world-social-science-report-2016-s

„World Social Science Report 2016. Challenging Inequalities: Pathways to a Just World”, to raport to wydany w 2016 r. przez United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Niniejsze opracowanie koncentruje się na zaakcentowaniu szkodliwości światowych nierówności, z wyraźnym odwołaniem do SDG 10 – Mniej nierówności. Ignorowanie nierówności w obrębie krajów osłabia gospodarkę, zaburza społeczną integrację i negatywnie wpływa na środowisko naturalne. Społeczność międzynarodowa – między innymi poprzez zapisy wynikające z Agendy 2030 – zobowiązana jest do sprostania wyzwaniom związanym z nierównościami.

Do przeprowadzenia stosownych zmian konieczne jest dostarczenie wiedzy, dzięki której możliwe stanie się zrozumienie wagi problemu nierówności. Jej dostarczenia podjęli się autorzy dokumentu. W materiale zwracają oni uwagę na wielowymiarowy, wielowarstwowy i skumulowany charakter nierówności. Z raportu wynika, że zrozumienie i skuteczna walka z nierównościami wymaga wyjścia  poza analizę nierówności dochodowych i  ich cech: politycznych, środowiskowych, społecznych, kulturalnych i związanych z dostępem do wiedzy.

Raport zwraca też uwagę na wysokość kosztów wynikających z utrzymywania stanu nierówności, które obciążają także osoby wykluczone, powodując trwałe, negatywne konsekwencje dla obecnych i przyszłych pokoleń. Mogą skutkować one potencjalnymi konfliktami i niestabilnością, stratami gospodarczymi, degradacją środowiska i napięciami politycznymi.

Autorzy opracowania zachęcają do międzynarodowej i międzysektorowej współpracy na rzecz osiągania zakładanych celów.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć