Cel 1: Koniec z ubóstwem

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

1.1 Do 2030 roku wyeliminować skrajne ubóstwo na całym świecie aktualnie mierzone jako utrzymywanie się za mniej niż $1,25 dziennie.

1.2 Do 2030 roku zmniejszyć przynajmniej o połowę odsetek mężczyzn, kobiet i dzieci, cierpiących z powodu ubóstwa, we wszystkich jego wymiarach określonych zgodnie z krajowymi definicjami.

1.3 Wdrożyć właściwe dla poszczególnych krajów systemy i mechanizmy dla wszystkich ludzi, włącznie z najniższymi klasami społecznymi oraz objąć nimi do 2030 roku jak największą liczbę ludzi ubogich i szczególnie narażonych.

1.4 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom, w szczególności osobom ubogim i szczególnie podatnym na zagrożenia, równe prawa w dostępie do zasobów gospodarczych oraz podstawowych usług, prawo do własności i sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, prawo dziedziczenia, dostęp do stosownych nowych technologii oraz usług finansowych, w tym mikrofinansowania.

1.5 Do 2030 roku zbudować odporność na zagrożenia wśród osób ubogich i narażonych na zagrożenia, zmniejszyć ich podatność na zagrożenia i bezbronność wobec ekstremalnych zjawisk klimatycznych oraz innych wstrząsów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, a także katastrof naturalnych.

1.a Zagwarantować znaczącą mobilizację środków pochodzących z różnych źródeł, w tym ze zwiększonej współpracy rozwojowej, by zapewnić odpowiednie i przewidywalne środki dla krajów rozwijających się, w szczególności dla państw najsłabiej rozwiniętych, w celu umożliwienia realizacji programów i polityk w zakresie wyeliminowania ubóstwa we wszystkich jego wymiarach.

1.b Stworzyć ramy stabilnej polityki na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym w oparciu o strategie rozwoju wspierające ubogich i uwzględniające kwestię płci, by wesprzeć szybkie inwestowanie w działania ukierunkowane na eliminację ubóstwa.

 • Zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce w 2020 r. wynosił 5,2% (w 2019 r. – 4,2%w 2015 r. – 6,5%).
 • Przy przyjętych w danym roku progach (granicach) ubóstwa, zasięg ubóstwa relatywnego zmniejszył się z niecałych 18% w 2008 r. do ok. 12% w 2020 r. 
 • Ubóstwo ma wiele wymiarów, w tym m.in. dochodowe, warunków życia i ubóstwo równowagi budżetowej. 
 • Do najbardziej zagrożonych ubóstwem należały osoby w gospodarstwach utrzymujących się ze świadczeń społecznych (poza emeryturami) oraz z rolnictwa a także rodziny wielodzietne oraz gospodarstwa z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością. Czynnikiem zwiększającym ryzyko ubóstwa skrajnego był brak lub niski poziom wykształcenia. 
 • Inkluzywne modele biznesowe, produkty i usługi dostosowane do potrzeb biedniejszych klientów, w tym dające firmie korzyści biznesowe (nowi konsumenci, nowe rynki, innowacje, wzmocnione sieci dostaw i dystrybucji; pozyskanie potencjalnych pracowników lub dostawców),
 • Godziwa płaca („living wage”) zapewniająca, że firma nie przyczynia się do pogłębiania ubóstwa wśród swoich pracowników,
 • Zrównoważony łańcuch dostaw jako rozwiązanie ograniczające ubóstwo (godziwa zapłata dostawcom, wybór dostawców spełniających wymogi etyczne dot. godziwej płacy i z regionów zagrożonych ubóstwem),
 • Zapewnienie dostępu do usług finansowych, w tym mikrofinansowania i narzędzi rozwijających przedsiębiorczość,
 • Partnerstwa z sieciami społeczeństwa obywatelskiego, pomagające kształcić i doskonalić postawy przedsiębiorcze,
 • Współpraca na rzecz wzmocnienia systemu ochrony socjalnej najuboższych, w tym zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, niezbędnych dóbr oraz usług.
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2021

V edycja głównej konferencji Kampanii 17 Celów, podczas której zaprezentowane zostaną wyzwania i aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting Danone Forum Odpowiedzialnego Biznesu Global Compact Network Poland Krajowa Izba Gospodarcza Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Polpharma Rekopol Santander Bank Polska Stena Recycling ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Trudne wybory producentów i konsumentów. Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Kampanię 17 Celów 2018: Nowe Idee, prezentująca wypracowane pomysły dla biznesu na rzecz Agendy 2030

działania
CSR Consulting Danone Forum Odpowiedzialnego Biznesu Fundacja Medicover Global Compact Network Poland Polpharma Rekopol Stena Recycling ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu

Celem konferencji było pokazanie biznesowi w Polsce praktycznego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i realnych możliwości włączenia się w ich realizację.

  1

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju