2017-report-on-equality-between-women-and-men-in-the-EU-s

Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalną wartość Unii Europejskiej, do której – poprzez zapis o równej płacy – odwołuje się Traktat Rzymski sprzed 60 lat (1957 r.). Troska o równość płci jest silnym motorem napędowym UE, a „Strategia 2016-19 Zaangażowania na rzecz równości płci” ma na celu realizację osiągnięć i wysiłków w kluczowych obszarach polityki równościowej.

Unijne zaangażowanie na rzecz równości płci odbywa się w bardziej globalnym, zmiennym kontekście. Wzrost ruchów migracyjnych zwiększa potrzebę wprowadzenia skutecznych polityk w zakresie integracji obywateli UE z obywatelami państw trzecich, co niesie ze sobą wyzwania społeczno-polityczne, w tym w zakresie nietolerancji, nierówności społecznych i ubóstwa. Wierność zobowiązaniom traktatowym oraz uzgodnionym w ramach Agendy 2030 Celom Zrównoważonego Rozwoju stanowią punkt odniesienia dla działań promujących równość płci.  

W niniejszym raporcie uwzględniono postępy w realizacji „Strategicznego zaangażowania na rzecz równości płci” poprzez dostarczenie:

  • dowodów na kluczowe trendy, mierzonych przez wskaźniki określone w dokumencie,
  • przeglądu działań UE z prezentacją osiągnięć państw członkowskich (za 2016 r.),
  • przykładów dobrych praktyk, jako źródła inspiracji.

Niniejsze sprawozdanie roczne przyczynia się również do monitorowania i dogłębnej analizy Celu Zrównoważonego Rozwoju w zakresie SDG 5 – Równość płci, a także w odniesieniu do niektórych innych SDGs, zawierających wskaźniki dotyczące płci.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Powrót do Centrum wiedzy i inspiracji

Wróć