Cel 8 jest to cel, który dla biznesu międzynarodowego, stanowi ogromne wyzwanie, gdyż dotyka najważniejszej współcześnie kwestii tj. optymalizacji kosztów działania przedsiębiorstw, szczególnie kosztów pracy.

Rozpatrując realizację Celu 8 w kontekście szans dla biznesu warto uwzględnić, że:

  • przestrzeganie regulacji i krajowych i międzynarodowych dotyczących zatrudnienia i prowadzenia inwestycji zagranicznych jest zobowiązaniem biznesu tak jak przestrzeganie innych przepisów prawa i zasad postępowania, jest także punktem wyjścia dla realizacji Celu 8,
  • nieprzestrzeganie zasad międzynarodowych i przepisów prawa prowadzi do pogłębiania się nierówności społecznych, a to jak twierdzi Thomas Pikkety zawsze prowadziło do niepokoju społecznego, który na poziomie firmy może być przybrać formę kosztownego strajku, ale także łagodniejszych, systematycznych i także brzemiennych w koszty zachowań organizacyjnych przejawiających się w anomiach pracowniczych, prezenteizmie, wysokiej fluktuacji kadr itp.,
  • przestrzeganie krajowych i międzynarodowych standardów oraz stosowanie odpowiednich polityk i procedur w obszarze godziwego zatrudnienia może stanowić warunek nawiązania współpracy szczególnie z tymi firmami, które podejmują wyzwanie w zakresie zapewnienia godziwej pracy i wytwarzania wartości gospodarczej i społecznej oraz tego samego wymagają od swoich partnerów w biznesie,
  • w długim okresie nie jest możliwe budowanie przewagi konkurencyjnej na niskich kosztach pracy, podniesienie płac wymusza poszukiwanie innych źródeł przewagi konkurencyjnej i usprawniania mechanizmów funkcjonowania firmy w celu obniżenia kosztów działalności, np. kosztów zarządu, administracji czy też inwestycji w innowacje,
  • biznes nie działa w próżni, a niektóre innowacyjne rozwiązania mogą być kosztowne, zatem konieczne jest finansowa pomoc Państwa i innych instytucji by wspierać biznes w generowaniu wartości społecznej,
  • pracownik to także konsument i klient.

Zalecenia do stosowania godziwego zatrudnienia znajdują się także w „Wytycznych OECD ds. Przedsiębiorstw Wielonarodowych”, wskazując, iż „w sytuacji gdy przedsiębiorstwa działają w krajach rozwijających się, gdzie nie istnieją porównywalni pracodawcy, należy zapewnić najlepsze możliwe wynagrodzenie, świadczenia i warunki pracy mieszczące się w polityce rządu. Powinny być one odpowiednie do pozycji gospodarczej przedsiębiorstwa, przy czym także co najmniej wystarczające do zaspokojenia potrzeb pracowników ich rodzin”.

Warto zauważyć, iż tutaj niekoniecznie chodzi o płacę minimalną, ale zaspokajającą potrzeby pracowników. Taki zapis sugeruje by nie wykorzystywać instytucjonalnej słabości systemu kraju goszczącego oraz regulacji, które nie chronią przed ubóstwem swoich obywateli. Oznacza to zmianę postępowania wielu firm, bez której niemożliwa jest zapewnienie godziwej pracy i sprawiedliwego, zrównoważonego rozwoju.

Wróć