understanding-the-socio-economic-divide-in-europe-s

“UNDERSTANDING THE SOCIO-ECONOMIC DIVIDE IN EUROPE”, to publikacja wydana w 2017 przez Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Centre for Opportunity and Equality (COPE).

Zdaniem autorów opracowania, podział społeczno–ekonomiczny w Europie narasta przez ostatnie dziesięciolecia przybierając na sile od momentu wybuchu kryzysu finansowego. Tymczasem wszelkie nierówności szkodzą społeczeństwu pod wieloma względami, przede wszystkim spowalniają rozwój gospodarczy.

Nierówności mogą nie tylko utrudniać spójność społeczną, prowadzić do utraty potencjalnych możliwości jednostek, ale też pogorszać stan zdrowia, obniżać zaufanie społeczne i sprzyjać niestabilności politycznej i społecznej. Ich szkodliwe efekty mogą się utrwalać w miarę upływu czasu ze względu na powielanie schematów przez kolejne pokolenia.

Niniejszy raport wskazuje, że podziały społeczno-ekonomiczne nie są zwykłym zestawieniem „ubogich” z „biednymi” pod względem płac i dochodów, ale są skomplikowaną siecią różnych, wpływających na siebie, aspektów kształtujących rynek pracy czy sytuację migracyjną. W opracowaniu ustalono aktualny stan nierówności w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich nasilenia i wyjaśnienia przyczyn, które je wywołały.

Główne wnioski z raportu:

  • Nierówność dochodów nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i wciąż rośnie (w latach 80-tych średni dochód 10% najbogatszych był siedmiokrotnie wyższy od najbiedniejszych – obecnie utrzymuje się na poziomie 9,5,
  • Ogromne zadłużenie gospodarstw naraża je na znaczne ryzyko w przypadku wystąpienia gwałtownych zmian gospodarczych – połowa gospodarstw badanych państw jest zadłużona, a jedna dziesiąta zadłużona w stopniu znacznym,
  • Istnieją istotne różnice pomiędzy poziomem bezrobocia w różnych krajach Europy – od 4% bezrobocia w Islandii do 24% w Grecji,
  • W większości krajów UE zmniejszyły się nierówności ze względu na płeć dot. zarobków i zatrudnienia, jednak nadal utrzymują się one na wysokim poziomie, a kobiety wciąż mają utrudniony dostęp do niektórych stanowisk,
  • W UE młodzi w wieku 19-25 z niskimi kwalifikacjami, którzy nie mają możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego lub kontynuowania edukacji stanowią 17%; są oni zagrożeni ryzykiem wykluczenia z rynku pracy,
  • Istnieje ścisły związek pomiędzy środowiskiem społeczno-ekonomicznym, edukacją a stanem zdrowia,
  • W większości objętych badaniem państw imigranci mają mniejsze szanse na rynku pracy i pozyskiwania dochodów niż mieszkańcy rodzimi,
  • Dzieci imigrantów wychowywane w krajach przyjmujących napotykają na ciągłe bariery społeczno-edukacyjne w porównaniu z ich rówieśnikami z kraju rodzimego i mają o 50% mniejsze szanse na późniejsze znalezienie pracy.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć