decent-work-and-the-2030-agenda-for-sustainable-development-s

“Decent work and the 2030 agenda for sustainable development” to broszura wydana przez International Labour Organization (ILO), której celem jest szczegółowe omówienie zadań wynikających z SDG 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca.

Punktem wyjścia dla rozważań zawartych w publikacji jest stwierdzenie, że godna praca nie jest celem samym w sobie – jest czynnikiem warunkującym zrównoważony rozwój. Autorzy opracowania prezentują tę zależność zaznaczając, że im więcej ludzi pracować będzie w godnych miejscach pracy, tym silniejszy będzie wzrost gospodarczy. Większy wzrost z kolei kreuje nowe możliwości do tworzenia godnych miejsc pracy.

Jak przekonują autorzy dokumentu, Agenda 2030 tworzy szansę na realną zmianę w podejściu do kwestii dotyczących rynku i warunków pracy oraz poprawę jakości życia miliardów ludzi na świecie. Zachęcając do podjęcia wspólnych działań na rzecz SDG 8, raport przybliża kwestie dotyczące rynku pracy zwracając uwagę na poszczególne jego aspekty (np. zatrudnienie w małych firmach, zatrudnienie młodych, zdrowie i bezpieczeństwo pracy czy praca dzieci). Dodatkowo, poprzez sekcje „What needs to be done”, ilustruje potrzeby wynikające z każdego wątku oraz wiąże je z pozostałymi SDGs zapisanymi w Agendzie 2030.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć