Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

11.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług, a także poprawić warunki życia w slumsach.

11.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo i trwałych systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

11.3 Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzywności, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.

11.4 Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

11.5 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych, w tym powodzi oraz zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco obniżyć bezpośrednie straty ekonomiczne w stosunku do globalnego PKB, poniesione w wyniku katastrof, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie wrażliwych.

11.6 Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

11.7 Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych i inkluzywnych terenów zielonych i przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością.

11.a Wspierać korzystne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo połączenia pomiędzy obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi poprzez wzmocnienie krajowego i regionalnego planowania rozwoju.

11.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich korzystających z opracowań i wdrażających zintegrowane polityki i plany dążących do zwiększenia inkluzywności i wydajności wykorzystywania zasobów, łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych, odporności na skutki katastrof. Należy rozwijać i wdrażać kompleksowe zarządzanie ryzykiem katastrof na wszystkich poziomach, zgodnie z Ramami Działania na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof na lata 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 -2030).

11.c Wspierać kraje najmniej rozwinięte, w tym poprzez pomoc finansową i techniczną, w budowaniu zrównoważonych i odpornych budynków, wykorzystując lokalne materiały.

 • Polacy oddychają silnie zanieczyszczonym powietrzem, co powoduje obniżenie jakości i długości życia. Ekspozycja na znajdujące się w powietrzu pyły zawieszone, dwutlenek azotu i ozon przyczyniła się do przedwczesnej śmierci ponad 51 tys. mieszkańców Polski, według raportu Air Quality in Europe – Report 2016 European Environment Agency. Te statystki sytuują nas w niechlubnej czołówce państw europejskich.
 • Do najważniejszych przyczyn decydujących o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce należy: transport drogowy, przemysł i ogrzewanie budynków. O powodach złego stanu powietrza i sytuacji w poszczególnych regionach Polski i przeczytać można w raporcie Stan Środowiska w Polsce. Sygnały 2016 wydanym przez Główny Inspektorat Ochrony środowiska.
 • Zrównoważonych miast dotyczy raport Zrównoważone Miasta. Życie w Zdrowej Atmosferze, wydany w 2016 r. przez Global Compact Poland. Wśród proponowanych w nim rozwiązań poprawiających jakość życia w miastach wskazuje się m.in. elektromobilność oraz paliwa alternatywne, również w miejskim transporcie autobusowym i ekobudownictwo. Według raportu, aby wzmacniać proces zrównoważonego, harmonijnego rozwoju polskich miast konieczna staje się zmiana podejścia do zarządzania nimi. Szansę taką daje partycypacyjny model zarządzania, w którym odpowiedzialność za rozwój miast spoczywa na wszystkich interesariuszach: władzy, przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, organizacjach pozarządowych, mediach, uczelniach, zarządzających siecią energetyczną, kanalizacyjną czy systemem transportowym, użytkownikach sieci i innych grupach społecznych. Do rekomendowanych przez prof. Halinę Brdulak działań należą też: większa rola samorządów, ekonomia współdzielenia, zahamowanie tendencji naruszania ładu przestrzennego (w tym zmiana przeznaczenia terenów zielonych), zahamowanie tendencji suburbanizacyjnych i zwiększanie nacisku na budowanie dobrostanu mieszkańców. W przywołanej publikacji Global Compact Poland znaleźć można również liczne przykłady z polskich miast.
 • Na czele rankingu 66 zrównoważonych miast w Polsce stoją: Warszawa, Sopot i Bielsko-Biała, wedle opublikowanego w 2016 r. przez Fundację im. Roberta Schumana raportu EUROPOLIS. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST . O miejscu w zestawieniu decydowały noty odnoszące się do czterech wymiarów: gospodarki, społeczeństwa, środowiska i polityki, które w największym stopniu determinują jakość życia w miastach. Publikacja zawiera również ranking miast w odniesieniu do 4 wymiarów – w środowiskowym w czołówce znalazły się: Bydgoszcz, Świętochłowice, Gdańsk, w gospodarczym: Sopot, Warszawa, Świnoujście, w społecznym: Warszawa, Zielona Góra i Kraków, zaś politycznym: Kraków, Koszalin, Bielsko-Biała. Raport szczegółowo omawia również charakterystykę wskaźników i uzasadnienie dla wyników niektórych z miast, które znalazły się w wykazie.
 • Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, zrównoważonego transportu miejskiego, bezpieczeństwa na drogach i zarządzania odpadami
 • Dostarczanie bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług, również dla mniej zamożny mieszkańców miast
 • Wspieranie równoważonej urbanizacji, inwestycje w bezpieczną, trwałą i zrównoważoną infrastrukturę
 • Ściślejsze integrowanie strategii biznesowej firmy z miejskimi politykami na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Poszukiwanie, wspólnie z administracją publiczną i lokalnymi społecznościami, dobrych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, wspieranie partycypacji społecznej
 • Ograniczanie szkodliwego wpływu działalności firmy i branży na środowisko oraz lokalną społeczność; rozwijanie produktów i usług w sposób zrównoważony
 • Wsparcie, także poza podstawową działalnością, grup wrażliwych w miastach
dobre praktyki działania
Inicjatywy

Konferencja 3R – zmiana dzięki lokalnej międzysektorowej współpracy

Konferencja rozpoczyna Tydzień 3R, który jest częścią Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction - EWWR). Wspólnie z ekspertami pokażemy nowe...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2019

Forum Inspiracji to konferencja główna Kampanii 17 Celów. Podczas III edycji konferencji zaprezentowane będą aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030, a...

działania
Bank Zachodni WBK CSR Consulting Danone Forum Odpowiedzialnego Biznesu Global Compact Network Poland Krajowa Izba Gospodarcza Polpharma Rekopol Stena Recycling SUEZ ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2018

Forum Inspiracji to konferencja główna Kampanii 17 Celów. Jej celem jest pokazanie biznesowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju i możliwości włączenia się przedsiębiorstw w...

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju