“SUPPORTING SMALL BUSINESSES IN DEVELOPING COUNTRIES: WHICH PROGRAMMES WORK AND WHY?” to publikacja z 2016 r. przygotowana przez koalicję chrześcijańskich organizacji pozarządowych działających globalnie na rzecz likwidacji przyczyn ubóstwa, osiągania równości, godności i wolności dla wszystkich, niezależnie od wiary czy narodowości. Koordynatorem analiz zamieszczonych w dokumencie jest brytyjska organizacja non profit CHRISTIAN AID. Intencją autorów raportu zawierającego opis różnych studiów przypadku i przegląd badań jest wywołanie debaty, zainicjowanie współpracy, a przede wszystkim mobilizacja do realnego działania na rzecz krajów rozwijających się. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa sektor prywatny – jego wpływ na likwidację ubóstwa i zrównoważony rozwój nigdy nie był większy niż dziś, w dobie wyzwań zdefiniowanych w Agendzie 2030.

Niniejsze opracowanie analizuje możliwości działań, które pomogą stworzyć i promować przyjazne środowisko biznesowe wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP ang. SMEs: small and medium-sized enterprises) – ich sukces może przyczynić się do większej integracji gospodarczej w obrębie krajów rozwijających się. Autorzy publikacji zaznaczają, że mimo dostępnej na rynku literatury dotyczącej rozwoju biznesu w krajach rozwijających się, niewiele wiadomo na temat programów wsparcia MŚP. Literatura ta zwykle koncentruje się na aspektach związanych z finansowaniem programów MŚP przez multilateralne banki rozwoju, międzynarodowe instytucje finansowe, darczyńców czy rządy. Wsparcie to ma najczęściej wymiar pożyczek finansowych lub reform systemów inwestycyjnych przynoszących często większe korzyści międzynarodowym koncernom, a nie MŚP. Przywołany raport proponuje alternatywne propozycje działań rozwijających MŚP.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć