INNOWACJE DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Design Thinking Week (DTW) to cykliczny festiwal organizowany w 13 miastach w Polsce w formie warsztatów i spotkań inspirujących i angażujących niemal 1200 osób w rozwiązywanie problemów ich społeczności lokalnych w sposób innowacyjny przy pomocy podejścia design thinking (DT).

Festiwal jednoczy ludzi twórczych, otwartych i sprawczych – przedstawicieli nauki, biznesu, organizacji społecznych, studentów, uczniów, lokalnych liderów, aktywistów oraz mieszkańców. Istotą festiwalu jest projektowanie innowacji dla społeczności lokalnych [CZR 9.5 i 9b]. Efektem jest budowanie współpracy opartej na interdyscyplinarności i zachęcanie do długotrwałych partnerstw poprzez łączenie mających podobne podejście do pracy ludzi z różnych sektorów i dyscyplin [CZR 17.6 i 17.7]. Długoterminowym celem DTW jest szerzenie w polskim społeczeństwie, cech i postaw wynikających z założeń DT (empatia, innowacyjność, kreatywność, interdyscyplinarność, współpraca, ok2fail) [CZR 12.8 i 12a]. Dlatego warto kontynuować DTW.

REZULTATY I EFEKTY

Skuteczność realizacji celów jest mierzona poprzez: ankietyzację poziomu satysfakcji uczestnika i gromadzenie informacji o rozwiązaniach wdrożonych w efekcie DTW.

Rezultaty m.in.: 3 edycje DTW, 3300 uczestników, 121 wydarzeń, wdrożenia (np. Kroniki Nadodrza, Inspiratorium Fundacji Integralia, DT dla biznesu RCiTT).

Efekty: środowisko polskich ekspertów DT zjednoczone w działaniach społecznych, popularyzacja DT jako skutecznej metodyki rozwiązywania problemów.

Festiwal rocznie ma ok. 15-stu partnerów ogólnopolskich (m.in.: Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Min. Rozwoju, Ambasada USA, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, SKANSKA) i 70-ciu lokalnych z nauki, biznesu oraz organizacji społecznych.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Przedsiębiorcy są zaproszeni do partnerstwa w kolejnych edycjach DTW – na poziomie lokalnym bądź ogólnopolskim. Oczekiwane jest zaangażowanie merytoryczne (wskazanie zagadnienia problemowego do rozwiązania) i wsparcie finansowe lub rzeczowe (w zależności od potrzeb organizatorów).

Poszukujemy również strategicznego partnera, który finansowo i merytorycznie zaangażuje się w dopracowanie formuły Festiwalu jako wydarzenia dostosowanego do jego potrzeb i rozwiązującego zadany przez niego problem.