Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

11.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług, a także poprawić warunki życia w slumsach.

11.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo i trwałych systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

11.3 Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzywności, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.

11.4 Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

11.5 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych, w tym powodzi oraz zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco obniżyć bezpośrednie straty ekonomiczne w stosunku do globalnego PKB, poniesione w wyniku katastrof, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie wrażliwych.

11.6 Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

11.7 Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych i inkluzywnych terenów zielonych i przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością.

11.a Wspierać korzystne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo połączenia pomiędzy obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi poprzez wzmocnienie krajowego i regionalnego planowania rozwoju.

11.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich korzystających z opracowań i wdrażających zintegrowane polityki i plany dążących do zwiększenia inkluzywności i wydajności wykorzystywania zasobów, łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych, odporności na skutki katastrof. Należy rozwijać i wdrażać kompleksowe zarządzanie ryzykiem katastrof na wszystkich poziomach, zgodnie z Ramami Działania na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof na lata 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 -2030).

11.c Wspierać kraje najmniej rozwinięte, w tym poprzez pomoc finansową i techniczną, w budowaniu zrównoważonych i odpornych budynków, wykorzystując lokalne materiały.

 • Znaczenie partycypacji publicznej dla rozwoju współczesnych miast zauważono m.in. w Krajowej Polityce Miejskiej 2023, w której partycypacja publiczna została wymieniona jako jeden z dziesięciu wątków tematycznych. 

 • W badaniach CBOS-u z 2018 r. 64% mieszkańców polskich miast było przekonanych, że władze miast i gmin uwzględniają głos mieszkańców przy podejmowaniu decyzji dotyczących społeczności lokalnych. 

 • 40% polskich miast realizujących budżet obywatelski ogranicza udział w konsultacjach do osób pełnoletnich, co stoi w sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym. 

 • W 2017 r. z budżetu obywatelskiego korzystało ok. 320 polskich miast, a na inwestycje planowano wtedy przeznaczyć ok. pół miliarda zł. 

 • Według WHO 36 polskich miast znajduje się wśród 100 najbardziej zanieczyszczonych miast UE. Polska jest jednym z krajów UE o najwyższym stężeniu pyłów zawieszonych. 

 • Zanieczyszczenia powietrza emitowane są m.in. przez transport, w tym przede wszystkim przez transport drogowy. Ponad 70% całkowitej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu generują samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki i autobusy; pozostała część zanieczyszczeń pochodzi głównie z transportu morskiego i lotniczego. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, najbardziej popularnym środkiem transportu jest samochód osobowy, który wybiera 79% podróżujących (w UE 83%), tj. nieznacznie więcej niż w 2010 r. 

 • Wykluczenie komunikacyjne dotyka 1/3 mieszkańców Polski. Dotyczy nie tylko dostępu do dróg, ale również kolei, chodników lub ścieżek rowerowych, a także trudności w zdobyciu informacji o połączeniu bądź niedostatecznej dystrybucji biletów. 

 • Odsetek odpadów komunalnych przeznaczonych do przetworzenia w określony sposób w relacji do ilości odpadów wytworzonych (2015/2020 r.) 
  – recykling – 26% / 27%
  – kompostowanie/fermentacja – 6% / 12% 
  – przekształcenie termiczne – 13% / 22%
  – składowanie – 54% / 40%

 • Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, zrównoważonego transportu miejskiego, bezpieczeństwa na drogach i zarządzania odpadami
 • Dostarczanie bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług, również dla mniej zamożny mieszkańców miast
 • Wspieranie równoważonej urbanizacji, inwestycje w bezpieczną, trwałą i zrównoważoną infrastrukturę
 • Ściślejsze integrowanie strategii biznesowej firmy z miejskimi politykami na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Poszukiwanie, wspólnie z administracją publiczną i lokalnymi społecznościami, dobrych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, wspieranie partycypacji społecznej
 • Ograniczanie szkodliwego wpływu działalności firmy i branży na środowisko oraz lokalną społeczność; rozwijanie produktów i usług w sposób zrównoważony
 • Wsparcie, także poza podstawową działalnością, grup wrażliwych w miastach
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Agenda 2030: Zmierzmy się!

Konferencja Agenda 2030: Zmierzmy się! współorganizowana z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na której zajmiemy się tematem mierzenia i skutecznej ewaluacji.

dobre praktyki działania
Orange Polska Carrefour

Spotkania przy kawie – o 3R praktycznie!

Konferencja rozpoczyna Tydzień 3R, który jest częścią Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction - EWWR). Wspólnie z ekspertami pokażemy nowe...

dobre praktyki działania
Inicjatywy

Konferencja 3R – zmiana dzięki lokalnej międzysektorowej współpracy

Konferencja rozpoczyna Tydzień 3R, który jest częścią Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction - EWWR). Wspólnie z ekspertami pokażemy nowe...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2019

Forum Inspiracji to konferencja główna Kampanii 17 Celów. Podczas III edycji konferencji zaprezentowane będą aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030, a...

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju