Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

11.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług, a także poprawić warunki życia w slumsach.

11.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo i trwałych systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

11.3 Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzywności, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.

11.4 Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

11.5 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych, w tym powodzi oraz zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco obniżyć bezpośrednie straty ekonomiczne w stosunku do globalnego PKB, poniesione w wyniku katastrof, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie wrażliwych.

11.6 Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

11.7 Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych i inkluzywnych terenów zielonych i przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością.

11.a Wspierać korzystne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo połączenia pomiędzy obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi poprzez wzmocnienie krajowego i regionalnego planowania rozwoju.

11.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich korzystających z opracowań i wdrażających zintegrowane polityki i plany dążących do zwiększenia inkluzywności i wydajności wykorzystywania zasobów, łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych, odporności na skutki katastrof. Należy rozwijać i wdrażać kompleksowe zarządzanie ryzykiem katastrof na wszystkich poziomach, zgodnie z Ramami Działania na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof na lata 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 -2030).

11.c Wspierać kraje najmniej rozwinięte, w tym poprzez pomoc finansową i techniczną, w budowaniu zrównoważonych i odpornych budynków, wykorzystując lokalne materiały.

Według The Sustainable Developement Report Polska osiągnęła w realizacji Celu stagnację lub wzrost wyniku poniżej 50% wymaganego poziomu, przed Polską pozostają istotne wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez uwzględnienie w planach zagospodarowania w miastach konieczności zwiększenia obszarów zieleni i wodnych, korytarzy wentylacyjnych
 • Wsparcie miast w radzeniu sobie z nagłymi zmianami, kryzysami, zarówno społeczno-gospodarczymi, jak i natury środowiskowej oraz zagwarantowanie mieszkańcom bezpieczeństwa i wysokiej jakości życia
 • Wsparcie sprawiedliwego oraz zrównoważonego terytorialnie wzrostu gospodarczego poprzez dążenie do utrzymania policentrycznej i hierarchicznej struktury osadniczej kraju oraz tworzenie bardziej efektywnych powiązań sieciowych między miastami
 • Budowa zrównoważonego, dostępnego dla każdego, bezpiecznego i przystępnego cenowo systemu transportowego, zwłaszcza poprzez rozwój i priorytetyzację transportu publicznego
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ludności miast dzięki budowie powszechnego i dostępnego rynku mieszkaniowego, w tym szczególnie poprzez rozwój mieszkalnictwa społecznego
 • Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję niskiej emisji (tj. do 40 m n.p.g.) pochodzącej m.in. z kotłowni domowych i transportu drogowego

Dane z Polski

 • Znaczenie partycypacji publicznej dla rozwoju współczesnych miast zauważono m.in. w Krajowej Polityce Miejskiej 2023, w której partycypacja publiczna została wymieniona jako jeden z dziesięciu wątków tematycznych. 
 • W badaniach CBOS-u z 2018 r. 64% mieszkańców polskich miast było przekonanych, że władze miast i gmin uwzględniają głos mieszkańców przy podejmowaniu decyzji dotyczących społeczności lokalnych. 
 • 40% polskich miast realizujących budżet obywatelski ogranicza udział w konsultacjach do osób pełnoletnich, co stoi w sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym. 
 • W 2017 r. z budżetu obywatelskiego korzystało ok. 320 polskich miast, a na inwestycje planowano wtedy przeznaczyć ok. pół miliarda zł. 
 • Według WHO 36 polskich miast znajduje się wśród 100 najbardziej zanieczyszczonych miast UE. Polska jest jednym z krajów UE o najwyższym stężeniu pyłów zawieszonych. 
 • Zanieczyszczenia powietrza emitowane są m.in. przez transport, w tym przede wszystkim przez transport drogowy. Ponad 70% całkowitej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu generują samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki i autobusy; pozostała część zanieczyszczeń pochodzi głównie z transportu morskiego i lotniczego. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, najbardziej popularnym środkiem transportu jest samochód osobowy, który wybiera 79% podróżujących (w UE 83%), tj. nieznacznie więcej niż w 2010 r. 
 • Wykluczenie komunikacyjne dotyka 1/3 mieszkańców Polski. Dotyczy nie tylko dostępu do dróg, ale również kolei, chodników lub ścieżek rowerowych, a także trudności w zdobyciu informacji o połączeniu bądź niedostatecznej dystrybucji biletów. 
 • Odsetek odpadów komunalnych przeznaczonych do przetworzenia w określony sposób w relacji do ilości odpadów wytworzonych (2015/2020 r.)
  – recykling – 26% / 27%
  – kompostowanie/fermentacja – 6% / 12% 
  – przekształcenie termiczne – 13% / 22%
  – składowanie – 54% / 40%
 • Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, zrównoważonego transportu miejskiego, bezpieczeństwa na drogach i zarządzania odpadami
 • Dostarczanie bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług, również dla mniej zamożny mieszkańców miast
 • Wspieranie równoważonej urbanizacji, inwestycje w bezpieczną, trwałą i zrównoważoną infrastrukturę
 • Ściślejsze integrowanie strategii biznesowej firmy z miejskimi politykami na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Poszukiwanie, wspólnie z administracją publiczną i lokalnymi społecznościami, dobrych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, wspieranie partycypacji społecznej
 • Ograniczanie szkodliwego wpływu działalności firmy i branży na środowisko oraz lokalną społeczność; rozwijanie produktów i usług w sposób zrównoważony
 • Wsparcie, także poza podstawową działalnością, grup wrażliwych w miastach
działania
CSR Consulting
Inicjatywy

PREMIERA NARZĘDZIOWNIKA DLA MIAST

Premiera Narzędziownika dla miast – praktycznego przewodnika wspierającego samorządy w strategicznej realizacji Agendy 2030 na poziomie lokalnym

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2024

Forum Inspiracji to cykliczna konferencja realizowana w ramach Kampanii 17 Celów

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

I KONGRES GOZ

Pierwszy Kongres GOZ to wydarzenie, którego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich interesariuszy GOZ

działania
SGH
Kampania 17 Celów

Kampania 17 Celów partnerem merytorycznym konferencji naukowej „Przedsiębiorstwa i miasta w gospodarce obiegu zamkniętego”

Zainteresowanie zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) przeżywa aktualnie swój rozkwit. Naturalnie odbywa się to na różnych etapach poszczególnych instytucji. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Konferencja GOZ 2030

Pierwsza konferencja GOZ 2030 - międzysektorowej platformy eksperckiej.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

  1
  2
  3
  4

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju