawę jakości zasobów wodnych, zapewni dostęp do lepszej jakości wody i pomoże zadbać o ekosystemy wodne.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć