DOBRE PRAKTYKI

11 maja – Dzień bez Śmiecenia

Celem prowadzonej od 11 lat kampanii – Dzień bez Śmiecenia – jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców z treściami edukacyjnymi, zainteresowanie ich tematem, rozwianie wątpliwości dotyczących celowości segregowania odpadów i nauka prawidłowych jego zasad.

Opis dobrej praktyki

W TROSCE O EKOLOGICZNĄ ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNĄ

Bez odpowiedniego poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa nie będziemy w stanie realizować obowiązków odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorców. Surowiec, którym wykonujemy zobowiązania, musi w dużej mierze pochodzić z gospodarstw domowych. Dlatego tak ważna jest mądra edukacja społeczeństwa na temat segregowania odpadów.

Celem prowadzonej od 11 lat kampanii – Dzień bez Śmiecenia – jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców z treściami edukacyjnymi, zainteresowanie ich tematem, rozwianie wątpliwości dotyczących celowości segregowania odpadów i nauka prawidłowych jego zasad.

Działanie skierowane było początkowo głównie do klientów Rekopolu (przedsiębiorców). Obecnie jest adresowane do ogółu społeczeństwa. Informacje o działaniu kierowaliśmy także do przedsiębiorców wprowadzających produkty, szkół, firm zagospodarowujących odpady, samorządów gminnych.

Kampania jest autorską inicjatywą Rekopolu, związaną z obowiązkiem prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i celami środowiskowymi.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Działanie to ma bardzo duży związek ze strategią biznesową firmy oraz strategią CSR i jest związane z realizacją celów środowiskowych. Dzień bez Śmiecenia (11 maja) ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie segregowania odpadów opakowaniowych.

Prowadzenie kampanii odnosi się do wpływu Rekopolu na środowisko – działalność edukacyjna w zakresie segregowania surowców zapewnia wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i tym samym skutkuje zwiększeniem ilości surowca trafiającego do recyklingu i odzysku.

Konieczność prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez Rekopol wynika także z przepisów prawa.

OPIS REALIZOWANEJ PRAKTYKI

Projekt każdego roku organizowany jest przez Dział Sprzedaży i Marketingu, a współorganizatorami akcji są Akcjonariusze firmy.

Co roku działanie to odbywa się pod innym hasłem i angażuje tysiące osób. W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców wykorzystywane są różne kanały oraz narzędzia komunikacji (strona internetowa, fanpage akcji w serwisie Facebook, infografiki, filmiki).

Celem akcji jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów opakowaniowych, promowanie proekologicznych postaw i ochrona środowiska. Uczymy przede wszystkim świadomej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych i uświadamiamy, że nasze odpady to wartościowe surowce wtórne. 11 maja nie drukujemy ulotek i plakatów, zamiast tego tworzymy specjalnie na tę okazję kartkę elektroniczną, która informuje o akcji i zachęca do przeczytania treści na temat segregowania odpadów i poznania ciekawostek. Kartkę rozsyłamy do kontrahentów, partnerów, przedsiębiorców, znajomych. Opracowujemy materiały edukacyjne i udostępniamy je na dedykowanym PORTALU do bezpłatnego pobrania i wykorzystywania. Wielu naszych partnerów organizuje wydarzenia partnerskie skierowane do lokalnych społeczności.

Kluczowe jest określenie grupy docelowej, przygotowanie interesujących treści, angażujące prowadzenie komunikacji.

REZULTATY I EFEKTY

Co roku liczba wydarzeń partnerskich wzrasta. W działania angażują się zarówno przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, szkoły, gminy, firmy gospodarujące odpadami, jak i osoby prywatne.

W trakcie kolejnych edycji kampanii odnotowujemy duże zainteresowanie projektem wśród przedstawicieli gmin – kartka zamieszczana jest na ponad 100 stronach i profilach internetowych gmin.

Notujemy też kilka tysięcy/rocznie pobrań materiałów edukacyjnych stworzonych w ramach kampanii.

Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze, którzy poszerzają zasięg akcji. Włączając się także w aktywne działania docierają do społeczności lokalnie, zwiększając wymiar edukacyjny przedsięwzięcia.

WYZWANIA

Największym wyzwaniem jest postrzeganie działania jako akcji komercyjnej firmy – zarówno media, jak i społeczeństwo mogą traktować prowadzoną kampanię jako komercyjne działanie, mające na celu reklamowanie firmy. Aby temu przeciwdziałać, obecność Rekopolu zaznaczana jest dyskretnie, nie jest podkreślana – najważniejszym zadaniem projektu jest szerzenie treści edukacyjnych.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Korzyści są wielowymiarowe:

  • opracowywane materiały edukacyjne  udostępniane są poprzez PORTAL do darmowego wykorzystania przez zainteresowane podmioty,
  • zwiększanie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa skutkuje lepszą jakością surowca trafiającego do recyklingu,
  • przedsiębiorcy angażujący się w akcję mają możliwość kreowania wizerunku swoich firm jako odpowiedzialnych społecznie,
  • kampania stwarza pretekst do poruszenia istotnych tematów wśród pracowników, zmotywowania ich do zrobienia czegoś wspólnie.

11 maja, jako Dzień bez Śmiecenia, na stałe wpisał się w kalendarz ogólnopolskich świąt ekologicznych. Udało się doprowadzić do sytuacji, w której komunikat na temat tego dnia dystrybuowany jest niezależnie od działań Rekopolu.

Co roku informacje o projekcie pojawiają się w mediach, prasie, w radio. Kartka internetowa zamieszczana jest rok rocznie na ponad 100 stronach i profilach gminnych w internecie. W 2017 r. temat Dnia bez Śmiecenia pojawił się w audycjach na łamach m.in. Programu 1 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia, Radia Kampus, Radia 7, a artykuł na temat kampanii ukazał się także w gazetach: Gazeta Finansowa oraz Home&Market.

Do pobrania:

dok_pom_male   INFOGRAFIKA – 2016 (JPG)
dok_pom_male   KARTKA ELEKTRONICZNA (JPG)
pdf-pom-male   MATERIAŁ – PRZETWORZENIE MA ZNACZENIE 
(PDF)

 

11. Zrównoważone miasta i społeczności
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Ochrona środowiska
ORGANIZACJA: Rekopol
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY