Opis inicjatywy

Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych to międzysektorowa inicjatywa na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych przez biznes w Polsce.

Zawiązała go grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i firmy związane z łańcuchem wartości opakowań – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i pozarządowe.

W 2019 roku sygnatariusze Paktu stworzyli Mapę Drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. Do pracy nad nią zaproszone było szerokie grono podmiotów, aby dokument traktował temat kompleksowo i w sposób pogłębiony. Zostanie opublikowana w lutym 2020 roku.

W kolejnych latach sygnatariusze Paktu będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

Dlaczego
to jest ważne?

W ostatnich miesiącach znacznie wzrosło zainteresowanie tematem bardziej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych – zarówno wśród biznesu, jak i konsumentów. Widać wyraźne przyspieszenie prac legislacyjnych Unii Europejskiej w tej kwestii. Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, pakiet zmian dyrektyw odpadowych i działania  na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego oznaczają dla biznesu konieczność dużych zmian i znalezienia nowych, innowacyjnych rozwiązań. W tym celu niezbędna jest szeroka, międzysektorowa współpraca.

Wydarzenia

Brak wpisów do wyświetlenia

Partnerzy

Pakt zawiązały firmy i organizacje: ALPLA Poland, Carrefour Polska, Coca-Cola HBC Polska, Coca-Cola Poland Services, CSR Consulting, Global Compact Network Poland, Grupa Spółek Danone w Polsce, Nestlé Polska, PepsiCo Poland, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska i Unilever Polska.

Do Rady Konsultacyjnej Paktu należą: Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych,  Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, PlasticsEurope Polska, Global Compact Network Poland i WWF Polska.

Inicjatorem powołania Paktu jest CSR Consulting.

Kto i jak
może się włączyć?

W 2020 roku zapraszamy do dołączania do Paktu i wspólnej pracy nad wdrażaniem Mapy Drogowej! Pakt tworzą:

  • Producenci wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i sieci handlowe
  • Producenci opakowań, materiałów opakowaniowych i wyrobów z tworzyw sztucznych
  • Firmy zajmujące się odzyskiem i recyklingiem tworzyw sztucznych
  • Stowarzyszenia branżowe, instytucje naukowe i eksperckie zajmujące się tworzywami sztucznymi

Kontakt

Małgorzata Greszta, CSR Consulting, malgorzata.greszta@csr-consulting.pl, tel. 662 347 471

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.