Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

16.1 Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach oraz związany z nią wskaźnik śmiertelności na całym świecie.

16.2 Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie formy przemocy i tortur wobec dzieci.

16.3 Promować rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnić wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

16.4 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel bronią; wzmocnić proces odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczać wszelkie formy przestępczości zorganizowanej.

16.5 Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach.

16.6 Rozwijać skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich szczeblach.

16.7 Zapewnić elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

16.8 Rozszerzyć i wzmocnić udział krajów rozwijających się w światowych instytucjach międzynarodowego porządku prawnego.

16.9 Do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń.

16.10 Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności, zgodnie z krajową legislacją i międzynarodowymi porozumieniami.

16.a Wzmocnić właściwe instytucje krajowe, w tym poprzez współpracę międzynarodową oraz budować zdolności na wszystkich szczeblach, w szczególności w krajach rozwijających się, na rzecz zapobiegania przemocy oraz zwalczania terroryzmu i przestępczości.

16.b Promować i egzekwować prawo niedyskryminujące nikogo oraz polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Według The Sustainable Developement Report Polska osiągnęła w realizacji Celu wynik umiarkowanie poprawiający się, ale niewystarczający do osiągnięcia celu. Przed Polską pozostają wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Zwiększenie skuteczności państwa i instytucji służących wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu
 • Poprawa jakości stanowionego prawa i jego stosowania
 • Zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji publicznych
 • Większe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu państwem i komunikacji z obywatelami (w tym z przedsiębiorcami)
 • Lepsze gospodarowanie środkami publicznymi, w tym efektywne wykorzystanie środków z UE

Dane z Polski

 • Według najnowszych ocen Banku Światowego wskaźnik jakości stanowionego prawa (oceniający zdolności rządu do tworzenia i wdrażania regulacji sprzyjających rozwojowi sektora prywatnego) w Polsce wynosi 1,01 pkt i jest nieco lepszy niż w 2010 r., kiedy kształtował się na poziomie 0,98 pkt. Wśród krajów UE Polska pod względem jakości stanowionego prawa znajduje się na 17. miejscu, na które awansowała z 20. pozycji w 2010 r. Najlepiej oceniane jest prawo stanowione w Holandii (1,86 pkt), a najsłabiej w Rumunii (0,46 pkt). Wskaźnik efektywności rządzenia, służący do oceny m.in. jakości usług publicznych, jakości biurokracji, kompetencji urzędników państwowych oraz politycznej niezależności administracji państwowej, w Polsce poprawił się z 0,64 pkt w 2010 r. do 0,66 pkt. Pod względem efektywności rządzenia Polska znalazła się na 22. miejscu w UE (w 2010 r. zajmowała 23. miejsce). 
 • Liczba przestępstw korupcyjnych w 2019 r. wyniosła 9367, w porównaniu do 10847 w 2015 r.  
 • Liczba zgonów w wyniku zabójstw w przeliczeniu na 1 mln ludności w 2019 r. wyniosła 6,4 w porównaniu do 7,6 w 2015 r. 
 • Liczba stwierdzonych przestępstw przeciwko wolności seksualnej popełnionych wobec osób małoletnich w 2019 r. wyniosła 1603, w porównaniu do 1426 w 2016 r. Aż 1400 przestępstw dotyczyło seksualnego wykorzystania małoletniego (1277 w 2016 r.) 
 • Indeksie wolności gospodarczej, corocznym zestawieniu publikowanym przez Heritage Foundation i The Wall Street Journal, w roku 2021 Polska znalazła się – z wynikiem 69,7 pkt. – na 41. miejscu w światowym rankingu oraz na 25 miejscu w rankingu europejskim, przy czym średni wynik dla wszystkich 180 państw uczestniczących w rankingu wyniósł 61,6 pkt., zaś dla państw Europy – 70,1 pkt. Państwa uzyskujące wartość zbliżoną do średniej traktowane są jako kraje umiarkowanie wolne gospodarczo. Dla Polski dane te oznaczają spadek w rankingu – w roku 2016 w zestawieniu globalnym zajmowaliśmy pozycję 39. 
 • Badanie EY z 2020 roku pokazało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 13% polskich organizacji było celem cyberataku – na świecie ten odsetek jest większy i wynosi 21%. Również 13% polskich firm odnotowało poważny wyciek danych (19% globalnie). 37% polskich organizacji (38% na świecie) ma opracowany plan postępowania w przypadku wystąpienia cyberataku.  
 • Przestrzeganie przepisów prawa i międzynarodowych standardów w ramach łańcucha dostaw i przy współpracy z partnerami biznesowymi
 • Całkowite wyeliminowanie pracy przymusowej i pracy dzieci, a także wspierania przestępczości zorganizowanej i nielegalnego przepływu pieniędzy w łańcuchu dostaw
 • Analiza ryzyk i ocena wpływu firmy na jakość państwa prawa i życie społeczności, m.in. pod kątem przeciwdziałania korupcji, przemocy, dyskryminacji i konfliktom
 • Wdrażanie zgodnych z prawem, zrozumiałych, przejrzystych polityk i rozwiązań w obszarze HR, zamówień i procesów korporacyjnych – m.in. compliance, programy etyczne i edukacyjne
 • Współpraca międzysektorowa na rzecz przeciwdziałania zjawiskom korupcji, dyskryminacji czy przemocy oraz zaangażowanie w partnerstwa wspierające pokój i praworządność
 • Zaangażowanie w inicjatywy międzynarodowe, które działają na rzecz umacniania pokoju na świecie (np. Business For Peace)
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting LPP
Kampania 17 Celów

Branża tekstylna i Agenda 2030

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Łódź

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju