poverty-and-shared-prosperity-2016-s

„Poverty and Shared Prosperity 2016. Taking on inequality”, to publikacja wydana w 2016 r. przez World Bank Group, której celem jest przedstawienie aktualnych statystyk i analiz dotyczących zjawiska ubóstwa i dzielenia się dobrobytem.

Raport nawiązuje do zobowiązań, których data krytyczna przypada na 2030 rok, co – mimo braku bezpośrednich powiązań z Celami Zrównoważonego Rozwoju – zbiega się z terminami i wyzwaniami zapisanymi w Agendzie 2030. Publikacja podkreśla znaczenie działań już zrealizowanych, które pozwoliły osiągnąć postęp w redukcji skrajnego ubóstwa przy jednoczesnym akcentowaniu zjawiska nierówności, jako czynnika stanowiącego silne zagrożenie dla postępu w rozwoju świata.

Nierówność w tym opracowaniu jest traktowana jako bodziec wyzwalający ograniczenia dla narodowych gospodarek, destabilizujący globalną współpracę, generujący tym samym ryzyka dla wszelkich osiągnięć i aspiracji, w tym wynikających z Agendy 2030.

Kraje, w których nierówności jest mniej, mają zdrowszych obywateli i notują wyższą efektywność ekonomiczną, w przeciwieństwie do państw, w których dominują nierówności. Kraje równościowe, inteligentnie redukujące nierówności w społeczeństwie, mają większą szansę utrzymywać wzrost gospodarczy niż te, które takiego wysiłku nie podejmują. Jak zapewniają autorzy opracowania – mniej nierówności przysłuży się większej części populacji świata.

Raport opisuje również przykłady dobrych praktyk, pozwalających ograniczać nierówności – wnioski z ich analizy mogą posłużyć do tworzenia strategii przeciwdziałania nierównościom i mogą być inspirujące zarówno dla przywódców narodowych, jak i przedstawicieli biznesu czy aktywistów społecznych.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć