PARTNERSTWA DLA PRZYRODY

„Karpaty Łączą” to idea, która łączy działania związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat. Wokół tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy interesariusze tworzą dzisiaj wspólnotę wokół inicjatywy, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą”.

Naszym celem jest zachowanie unikalnego charakteru tego wyjątkowego i cennego przyrodniczo terenu i wspieranie zrównoważonego rozwoju Karpat, na terenie których od wieków człowiek gospodarował w harmonii z przyrodą.

W ramach programu wspieramy odradzanie się pasterstwa, jako czynnej ochrony bioróżnorodności, budujemy internetową bazę wiedzy o Karpatach, rozwijamy turystykę przyjazną środowisku, a także – wspólnie z organizacjami, instytucjami, społecznościami Karpat i sympatykami – pracujemy na rzecz wdrażania KONWENCJI KARPACKIEJ.

Działania w programie koncentrują się na kilku wymiarach:

  • czynna ochrona przyrody – wspieramy gospodarkę kośną i pastwiskową, prowadzimy monitoring zmian zachodzących na wybranych halach, budujemy bacówki, kupujemy owce, wspieramy produkcję lokalnych produktów takich jak oscypek czy bryndza, prowadzimy szkolenia pasterskie. Są to bezpośrednie działania na rzecz ochrony bioróżnorodności tego unikalnego regionu (realizacja Celu 15); działania ochronne przekładają się na zachowanie ekosystemów naturalnych dla tego regionu,
  • zaangażowanie w działania o charakterze informacyjno-promocyjnym – w trakcie wybranych wydarzeń organizujemy specjalne „Strefy Karpackie”, podczas których promujemy region, a jednocześnie edukujemy dzieci i młodzież w zakresie ochrony bioróżnorodności Karpat. Patronujemy różnym akcjom, podczas których promowana jest idea „Karpaty Łączą” – imprezy biegowe, wyścigi kolarskie, festiwale muzyczne,
  • organizacja konferencji tematycznych, szkoleń i spotkań.

REZULTATY I EFEKTY

Kontynuujemy proces rozbudowy społeczności zaangażowanej w ochronę Karpat. Wspólnie z Partnerami wdrażamy postanowienia Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej), która jest drugim w skali światowej porozumieniem międzynarodowym dotyczącym pojedynczego obszaru górskiego.

Zakłada ona działania na rzecz poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

Prowadząc działania edukacyjne na rzecz bioróżnorodności, przekazujemy konkretną wiedzę i umiejętności społecznościom lokalnym, ale też podnosimy świadomość i zwiększamy zaangażowanie różnych aktorów środowisk karpackich oraz turystów w zakresie unikalności karpackiej przyrody, funkcjonowania jej ekosystemów oraz potrzeby ochrony.

Program wpisuje się również w działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji (Cel 12) – z jednej strony pozwala przywracać naturalne formy gospodarowania na terenach górskich (pasterstwo z jego produktami), z drugiej – rozbudza zainteresowanie konsumentów kategorią produktów wytworzonych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju (lokalnie, w oparciu o naturalne metody i surowce).

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Zapraszamy do współpracy firmy działające na terenie Karpat, ale też takie, które chciałyby po prostu przyczynić się do ochrony karpackiego dziedzictwa. Wspólnie możemy stworzyć program współpracy, który będzie uwzględniał specyfikę firmy.

Przykładem takiej współpracy jest partnerstwo z firmą Żywiec Zdrój S.A., z którą realizujemy projekt „Karpaty Łączą – Kwietne Łąki”. Celem tego projektu jest czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego. Obszary objęte projektem są bezpośrednio związane z lokalizacją ujęć wody.

Firmom proponujemy również zaangażowanie w pojedyncze działania w ramach inicjatywy Karpaty Łączą np.: objęcie patronatem wybranej bacówki i stada owiec, sponsorowanie „Strefy Karpackiej” na wybranym wydarzeniu czy wspólne zorganizowanie konferencji tematycznej na wybrany temat związany z ochroną różnorodności biologicznej Karpat.

Wszystkich, którym bliskie są Karpaty, zapraszamy do zaangażowania i współpracy.

← Powrót do Bazy inicjatyw