Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

12.1 Wdrożyć dziesięcioletnie programy dotyczące zrównoważonej konsumpcji i produkcji dla wszystkich krajów, przy czym kraje rozwinięte powinny tym działaniom przewodzić, z uwzględnieniem stopnia rozwoju i możliwości krajów rozwijających się.12.2 Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

12.3 Do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas zbiorów.

12.4 Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

12.5 Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

12.6 Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.

12.7 Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodne z polityką i priorytetami krajowymi.

12.8 Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

12.a Wspierać kraje rozwijające się we wzmacnianiu ich zdolności naukowych i technologicznych dążących do utworzenia bardziej zrównoważonych wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych.

12.b Rozwijać i wdrażać narzędzia monitorujące wpływ zrównoważonego rozwoju na zrównoważoną turystykę tworzącą miejsca pracy oraz promującą lokalną kulturę i produkty.

12.c Zracjonalizować nieefektywne subwencje na paliwa kopalne, sprzyjające ich zbędnemu zużyciu, poprzez usunięcie nieprawidłowości rynkowych, zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi, w tym poprzez restrukturyzację podatków i stopniowe wycofywanie szkodliwych dotacji tam, gdzie one występują, odnotowując ich wpływ na środowisko, w pełni biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby i uwarunkowania krajów rozwijających się oraz minimalizować możliwy niekorzystny wpływ na ich rozwój, w sposób który chroni ubogie i narażone społeczności.

 • Głównym źródłem marnotrawstwa żywności w krajach UE są gospodarstwa domowe (53%), dalej przemysł: przetwórczy (19%), gastronomiczny (12%), produkcyjny (11%) i sektor handlowy (5%), jak wynika z raportu Recommendations and guidelines for a common European food waste policy framework opublikowanego w 2016 r. przez grupę projektową FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) wspieraną przez Komisję Europejską. W 28 krajach UE marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności, co daje ok. 173 kg na mieszkańca.
 • Co czwarty Polak regularnie wyrzuca jedzenie, zaś wśród najczęściej wskazywanych przyczyn takiej praktyki znalazły się przegapienie terminu przydatności do spożycia (38%) i zbyt duże zakupy (15%), jak wynika z badania przeprowadzonego w 2016 r. przez CBOS przytoczonego w opracowaniu Federacji Polskich Banków Żywności.
 • Proces edukacji polskiego społeczeństwa w tym zakresie przybiera na sile, a aktywną rolę w nim pełni biznes. Przedsiębiorcy, przede wszystkim z branży spożywczej, otrzymują też gotowe narzędzia wspierające w skutecznym mierzeniu, monitorowaniu i raportowaniu strat żywności (wraz z jej niejadalnymi częściami usuniętymi z łańcucha dostaw) – jednym z nich jest Food Loss And Waste Accounting And Reporting Standard.
 • Marnotrawienie żywności ma też ogromne znaczenie dla środowiska. Według danych UN Food And Agriculture Organization powoduje ono ślad węglowy rzędu 4,4 GT CO2 rocznie w skali świata, co w odniesieniu do Europy daje 680 kg CO2 na mieszkańca. Według Greepeace skala marnowania żywności w Polsce – 9 mln ton rocznie, tj. 235 kg na mieszkańca – pociąga za sobą marnowanie wody w wysokości 1,72 mld m3 i powoduje emisję do atmosfery 22,77 mln ton CO2.
 • W Polsce w 2015 r. zebranych zostało 10 863,5 tys. ton odpadów komunalnych (wzrost o 5,2% w porównaniu z 2014 r.), co oznacza, że na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 283 kg odpadów. Większość odpadów komunalnych (81,8%) pochodzi z gospodarstw domowych; drugim, znaczącym źródłem pochodzenia odpadów jest handel, mały biznes, biura i instytucje (15,2%). Pozytywną tendencją jest przyrost poziomu odpadów zbieranych selektywnie – w 2015 r. było to 23,4% w porównaniu do 19,8% w 2014 r. Spośród całkowitej masy zebranych w 2015 r. odpadów komunalnych do odzysku przeznaczono 5 934,3 tys. ton (ok. 55% ). Około 2 866,9 tys. ton odpadów komunalnych przeznaczono do recyklingu (ok. 26%, były to zarówno odpady zebrane selektywnie, jak i wysortowane z odpadów zmieszanych). Prawie 1 317,7 tys. ton odpadów komunalnych (ok. 12%) przeznaczono do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii. Z roku na rok, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich spada liczba nielegalnych wysypisk śmieci. Dane pochodzą ze sprawozdania rocznego Infrastruktura komunalna w 2015 r. Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Mamy zbyt niską efektywność systemu zagospodarowania odpadów w Polsce, co stwierdza raport Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030 opracowany przez Instytut Sobieskiego w roku 2016 r.. Taki stan rzeczy – w kontekście konieczności realizacji celów krótkookresowych do 2020 r. i długookresowych do 2030 r., związanych z pakietem gospodarki o obiegu zamkniętym – wymaga pilnych zmian, pozwalających osiągnąć zakładane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych. W tym aspekcie warto podkreślić ważną rolę przedsiębiorstw, zwłaszcza produkcyjnych. O ich rozszerzonej odpowiedzialności za produkt, rozumianej jako przesunięcie odpowiedzialności do jego etapu poużytkowego, przeczytać można w raporcie.
 • Praktyczne wskazówki dla biznesu na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, wraz z przykładami, znaleźć można w publikacji W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse.
 • Wdrażanie idei gospodarki obiegu zamkniętego w całym łańcuchu wartości, poprzez m.in. zorganizowanie łańcucha dostaw w formule obiegu zamkniętego, odzyskiwanie i recykling surowców, wydłużenie życia produktu, dostarczanie produktów jako usług lub dóbr współdzielonych
 • Wdrażanie innowacji i innowacyjnych modeli biznesowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 • Ekoprojektowanie produktów – wprowadzenie do etapu projektowania tradycyjnego dodatkowego kryterium, pozwalającego zidentyfikować aspekty środowiskowe (w tym dot. jego recyklingu czy utylizacji) związane z produktem już na wczesnym etapie jego rozwoju
 • Efektywniejsze wykorzystanie surowców i odejście od paliw kopalnych, zastępowanie surowców pierwotnych surowcami pochodzącymi z odzysku czy recyklingu
 • Zmniejszanie oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko i dostępność zasobów naturalnych
 • Ograniczenie ilości produkowanych odpadów i odpowiedzialne nimi zarządzanie
 • Wdrażanie praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju, od „zielonego biura” po zmiany w łańcuchach wartości przedsiębiorstwa
 • Mierzenie śladu środowiskowego i społecznego w całym cyklu życia produktów i prowadzonej działalności oraz publikowanie informacji na ten temat w cyklicznych raportach
 • Edukacja interesariuszy w zakresie zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej konsumpcji i przeciwdziałania marnotrawieniu
 • Rozwijanie zrównoważonej turystyki tworzącej miejsca pracy oraz promującej lokalną kulturę i produkty
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2019

Forum Inspiracji to konferencja główna Kampanii 17 Celów. Podczas III edycji konferencji zaprezentowane będą aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030, a...

działania
Polpharma Danone ZT Kruszwica Forum Odpowiedzialnego Biznesu Stena Recycling Rekopol Global Compact Network Poland CSR Consulting Krajowa Izba Gospodarcza Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Santander Bank Polska
Kampania 17 Celów

Trudne wybory producentów i konsumentów. Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Kampanię 17 Celów 2018: Nowe Idee, prezentująca wypracowane pomysły dla biznesu na rzecz Agendy 2030

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju