Rządowy raport „Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce” został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 roku. Zawiera on omówienie stopni realizacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, a także aneks statystyczny. Opisuje także krajowe priorytety na rzecz zrównoważonego rozwoju i związek Agendy 2030 z krajową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju.

Raport został przygotowany na potrzeby pierwszego przeglądu wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się podczas sesji ministerialnej Forum Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju ONZ w lipcu 2018 roku. Narodowe przeglądy z wykonywania Agendy 2030 prezentowane podczas corocznych sesji Forum są dobrowolne i opierają się na wytycznych Sekretarza Generalnego ONZ. Przygotowanie polskiego raportu poprzedziły konsultacje społeczne.

Wróć