Cel 17: Partnerstwa na rzecz Celów

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

17.1 Zwiększyć mobilizację krajowych środków, w tym poprzez międzynarodowe wsparcie na rzecz krajów rozwijających się, by poprawić krajową zdolność poboru podatków i innych przychodów.

17.2 W pełni wdrożyć zobowiązania krajów rozwiniętych do przekazania oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), w tym zobowiązanie podjęte przez wiele krajów rozwiniętych do osiągniecia poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej w wysokości 0,7% dochodu narodowego brutto (0,7% ODA/GNI) na rzecz krajów rozwijających się i 0,15-0,20% ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych; zachęca się państwa-donatorów ODA do rozważenia ustanowenia celu co najmniej 0,20% ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych.

17.3 Zmobilizować dodatkowe środki finansowe dla krajów rozwijających się z różnorodnych źródeł.

17.4 Pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu długoterminowej zdolności do spłaty długu poprzez skoordynowane polityki ukierunkowane na wsparcie finansowania dłużnego, redukcję zadłużenia oraz restrukturyzację długu, zgodnie z warunkami krajowymi; zająć się kwestią zadłużenia zewnętrznego ubogich krajów o wysokim zadłużeniu by zredukować sytuacje kryzysowe pod względem zadłużenia.

17.5 Przyjąć i wdrożyć systemy promocji inwestycji dla krajów najsłabiej rozwiniętych.

17.6 Wzmocnić współpracę Północ-Południe i Południe-Południe oraz trójstronną, współpracę regionalną i międzynarodową w zakresie dostępu do nauki, technologii i innowacji; rozwinąć dzielenie się wiedzą na wspólnie ustalonych warunkach, w tym poprzez wzmocnioną koordynację istniejących już mechanizmów, w szczególności na szczeblu Narodów Zjednoczonych oraz poprzez globalny mechanizm ułatwiania dostępu do technologii.

17.7 Promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii przyjaznych środowisku w państwach rozwijających się na korzystnych i preferencyjnych warunkach, w oparciu o wspólne uzgodnienia.

17.8 W pełni zoperacjonalizować bank technologii oraz naukowe, technologiczne i innowacyjne mechanizmy budowania potencjału dla krajów najsłabiej rozwiniętych do 2017 roku; zwiększyć wykorzystanie technologii kluczowych dla rozwoju, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

17.9 Zwiększyć międzynarodowe wsparcie na rzecz wdrażania efektywnej i ukierunkowanej budowy potencjału, by wesprzeć narodowe plany realizacji wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach rozwijających się, w tym poprzez współpracę Północ – Południe, Południe – Południe oraz współpracę trójstronną.

17.10 Promować powszechny, oparty na zasadach, otwarty, niedyskryminujący i sprawiedliwy wielostronny system handlowy w ramach Światowej Organizacji Handlu, w tym poprzez rezultaty negocjacji Agendy Rozwoju z Doha.

17.11 Znacząco zwiększyć eksport krajów rozwijających się, w szczególności mając na celu podwojenie udziału krajów najsłabiej rozwiniętych w globalnym eksporcie do 2020 roku.

17.12 Zrealizować terminowe wdrożenie bezcłowego i bezkwotowego dostępu do rynku w sposób trwały dla wszystkich najmniej rozwiniętych krajów, zgodnie z decyzjami Światowej Organizacji Handlu, w tym poprzez zapewnienie, że preferencyjne reguły pochodzenia mające zastosowanie do przywozu z krajów najsłabiej rozwiniętych są przejrzyste, proste i przyczyniają się do ułatwienia dostępu do rynku.

17.13 Zwiększyć globalną stabilność makroekonomiczną, w tym poprzez koordynację i spójność polityk.

17.14 Zwiększyć spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju.

17.15 Szanować przestrzeń polityczną każdego państwa i wiodącą rolę rządów w stworzeniu i wdrożeniu polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa.

17.16 Wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o partnerstwa wielostronne, które mobilizują i dzielą się wiedzą, kompetencjami, technologią i środkami finansowymi, by wspierać osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich krajach, szczególnie w tych rozwijających się.

17.17 Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno – prywatne i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa

17.18 Do 2020 roku zwiększyć wsparcie na rzecz budowy potencjału w państwach rozwijających się i położonych na małych wyspach by znacząco zwiększyć dostęp do aktualnych, rzetelnych danych dobrej jakości, uporządkowanych według dochodu, płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, statusu migracyjnego, niepełnosprawności, położenia geograficznego i innych charakterystyk dostosowanych do kontekstu narodowego.

17.19 Rozwijać istniejące inicjatywy opracować wskaźnik pomiaru postępu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, który będzie uzupełnieniem dla produktu krajowego brutto oraz wspierać budowę potencjału statystycznego w państwach rozwijających się.

Według The Sustainable Developement Report Polska osiągnęła w realizacji Celu wynik umiarkowanie poprawiający się, ale niewystarczający do osiągnięcia celu. Przed Polską pozostają duże wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Priorytety geograficzne polskiej pomocy rozwojowej obejmują kraje Partnerstwa Wschodniego, Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu
 • Na okres 2016–2020 wybrano 6 głównych obszarów tematycznych pomocy: dobre rządzenie, demokracja i prawa człowieka, kapitał ludzki, przedsiębiorczość i sektor prywatny, zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska

Dane z Polski

 • Znaczna część celów szczegółowych zapisanych w SDG 17 dotyczy wsparcia krajów rozwijających się, a rolą partnerstw jest pomoc w zakresie osiągania zrównoważonego rozwoju tych państw. Podstawowym narzędziem wspomagającym realizację tych celów jest Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance – ODA), realizowana przez Komitet Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee – DAC) działający przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development – OECD). 
 • W 2019 roku polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) mierzona ekwiwalentem grantu wyniosła blisko 3 mld PLN. Na współpracę wielostronną, czyli składki do budżetów ogólnych organizacji międzynarodowych działających w obszarze rozwoju wydatkowano 2,124 mld PLN, co stanowiło 71% całości środków. W ramach pomocy dwustronnej przekazano ponad 857 mln PLN (29%). Wskaźnik ODA do Dochodu Narodowego Brutto nie zmienił się od poprzedniego roku i wynosi 0,14 % 
 • W 2020 r. podpisano 13 umów PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) o łącznej wartości blisko 884 mln zł, co w porównaniu do liczby dziewięciu umów o łącznej wartości ok. 1,3 mld zł zawartych w 2019 r. nie stanowi znaczącego odstępstwa od dotychczas obserwowanych trendów. Natomiast istotny wzrost, zarówno w zakresie liczby jak i wartości, zauważalny jest w zakresie postępowań PPP. W 2020 roku wszczęto 31 postępowań (w roku 2019 – 22) o łącznej wartości ponad 3,8 mld zł (w roku 2019 – jedynie 310 mln zł) – siedem w sektorze efektywności energetycznej, sześć w sektorze sportu i turystyki, cztery w sektorze budynki publiczne, po trzy w sektorze infrastruktury transportowej i edukacyjnym oraz po dwa postępowania w sektorach wodno-kanalizacyjnym, gospodarce odpadami, mieszkalnictwie i kategorii inne.  
 • Polski biznes od dawna chętnie wspiera działania organizacji pozarządowych (finansowo, rzeczowo, merytorycznie, wspólnie realizując projekty czy wymieniając usługi). O wzajemnych korzyściach wynikających z tego typu współpracy można przeczytać m.in. na stronie ngo.pl. 
 • Angażowanie się w działania na rzecz państw rozwijających się poprzez m.in.: odpowiedzialne inwestycje, transfer wiedzy i technologii, rozwój handlu, współpracę B2B
 • Włączanie się w partnerstwa międzysektorowe, wsparcie organizacji pozarządowych niosących pomoc krajom rozwijającym się
 • Rozwój i wzmacnianie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w działaniach realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju
 • Zaangażowanie w inicjatywy na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju: globalne, międzysektorowe, branżowe
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2024

Forum Inspiracji to cykliczna konferencja realizowana w ramach Kampanii 17 Celów

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

I KONGRES GOZ

Pierwszy Kongres GOZ to wydarzenie, którego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich interesariuszy GOZ

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Konferencja GOZ 2030

Pierwsza konferencja GOZ 2030 - międzysektorowej platformy eksperckiej.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2023

Serdecznie zapraszamy na kolejną, 7-dmą edycję konferencji FORUM INSPIRACJI, organizowanej przez Kampanię 17 Celów. Po 3 latach przerwy, wracamy "na żywo"!

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

WEBINAR: JAK MIERZYĆ WYŻEJ? – znaczenie strategii i wskaźników we wdrażaniu 3R

Zachęcamy do udziału w webinarze organizowanym w ramach Tygodnia 3R, podczas którego porozmawiamy o roli strategii dla organizacji, firm i instytucji oraz szansach,...

  1
  2
  3
  4

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju