Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

12.1 Wdrożyć dziesięcioletnie programy dotyczące zrównoważonej konsumpcji i produkcji dla wszystkich krajów, przy czym kraje rozwinięte powinny tym działaniom przewodzić, z uwzględnieniem stopnia rozwoju i możliwości krajów rozwijających się.

12.2 Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

12.3 Do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas zbiorów.

12.4 Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

12.5 Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

12.6 Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.

12.7 Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodne z polityką i priorytetami krajowymi.

12.8 Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

12.a Wspierać kraje rozwijające się we wzmacnianiu ich zdolności naukowych i technologicznych dążących do utworzenia bardziej zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych.

12.b Rozwijać i wdrażać narzędzia monitorujące wpływ zrównoważonego rozwoju na zrównoważoną turystykę tworzącą miejsca pracy oraz promującą lokalną kulturę i produkty.

12.c Zracjonalizować nieefektywne subwencje na paliwa kopalne, sprzyjające ich zbędnemu zużyciu, poprzez usunięcie nieprawidłowości rynkowych, zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi, w tym poprzez restrukturyzację podatków i stopniowe wycofywanie szkodliwych dotacji tam, gdzie one występują, odnotowując ich wpływ na środowisko, w pełni biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby i uwarunkowania krajów rozwijających się oraz minimalizować możliwy niekorzystny wpływ na ich rozwój, w sposób który chroni ubogie i narażone społeczności.

Według The Sustainable Developement Report Polska jest na dobrej drodze do osiągnięcia, przed Polską pozostają istotne wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Zwiększenie wydajności wykorzystania zasobów oraz zmiana podejścia do zasobów polegająca na odejściu od ich linearnego zagospodarowania, a także zmiana wzorców konsumpcyjnych (rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym)
 • Rozwój rolnictwa ekologicznego

Dane z Polski

 • Liczba sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju: 144 
 • Zrównoważona konsumpcja i produkcja zakładają m.in. wtórne wykorzystywanie materiałów. W Polsce ok. 10% materiałów zużywanych rocznie w procesach produkcyjnych stanowią te, które zostały odzyskane i wprowadzone powtórnie do obiegu gospodarki. Średnio w UE odsetek ten jest nieco wyższy i wynosi ok. 12%. Wśród krajów UE największy udział powtórnego wykorzystania materiałów w ich zużyciu ogółem notuje Holandia (30%), a najmniejszy Irlandia (2%). 
 • W Polsce w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest blisko 153 kilogramy żywności w całym łańcuchu żywnościowym, a aż 92 kgpolskich domach. Na etapach produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji w Polsce rocznie marnuje się prawie 5 milionów (4 840 946) ton żywności. Najwięcej marnują jej konsumenci – aż 60%, czyli blisko 3 mln (2 917 775) ton wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych. Produkcja i przetwórstwo odpowiadają łącznie za 30% (1 503 110 ton) strat (15% produkcja rolnicza i 15% przetwórstwo).  
 • W 2019 roku w Polsce wygenerowano w sumie 114,1 milionów ton odpadów przemysłowych – o 1 procent mniej niż rok wcześniej. Nadal najwięcej odpadów generuje górnictwo i wydobywanie – 63,7 mln ton. O około połowę mniej, bo 27,2 mln ton wytwarza przetwórstwo przemysłowe. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę generuje 14,0 mln ton odpadów.  
 • Wdrażanie idei gospodarki obiegu zamkniętego w całym łańcuchu wartości, poprzez m.in. zorganizowanie łańcucha dostaw w formule obiegu zamkniętego, odzyskiwanie i recykling surowców, wydłużenie życia produktu, dostarczanie produktów jako usług lub dóbr współdzielonych
 • Wdrażanie innowacji i innowacyjnych modeli biznesowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 • Ekoprojektowanie produktów – wprowadzenie do etapu projektowania tradycyjnego dodatkowego kryterium, pozwalającego zidentyfikować aspekty środowiskowe (w tym dot. jego recyklingu czy utylizacji) związane z produktem już na wczesnym etapie jego rozwoju
 • Efektywniejsze wykorzystanie surowców i odejście od paliw kopalnych, zastępowanie surowców pierwotnych surowcami pochodzącymi z odzysku czy recyklingu
 • Zmniejszanie oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko i dostępność zasobów naturalnych
 • Ograniczenie ilości produkowanych odpadów i odpowiedzialne nimi zarządzanie
 • Wdrażanie praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju, od „zielonego biura” po zmiany w łańcuchach wartości przedsiębiorstwa
 • Mierzenie śladu środowiskowego i społecznego w całym cyklu życia produktów i prowadzonej działalności oraz publikowanie informacji na ten temat w cyklicznych raportach
 • Edukacja interesariuszy w zakresie zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej konsumpcji i przeciwdziałania marnotrawieniu
 • Rozwijanie zrównoważonej turystyki tworzącej miejsca pracy oraz promującej lokalną kulturę i produkty
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2024

Forum Inspiracji to cykliczna konferencja realizowana w ramach Kampanii 17 Celów

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

I KONGRES GOZ

Pierwszy Kongres GOZ to wydarzenie, którego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich interesariuszy GOZ

działania
SGH
Kampania 17 Celów

Kampania 17 Celów partnerem merytorycznym konferencji naukowej „Przedsiębiorstwa i miasta w gospodarce obiegu zamkniętego”

Zainteresowanie zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) przeżywa aktualnie swój rozkwit. Naturalnie odbywa się to na różnych etapach poszczególnych instytucji. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Konferencja Konsument GOZ 2030. Wiedza. Nawyki zakupowe. Komunikacja

28 lutego odbędzie się II edycja konferencji pod hasłem: Konsument GOZ 2030. Wiedza. Nawyki zakupowe. Komunikacja, na której postaramy się odpowiedzieć: Jaki będzie...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Konferencja GOZ 2030

Pierwsza konferencja GOZ 2030 - międzysektorowej platformy eksperckiej.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2023

Serdecznie zapraszamy na kolejną, 7-dmą edycję konferencji FORUM INSPIRACJI, organizowanej przez Kampanię 17 Celów. Po 3 latach przerwy, wracamy "na żywo"!

  1
  2
  3
  4
  5
  6

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju