Dobre praktyki w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców w firmach budowlanych.

PRACOWNICY W BRANŻY BUDOWLANEJ

Projekt będzie realizowany od sierpnia 2017 r. dla i z przedstawicielami sektora biznesu. Mamy tu na myśli małe i średnie przedsiębiorstwa z branży budowlanej, bo właśnie te znajdują się najwyżej w rankingu inspekcji pracy w statystykach pracy na czarno. Poprzez projekt chcemy pokazać dobre praktyki w zakresie legalnego zatrudniania. Jako że przykład idzie z góry, planujemy przeszkolić podwykonawców partnera biznesowego (Państwa firmy) w zakresie legalności zatrudnienia oraz przestrzec przed konsekwencjami zatrudniania „na czarno”. Będziemy skupiać się na pracownikach cudzoziemskich, głownie Ukraińcach, którzy w ostatnich latach stanowią duży odsetek pracowników branży. Główne cele projektu:

  • propagowanie legalnego zatrudnienia oraz przestrzeganie zasad BHP w firmach budowlanych,
  • informowanie o prawach pracowniczych,
  • umocnienie wizerunku partnera strategicznego, jako firmy dbającej nie tylko o jakość wykonywanych usług, ale przede wszystkim jako pracodawcy dbającego o bezpieczeństwo i prawa pracowników, także tych zatrudnianych przez podwykonawców/partnerów.

Oficjalne dane pokazują, że coraz większa liczba cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy, pracuje w polskich firmach budowlanych. Według MPiPS, rok 2016 był rekordowy zarówno pod względem liczby wydanych zezwoleń pracę cudzoziemca (ponad 127 tys.), jak i zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (ponad 1,3 mln). Liczba zezwoleń wydanych do końca 2016 r. wzrosła o ok.  94 % względem roku ubiegłego a zarejestrowanych oświadczeń o ok. 68%. Także w pierwszych 2 miesiącach 2017 r. kontynuowany był wzrost liczby wydawanych zezwoleń i rejestrowanych oświadczeń. Według orientacyjnych danych w okresie styczeń luty wydano ok. 30 tys. zezwoleń (wzrost ponad 100%  r/r) i zarejestrowano ok. 290 tys. oświadczeń (wzrost ok. 44% r/r).

Badania pokazują, że aż 39% pracodawców chce zatrudnić Ukraińców, zapotrzebowanie na ich pracę jest szczególnie widoczne w pracach niskiego szczebla w sektorze budownictwa i produkcji (Barometr Rynku Pracy VII, Work Serwis, marzec 2017, s. 31).

REZULTATY I EFEKTY

Trudno jest zmierzyć odsetek nielegalnych pracowników w budownictwie. Trudno byłoby nam zbadać, czy po przeprowadzeniu przez nas projektu zwiększył się procent legalnie zatrudnianych imigrantów. Możemy jednak zmierzyć poziom wiedzy pracodawców (działy kadr zatrudniające obcokrajowców) i pracowników cudzoziemskich po przejściu szkoleń dot. bezpieczeństwa pracy i legalnego zatrudnienia. Celem naszych działań jest wspieranie legalnego zatrudnienia na budowach pracowników cudzoziemców przez wszystkie firmy budowlane, także przez mniejsze firmy, pracujące w charakterze podwykonawców. Ponieważ proces legalizacji pracy w Polsce jest skomplikowany, do wykonywania przez cudzoziemców pracy nielegalnie może dojść także przez przeoczenie lub nieumyślne niedopełnienie pewnych obowiązków przez pracodawców. Skutki takich działań mogą być jednak dotkliwe zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Mniejsze firmy często nie mają jednak środków, by zatrudnić prawników, którzy zapewnią im i ich pracownikom bezpieczeństwo w razie kontroli czy wypadku.  W ten sposób zapewnimy sprawiedliwy dostęp i równe traktowanie na rynku pracy w Polsce.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

W ramach oferowanych przez nas działań chcielibyśmy zaproponować firmom oraz ich podwykonawcom serię praktycznych szkoleń pokazujących, w jaki sposób legalnie zatrudnić cudzoziemca. Ich celem jest udzielenie wskazówek i praktycznych porad, o jakie rzeczy należy zadbać, by zatrudnienie było legalne i by było ono bezpieczne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Trenerzy SIP będą prowadzić szkolenia na miejscu, w siedzibach firm. Szkolenia potrwają około 6h. Liczba przeszkolonych pracowników zależy od liczby zatrudnianych pracowników.

Legalne zatrudnienie przez firmy będzie zapewniało ochronę pracownikom cudzoziemcom nie tylko w postaci obowiązku przejścia przez nich obowiązkowych kursów BHP i zapewnienia odpowiednich warunków pracy, ale też – w przypadku np. nieszczęśliwego wypadku – zapewni im odpowiednią pomoc i wsparcie, na jakie zasługują.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy, jako partnera strategicznego i strażnika dobrych praktyk w Państwa firmie, u dostawców i kontrahentów. Liczymy również na wsparcie finansowe inicjatywy.

← Powrót do Bazy inicjatyw

Wróć