potencjal-innowacyjny-gospodarki-uwarunkowania-determinanty-perspektywy-s

„Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy” to publikacja wydana w 2016 roku przez Narodowy Bank Polski, której celem jest diagnoza obecnego stanu i ocena perspektyw rozwoju innowacyjności w Polsce.

Raport uwzględnia charakterystykę aktualnego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki – diagnoza ta stanowi punkt wyjścia do rozważań na temat tego, jak zwiększyć i wyzwolić potencjał innowacyjny. Analiza pogłębiona o wnioski płynące z przeglądu literatury ekonomicznej, aktów prawnych oraz raportów branżowych, a także danych statystycznych dotyczących Polski na tle wybranych krajów rozwiniętych gospodarczo pozwoliła autorom omówić temat szczegółowo i wieloaspektowo.

Motywacją Narodowego Banku Polskiego do przygotowania niniejszego raportu było stworzenie użytecznego punktu odniesienia w toczącej się w Polsce dyskusji na temat możliwości utrzymania dostatecznie wysokiego tempa wzrostu. Publikacja omawia zależność między poziomem innowacyjności gospodarki a tempem wzrostu jej produktu potencjalnego w długim okresie, prezentuje też analizę potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki i perspektywy jego rozwoju przez pryzmat doświadczeń innych krajów, a także przegląd instytucji i regulacji wpływających na innowacyjność.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć