the-tourism-sector-and-the-sdgs-s

The Tourism Sector and the Sustainable Development Goals” to wydany w 2016 r. przez World Tourism Organization (UNWTO) i United Nations Global Compact Network Spain raport, łączący turystykę z zapisanymi w Agendzie 2030 Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Sektor turystyczny ustanowił w 2015 roku rekord – 1,2 miliarda turystów podróżujących po świecie w ciągu całego roku. Te dane dowodzą, iż firmy z branży turystycznej odgrywają kluczową rolę w tworzeniu godziwych miejsc pracy, promocji kultury i lokalnych produktów czy ochronie zasobów naturalnych.

Niniejszy raport analizuje wpływ branży na różne SDGs, przedstawiając je w kontekście szans rozwojowych.  Turystyka, jako jeden z najszybciej rozwijających się sektorów globalnej gospodarki, jest ważnym instrumentem na rzecz osiągnięcia włączenia społecznego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i stworzenia godnych warunków pracy dla dużej liczby osób, w szczególności młodzieży i kobiet. Przedsiębiorstwa tego sektora zapewniają miejsca pracy, które powinny być godne w całym łańcuchu wartości. Powinny one również zachęcać do rozwoju przedsiębiorczości u mieszkańców. Firmy z branży turystycznej mogą zaangażować się w rozwój działań na rzecz lepszej efektywności energetycznej, a także zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej w swoich procesach.

Oprócz pogłębionej analizy oddziaływania sektora turystycznego na SDGs, raport zawiera również wskazówki dla branży oraz przykłady dobrych praktyk.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć