aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-q4-2016-s

„Aktywność ekonomiczna ludności Polski – IV kwartał 2016” to publikacja opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w IV kwartale 2016 roku.

Opracowanie składa się z uwag metodycznych, części analitycznej oraz tablic statystycznych. W uwagach metodycznych omówiono koncepcję badania, sposób doboru próby gospodarstw domowych i uogólniania wyników badania oraz podstawowe pojęcia stosowane w publikacji. Tablice statystyczne obejmują zestawienia wybranych wyników wraz ze wskaźnikami precyzji, tablice przeglądowe z wynikami badania z lat wcześniejszych, w tym tablice prezentujące wskaźniki monitorujące liczone na podstawie BAEL oraz tablice zawierające wyniki badania przeprowadzonego w IV kwartale 2016 roku.

Raport szczegółowo omawia poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych Polaków. Przedstawia również analizy dot. aktywności osób pracujących według cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Zawiera także charakterystykę osób bezrobotnych w kontekście czasu trwania bezrobocia, metod poszukiwania pracy czy przeszłości zawodowej. Dokument omawia również sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a także przyczyny bierności zawodowej.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć