making-every-woman-and-girl-count-s

“Making Every Woman And Girl Count. Implementation of the SDGs through better production and use of gender statistics” to wydany w 2016 r. przez UN Women raport, odnoszący się w całości do przyjętych w 2015 roku – w ramach Agendy 2030 – Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczących płci.

Z perspektywy płci Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) stanowią znaczący krok naprzód, obejmując swym zakresem wiele ważnych dla kobiet kwestii: zobowiązanie do wyeliminowania wszystkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, eliminację dyskryminacyjnych praw i praktyk. Cele nadają znaczenie zdrowiu seksualnemu reprodukcyjnemu kobiet, a także wykonywanej przez nie nieodpłatnej pracy (opieka i praca w domu).  Ponadto podkreślają potrzebę zwiększania udziału kobiet w podejmowaniu decyzji.

Autorki raportu wskazują na konieczność dopracowania wskaźników, dzięki którym możliwe stanie się gromadzenie rzetelnych, wiarygodnych danych na temat postępów w osiąganiu Celów – dotychczasowe nie spełniają warunków pozwalających na efektywne monitorowanie ich realizacji. Statystyki dotyczące płci są rzadko traktowane priorytetowo –  powoduje to luki w gromadzonych danych, co z kolei sprawia, że statystyki – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – pozostają rażąco nieadekwatne do faktycznej sytuacji kobiet.Aby zrealizować ambicje Agendy 2030 konieczne jest wdrożenie skalowalnych narzędzi do pomiaru statystyk płci (Gender Statistics FPI). Inwestycje w nie są kluczowe dla przeprowadzenia zmian pozwalających osiągnąć Cele dotyczące kobiet – nie tylko SDG 5, ale również 1.1, 1.2, 8.5, 16.1, 16.2, 16.3, 16.7 czy 16.9. Raport omawia nie tylko ważność samych statystyk, ale też przybliża wyzwania i ograniczenia mające wpływ na pozyskiwanie i przetwarzanie danych dot. płci.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć