the-state-of-world-fisheries-and-aquaculture-s

“THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE” to raport wydany w 2016 r. przez FAO (Food and Agiculture Organization of The United Nations), wpisany w założenia Agendy 2030.

Raport odnosi się do tematów rybołówstwa i akwakultury w kontekście wyzwań zapisanych m.in. w Celach Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza odnoszących się do SDGs: 2 – Zero głodu i 14 – Życie pod wodą. Publikacja dostarcza wielu przekrojowych danych na temat produkcji akwakultury, sytuacji rybaków i łowisk, stanu zasobów, przetwórstwa i procesów utylizacyjnych, handlu, konsumpcji czy polityk.

W publikacji omówiona została również inicjatywa FAO – Blue Growth Initiative (BGI), która oparta jest o zintegrowane podejście, uwzględniające wszystkie wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Jej celem jest osiągnięcie zrównoważonego rybołówstwa, redukcja degradacji siedlisk i zachowanie bioróżnorodności przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści społeczno-ekonomicznych. BGI pozwala też ocenić jakość usług ekosystemowych.  Opracowanie rozwija także wątki marnowania żywności pochodzącej z połowów niecelowych, „przy okazji” łowienia innych gatunków (bycatch) oraz omawia zmiany klimatyczne i ich wpływ na akwakulturę. Duża część raportu odnosi się do kwestii występowania w wodach europejskich gatunków inwazyjnych  – prócz analizy stanu faktycznego publikacja przedstawia propozycje rozwiązań i strategii zarządzania tym wyzwaniem.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć