Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030

W publikacji omówiono aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi, jej cele krótkookresowe (do 2020 r.) i długookresowe (gospodarka o obiegu zamkniętym – do 2030 r.), prognozowane zmiany, a także kluczowe wyzwania i kierunki działań dla systemu gospodarowania odpadami.