leaving-no-one-behind-s

„Leaving No One Behind – The Imperative of Inclusive Development. Report on the World Social Situation 2016” to raport wydany w 2016 r. przez United Nations, dla którego punktem wyjścia jest teza, iż warunkiem zrównoważonego rozwoju jest rozwój włączający.

Ludzkość osiągnęła bezprecedensowy postęp społeczny w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ubóstwo znacznie spadło na całym świecie, a ludzie są zdrowsi, lepiej wykształceni i lepiej skomunikowani niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak postęp ten przebiega w sposób nierówny. Nierówności społeczne i ekonomiczne utrzymują się i, w wielu przypadkach, stale się pogłębiają. Praktycznie na całym świecie są ludzie i grupy społeczne doświadczające nierówności, które uniemożliwiają im pełne uczestnictwo w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym.

W tym kontekście przeciwdziałanie nierównościom oraz sprawiedliwy podział dóbr stanowią podstawowe aspekty Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Aby skutecznie pokonywać nierówności konieczne jest precyzyjne określenie jej skali i identyfikacja grup wykluczonych – temu właśnie służy niniejszy raport. Sprawozdanie zawiera analizę wzorców wykluczenia społecznego i bada powiązania między wykluczeniem, ubóstwem i trendami w zatrudnieniu.

Dowody przedstawione w raporcie wskazują, że takie aspekty jak pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy status imigrancki w największym stopniu wpływają na ograniczenia w dostępie do usług zdrowotnych i edukacyjnych, ale też na zatrudnienie, wysokość dochodów, niską partycypację społeczną i obywatelską.

Jako jedną z zasadniczych barier dla integracji społecznej uznano praktyki dyskryminacyjne. Podczas gdy wiele rządów uchyliło dyskryminacyjne polityki i przepisy, uprzedzenia i praktyki dyskryminacyjne funkcjonują w życiu codziennym i, ograniczając potencjał ludzki, wzmagają poczucie agresji i zaniżają samopoczucie.

Powszechne podejście do polityki społecznej jest kluczem do rozwiązywania podstawowych przyczyn wykluczenia i niesprawiedliwości społecznej. Dobrze prowadzona polityka społeczna pomaga także wyrównać szanse i zwiększyć możliwości. Podstawowa, powszechna ochrona socjalna i dostęp do edukacji są relatywnie niedrogie, jednak niezbędne do utrzymania i wzmocnienia społecznej spójności.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć