Cel 10: Mniej nierówności

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

10.1 Do 2030 roku stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego przez najbiedniejsze 40% populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa.

10.2 Do 2030 roku promować i wzmocnić inkluzywność społeczną, gospodarczą i polityczną wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny.

10.3 Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące nierówności poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk oraz promować odpowiednią legislację, polityki i działania w tej dziedzinie.

10.4 Przyjąć polityki, w szczególności fiskalną, ochrony socjalnej i wynagrodzeń oraz stopniowo osiągać większą równość.

10.5 Poprawić regulacje i monitorowanie globalnych rynków i instytucji finansowych, oraz wzmocnić wdrażanie tych regulacji.

10.6 Wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i finansowych, by budować bardziej skuteczne, wiarygodne, odpowiedzialne i praworządne instytucje.

10.7 Ułatwiać przemyślaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz przepływ ludzi, w tym poprzez implementację zaplanowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych.

10.a Wprowadzić w życie zasadę specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się, w szczególności tych najmniej rozwiniętych, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu.

10.b Zapewnić oficjalną pomoc rozwojową (Official Development Assistance) i przepływ środków finansowych, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne do krajów najbardziej potrzebujących, w szczególności do państw najmniej rozwiniętych, krajów afrykańskich, małych państw wyspiarskich i tych bez dostępu do morza, zgodnie z krajowymi planami i programami tych krajów.

10.c Do 2030 roku zmniejszyć koszty transakcyjne zagranicznych przekazów pieniężnych do mniej niż 3% i wyeliminować przekazy, których koszty wynoszą więcej niż 5%

Według The Sustainable Developement Report Polska osiągnęła w realizacji Celu wynik umiarkowanie poprawiający się, ale niewystarczający do osiągnięcia celu. Przed Polską pozostają wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Niwelowanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, zapobieganie tworzeniu się nowych dysproporcji rozwojowych
 • Tworzenie miejsc pracy w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwojowych
 • Zmniejszenie nierówności dochodowych

Dane z Polski

 • W Polsce występują większe niż przeciętnie w UE nierówności pomiędzy mieszkańcami miast i wsi, m.in. pod względem stopnia zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Odsetek mieszkańców miast zagrożonych tymi zjawiskami wynosi 13%, a mieszkańców małych miast i przedmieścia – 16% i są to jedne z najniższych wskaźników w UE (gdzie średnio przekraczają 20%). Natomiast na obszarach wiejskich w Polsce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest 24% mieszkańców, tj. nieco więcej niż przeciętnie w UE (23%). 
 • Odsetek osób (w gospodarstwach domowych) w wieku 16 lat lub więcej uznających się za osoby należące do grupy społecznej, która z jakiegokolwiek powodu jest gorzej traktowana (dyskryminowana) niż inne grupy w Polsce w 2018 r. wyniósł 6,5% w porównaniu do 8,2% w 2015 r. 
 • Średnie wynagrodzenie w Polsce wg danych GUS ma wynieść w 2021 r. niecałe 5300 zł brutto. Jednocześnie, na takie lub większe zarobki w Polsce może liczyć jedynie 17% Polaków. 34% Polaków zarabia 2-3 tys. zł, a 19% zarabia jeszcze mniej. 
 • 17% Polaków deklaruje, że w związku z niskimi zarobkami nie ma oszczędności – nawet takich, które pozwalałyby im przeżyć tydzień. 
 • W 2020 r. jedynie 30% ankietowanych uważało, że wyproszenie z restauracji niewidomej osoby z psem asystującym jest zakazane przez prawo, przy czym aż 71% oceniło takie zachowanie jednocześnie jako dyskryminację. Podobnie było w przypadku odmowy przyjęcia do przedszkola dziecka z zespołem Downa – 27% badanych uważało, że odmowa taka jest niezgodna z prawem, zaś 65% uznało ją za dyskryminację, a także odmowy wydruku materiału reklamowego organizacji gejowskiej – 24% badanych uważało takie zachowanie za niezgodne z prawem, a 60% – za przejaw dyskryminacji. 
 • W 2020 r. 76% uważało zwyzywanie osoby ciemnoskórej w tramwaju jako przejaw dyskryminacji; za taki przejaw 71% uznało też odmowę obsługi Ukraińców w restauracji. 
 • Rozwój produktów i usług dostępnych dla uboższych klientów
 • Poprawa dostępu do podstawowych towarów i usług dla osób żyjących w ubóstwie, np. poprzez podstawową działalność biznesową, dialog, inwestycje społeczne
 • Godziwa płaca („living wage”) zapewniająca, że wszyscy pracownicy są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby
 • Przejrzyste systemy wynagradzania i premiowania pracowników
 • Eliminacja nieuczciwych praktyk w zakresie rekrutacji i zatrudniania, szczególnie grup narażonych na nadużycia (np. pracownicy migrujący, osoby niepełnosprawne); tworzenie innowacyjnych form ochrony socjalnej takich pracowników
 • Przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym poprzez np. firmową politykę antydyskryminacyjną i szkolenia pracowników
 • Przejrzystość finansowa przedsiębiorstw, nieunikanie płacenia podatków, wprowadzanie i przestrzeganie kodeksów etycznych
 • Włączenie przedsiębiorstw z krajów rozwijających się w łańcuchy wartości, przy zachowaniu wysokich standardów i godziwego wynagrodzenia
 • Zmniejszenie kosztów transakcyjnych zagranicznych przekazów pieniężnych
 • Angażowanie członków lokalnej społeczności w łańcuchy wartości
 • Partnerstwa z lokalnymi organizacjami, służące wzmacnianiu lokalnej przedsiębiorczości
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Łódź

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Kielce

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju