Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

16.1 Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach oraz związany z nią wskaźnik śmiertelności na całym świecie.16.2 Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie formy przemocy i tortur wobec dzieci.

16.3 Promować rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnić wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

16.4 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel bronią; wzmocnić proces odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczać wszelkie formy przestępczości zorganizowanej.

16.5 Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach.

16.6 Rozwijać skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich szczeblach.

16.7 Zapewnić elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

16.8 Rozszerzyć i wzmocnić udział krajów rozwijających się w światowych instytucjach międzynarodowego porządku prawnego.

16.9 Do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń.

16.10 Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności, zgodnie z krajową legislacją i międzynarodowymi porozumieniami.

16.a Wzmocnić właściwe instytucje krajowe, w tym poprzez współpracę międzynarodową oraz budować zdolności na wszystkich szczeblach, w szczególności w krajach rozwijających się, na rzecz zapobiegania przemocy oraz zwalczania terroryzmu i przestępczości.

16.b Promować i egzekwować prawo niedyskryminujące nikogo oraz polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 • Znaczenie silnych instytucji dla rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju, szeroko przeanalizowane zostało w obowiązującym, przyjętym uchwałą Rady Ministrów 14 lutego 2017 r., dokumencie Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jest w nim mowa m.in. o wysokiej jakości funkcjonowania państwa, jako jednym z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności, ale też warunkujących pełne korzystanie ze swobód demokratycznych i praw obywatelskich. Zgodnie z zawartymi w Strategii tezami instytucje nie tylko tworzą przestrzeń gospodarczą, ale określają też standardy i normy zachowań uczestników procesów gospodarczych, co przekłada się na zdolność poszczególnych sektorów do generowania wyższej jakości dodanej produktów i usług. Choć jest to postulat wypracowany wewnętrznie, jest on spójny z punktem widzenia ekspertów zewnętrznych, np. Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW, The International Monetary Fund – IMF). Jak zauważa w swej analizie przedstawicielka misji MFW w Polsce, silne instytucje znacząco przyczyniły się do zachowania stabilnego wzrostu gospodarczego Polski, zwłaszcza w okresie światowego kryzysu finansowego. Stąd tak ważne jest utrzymanie silnych instytucji w przyszłości – z perspektywy MFW solidne instytucje oznaczają przede wszystkim rzetelne ramy polityki fiskalnej i niezależnie działający bank centralny, a także niezawisły i skuteczny system sądownictwa.
 • O tym, jak wrażliwy jest biznes na stan polskich instytucji – na przykładzie sądownictwa – świadczą dane z raportu Komisji Europejskiej The 2017 Eu Justice Scoreboard. Wynika z nich, że dla przedstawicieli biznesu niezależność sądów i sędziów oraz potencjalne ograniczenie tej niezależności mają szczególne znaczenie, a ewentualne napięcia w tym obszarze znajdują odzwierciedlenie w statystykach.
 • Na wolność gospodarczą składają się takie aspekty, jak: rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji), wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki), efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse). W Indeksie wolności gospodarczej, corocznym zestawieniu publikowanym przez Heritage Foundation i The Wall Street Journal, w roku 2017 Polska znalazła się – z wynikiem 68,3 pkt. – na 45. miejscu w światowym rankingu i 21. – w rankingu europejskim, przy czym średni wynik dla wszystkich 180 państw uczestniczących w rankingu wyniósł 60, 9 pkt., zaś dla 44 państw Europy – 68 pkt. Państwa uzyskujące wartość zbliżoną do średniej traktowane są jako kraje umiarkowanie wolne gospodarczo. Dla Polski dane te oznaczają spadek w rankingu – w roku 2016 w zestawieniu globalnym zajmowaliśmy pozycję 39., co świadczy o tym, że mamy potencjał, by przesuwać się w wykazie na bardziej prestiżowe miejsca. Zgodnie z podsumowaniem powyższych wyników, opracowanym przez Warsaw Enterprise Institute, Polska ma powody do dumy w zakresie wolnego rynku i stabilnej polityki monetarnej, zaś niepokoje wywołują: wydatki rządowe, poziom korupcji i efektywność sądów. Naprzeciw niedoskonałościom systemu, w aspekcie ważnym dla biznesu, wychodzi „Konstytucja Biznesu” opracowana przez Ministra Rozwoju (na wrzesień 2017 na etapie konsultacji społecznych) – stanowi ona zasadniczy element pakietu zmian na rzecz realizacji gwarancji konstytucyjnych w obszarze wolności gospodarczej.
 • Z badania CBOS przeprowadzonego w maju 2017 r. wynika, że przedsiębiorstwa prywatne stosunkowo rzadko kojarzą się Polakom z korupcją – o takie praktyki podejrzewa je 12% badanych. Z 14. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych wyczytać można, iż przekonanie o powszechności korupcji w polskim biznesie podziela co trzeci respondent (w tej roli menedżerowie największych firm) – to mniej niż w innych krajach naszego regionu (46%), ale wciąż o wiele więcej niż w krajach rozwiniętych (21%). Jak wynika z badania, znaczenie przejrzystości rośnie – 9 na 10 polskich firm zdaje sobie sprawę z wagi identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, czyli faktycznych właścicieli podmiotów, z którymi współpracują. Większość przebadanych organizacji docenia wysiłki organów ścigania w walce z korupcją, jednak przeważa (58%) opinia o braku skuteczności tych działań. Autorzy badania twierdzą, że Polska gospodarka stabilnie się rozwija, co sprawia, że zmniejsza się odsetek osób, które postrzegają korupcję jako poważny problem biznesowy. Z drugiej strony przyjęte w firmach standardy etyczne mają znaczenie dla pracowników w Polsce – presja wywierana na nich sprawia, że są skłonni do nieetycznych działań. Dla przykładu, 14% respondentów zaksięgowałoby przychody wcześniej, żeby osiągnąć zakładane cele biznesowe, a 9% przekazałoby fałszywe informacje zarządowi, by zapewnić sobie awans lub podwyżkę.
 • Przestrzeganie przepisów prawa i międzynarodowych standardów w ramach łańcucha dostaw i przy współpracy z partnerami biznesowymi
 • Całkowite wyeliminowanie pracy przymusowej i pracy dzieci, a także wspierania przestępczości zorganizowanej i nielegalnego przepływu pieniędzy w łańcuchu dostaw
 • Analiza ryzyk i ocena wpływu firmy na jakość państwa prawa i życie społeczności, m.in. pod kątem przeciwdziałania korupcji, przemocy, dyskryminacji i konfliktom
 • Wdrażanie zgodnych z prawem, zrozumiałych, przejrzystych polityk i rozwiązań w obszarze HR, zamówień i procesów korporacyjnych – m.in. compliance, programy etyczne i edukacyjne
 • Współpraca międzysektorowa na rzecz przeciwdziałania zjawiskom korupcji, dyskryminacji czy przemocy oraz zaangażowanie w partnerstwa wspierające pokój i praworządność
 • Zaangażowanie w inicjatywy międzynarodowe, które działają na rzecz umacniania pokoju na świecie (np. Business For Peace)
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting Danone Forum Odpowiedzialnego Biznesu Fundacja Medicover Global Compact Network Poland Polpharma Rekopol Stena Recycling ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu

Celem konferencji było pokazanie biznesowi w Polsce praktycznego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i realnych możliwości włączenia się w ich realizację.

  1

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju