Cel 10: Mniej nierówności

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
10.1 Do 2030 roku stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego przez najbiedniejsze 40% populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa.10.2 Do 2030 roku promować i wzmocnić inkluzywność społeczną, gospodarczą i polityczną wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny.

10.3 Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące nierówności poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk oraz promować odpowiednią legislację, polityki i działania w tej dziedzinie.

10.4 Przyjąć polityki, w szczególności fiskalną, ochrony socjalnej i wynagrodzeń oraz stopniowo osiągać większą równość.

10.5 Poprawić regulacje i monitorowanie globalnych rynków i instytucji finansowych, oraz wzmocnić wdrażanie tych regulacji.

10.6 Wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i finansowych, by budować bardziej skuteczne, wiarygodne, odpowiedzialne i praworządne instytucje.

10.7 Ułatwiać przemyślaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz przepływ ludzi, w tym poprzez implementację zaplanowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych.

10.a Wprowadzić w życie zasadę specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się, w szczególności tych najmniej rozwiniętych, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu.

10.b Zapewnić oficjalną pomoc rozwojową (Official Development Assistance) i przepływ środków finansowych, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne do krajów najbardziej potrzebujących, w szczególności do państw najmniej rozwiniętych, krajów afrykańskich, małych państw wyspiarskich i tych bez dostępu do morza, zgodnie z krajowymi planami i programami tych krajów.

10.c Do 2030 roku zmniejszyć koszty transakcyjne zagranicznych przekazów pieniężnych do mniej niż 3% i wyeliminować przekazy, których koszty wynoszą więcej niż 5%

 • Duże i ciągle powiększające się nierówności szkodzą społeczeństwom i hamują wzrost gospodarczy – wynika z raportu Understanding The Socio-Economic Divide In Europe. Nierówność może utrudniać spójność społeczną, obniżać zaufanie do instytucji, zniechęcać do postaw obywatelskich, sprzyjać niestabilności politycznej i społecznej, wywoływać poczucie niesprawiedliwości. Niesprawiedliwy dostęp do dóbr publicznych działa niszcząco na więzi społeczne i może prowadzić do nietolerancji, dyskryminacji. Podział społeczno-ekonomiczny obejmuje nie tylko kwestie dochodowe (bogaci-biedni), ale również odnosi się do takich aspektów, jak: stan zdrowia, edukacja czy migracja. Jak wynika z przywołanego wyżej raportu, w Europie istnieje silne powiązanie pomiędzy czynnikami społeczno-ekonomicznymi, a edukacją i zdrowiem – mężczyźni z niższym poziomem wykształcenia żyją średnio 2,7 roku krócej niż mężczyźni lepiej wykształceni; w przypadku kobiet różnica ta wynosi 1,2 roku. Dane te są tożsame z wynikami Polski.
 • W kontekście równości warto zawrócić uwagę na stan prawny obowiązujący w Polsce. Zgodnie z art. 32. Konstytucji RP, Kodeksem Pracy (Rozdział IIa Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141) oraz tzw. Ustawą Równościową z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, każdy obywatel zachowuje ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowe, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność czy orientację seksualną.
 • Jak wynika z BADAŃ przeprowadzonych w listopadzie 2016 r. przez Kantar Public (na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1066 osób w wieku 15 lat i więcej) na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich, większość Polaków trafnie rozpoznaje dyskryminację na rynku pracy i na rynku usług (61-77%, w zależności od konkretnego przykładu dyskryminacji), zaś – odpowiednio – jedynie 33% i 25% mieszkańców Polski wie, że jest ona w tych obszarach zakazana przez prawo. Jednocześnie obserwowany jest stały wzrost przekonań o występowaniu dyskryminacji w Polsce. W największym stopniu, w odniesieniu do roku 2015, o 9% wzrosła liczba badanych przekonanych o częstej dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie, o 11% ze względu na niepełnosprawność i o 9% – ze względu na światopogląd i bezwyznaniowość. Według badanych najczęściej dochodzi do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (49%), ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowe (44%) oraz tożsamość płciową (42%) przy czym procenty dotyczą odpowiedzi „bardzo często” i „często”. Co trzeci badany jest przekonany o częstej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (36%) lub dyskryminacji z powodu przekonań religijnych i wyznania (32%). Jedna czwarta respondentów sądzi, że dyskryminacja z dużą częstotliwością dotyka osób o poglądach ateistycznych (28%) oraz tych w wieku 55 lat i więcej (25%). W opinii społecznej płeć i wiek poniżej 30 roku życia rzadko wywołują gorsze traktowanie.
 • Biznes otrzymuje narzędzia do tego, by aktywnie przeciwdziałać praktykom dyskryminacyjnym w miejscu pracy. Dla przykładu, firmy mogą stać się sygnatariuszami Karty Różnorodności, w ramach której zobowiązują się do wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich zatrudnionych, aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, a także raportowania o podjętych działaniach i upowszechniania zarządzania różnorodnością wśród partnerów biznesowych i społecznych.
 • Rozwój produktów i usług dostępnych dla uboższych klientów
 • Poprawa dostępu do podstawowych towarów i usług dla osób żyjących w ubóstwie, np. poprzez podstawową działalność biznesową, dialog, inwestycje społeczne
 • Godziwa płaca („living wage”) zapewniająca, że wszyscy pracownicy są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby
 • Przejrzyste systemy wynagradzania i premiowania pracowników
 • Eliminacja nieuczciwych praktyk w zakresie rekrutacji i zatrudniania, szczególnie grup narażonych na nadużycia (np. pracownicy migrujący, osoby niepełnosprawne); tworzenie innowacyjnych form ochrony socjalnej takich pracowników
 • Przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym poprzez np. firmową politykę antydyskryminacyjną i szkolenia pracowników
 • Przejrzystość finansowa przedsiębiorstw, nieunikanie płacenia podatków, wprowadzanie i przestrzeganie kodeksów etycznych
 • Włączenie przedsiębiorstw z krajów rozwijających się w łańcuchy wartości, przy zachowaniu wysokich standardów i godziwego wynagrodzenia
 • Zmniejszenie kosztów transakcyjnych zagranicznych przekazów pieniężnych
 • Angażowanie członków lokalnej społeczności w łańcuchy wartości
 • Partnerstwa z lokalnymi organizacjami, służące wzmacnianiu lokalnej przedsiębiorczości
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting Danone Forum Odpowiedzialnego Biznesu Fundacja Medicover Global Compact Network Poland Polpharma Rekopol Stena Recycling ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu

Celem konferencji było pokazanie biznesowi w Polsce praktycznego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i realnych możliwości włączenia się w ich realizację.

  1

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju