Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów lądowych, oraz zrównoważone zarządzanie nimi to główne założenia 15 Celu Zrównoważonego Rozwoju. Różnorodność biologiczna to całe bogactwo życia na ziemi, różnorodność gatunkowa i ekologiczna. To środowisko, w którym żyjemy, nasze pożywienie i tlen, którym oddychamy, to również środowisko naszego rozwoju gospodarczego. Natura za darmo dostarcza nam wszystkich potrzebnych do życia zasobów, których gospodarcza wartość wyceniona na potrzeby obrazowego przedstawienia wkładu natury, wynosi biliony/tryliony euro.

Ciągła presja rozwoju gospodarczego, często dalekiego od zasad zrównoważonego rozwoju, rosnąca populacja ludzi oraz jej wymagania, przekraczają granice wytrzymałości naszej planety. W konsekwencji, w skali globalnej obserwuje się negatywne zmiany w środowisku naturalnym, takie jak utrata różnorodności biologicznej i degradacja ekosystemów. W bogatszej części świata ludzie żyją ponad swoje potrzeby, natomiast biedniejsze społeczności już dziś odczuwają skutki straty różnorodności biologicznej, zmian klimatycznych i utraty równowagi ekosystemowej. Ignorowanie skutków ścisłej współzależności pomiędzy rozwojem gospodarczym, stanem środowiska i dobrobytem człowieka doprowadziło w skali globalnej do umocnienia się biedy i ubóstwa. Transformacja modelu gospodarczego w kierunku zrównoważonym oraz podejmowanie osobistych, świadomych wyborów z poszanowaniem środowiska naturalnego wydaje się być jedynym wyjściem i naprawdę pilną potrzebą. Jedynie zdrowa planeta jest w stanie zapewnić nam warunki do rozwoju i życia w godnych warunkach. Ze stabilnym, różnorodnym biologicznie środowiskiem łączy się większa stabilność w wytwarzaniu żywności i rozwiązanie problemu głodu na świecie. Zrównoważone gospodarowanie ekosystemami, w tym lasami, to większa stabilność życia dla lokalnych społeczności i zatrudnienie dla osób związanych z zawodami opartymi na zasobach środowiskowych. Realizacja celu ochrony życia na lądzie to niezbędny element osiągnięcia pozostałych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W Centrum UNEP/GRID Warszawa angażujemy się w działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego zarządzania zasobami przyrody. Wspieramy planowanie i realizację działań ochronnych na obszarach chronionych, bierzemy udział w ocenie usług ekosystemowych, stanu środowiska i jego funkcji. Jako organizacja pozarządowa ściśle współpracująca z administracją publiczną, biznesem, organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością wierzymy, że jedynie współpraca pomiędzy wszystkimi sektorami może umożliwić realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wróć