Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

16.1 Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach oraz związany z nią wskaźnik śmiertelności na całym świecie.

16.2 Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie formy przemocy i tortur wobec dzieci.

16.3 Promować rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnić wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

16.4 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel bronią; wzmocnić proces odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczać wszelkie formy przestępczości zorganizowanej.

16.5 Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach.

16.6 Rozwijać skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich szczeblach.

16.7 Zapewnić elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

16.8 Rozszerzyć i wzmocnić udział krajów rozwijających się w światowych instytucjach międzynarodowego porządku prawnego.

16.9 Do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń.

16.10 Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności, zgodnie z krajową legislacją i międzynarodowymi porozumieniami.

16.a Wzmocnić właściwe instytucje krajowe, w tym poprzez współpracę międzynarodową oraz budować zdolności na wszystkich szczeblach, w szczególności w krajach rozwijających się, na rzecz zapobiegania przemocy oraz zwalczania terroryzmu i przestępczości.

16.b Promować i egzekwować prawo niedyskryminujące nikogo oraz polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 • Według najnowszych ocen Banku Światowego wskaźnik jakości stanowionego prawa (oceniający zdolności rządu do tworzenia i wdrażania regulacji sprzyjających rozwojowi sektora prywatnego) w Polsce wynosi 1,01 pkt i jest nieco lepszy niż w 2010 r., kiedy kształtował się na poziomie 0,98 pkt. Wśród krajów UE Polska pod względem jakości stanowionego prawa znajduje się na 17. miejscu, na które awansowała z 20. pozycji w 2010 r. Najlepiej oceniane jest prawo stanowione w Holandii (1,86 pkt), a najsłabiej w Rumunii (0,46 pkt). Wskaźnik efektywności rządzenia, służący do oceny m.in. jakości usług publicznych, jakości biurokracji, kompetencji urzędników państwowych oraz politycznej niezależności administracji państwowej, w Polsce poprawił się z 0,64 pkt w 2010 r. do 0,66 pkt. Pod względem efektywności rządzenia Polska znalazła się na 22. miejscu w UE (w 2010 r. zajmowała 23. miejsce). 

 • Liczba przestępstw korupcyjnych w 2019 r. wyniosła 9367, w porównaniu do 10847 w 2015 r.  

 • Liczba zgonów w wyniku zabójstw w przeliczeniu na 1 mln ludności w 2019 r. wyniosła 6,4 w porównaniu do 7,6 w 2015 r. 

 • Liczba stwierdzonych przestępstw przeciwko wolności seksualnej popełnionych wobec osób małoletnich w 2019 r. wyniosła 1603, w porównaniu do 1426 w 2016 r. Aż 1400 przestępstw dotyczyło seksualnego wykorzystania małoletniego (1277 w 2016 r.) 

 • W Indeksie wolności gospodarczej, corocznym zestawieniu publikowanym przez Heritage Foundation i The Wall Street Journal, w roku 2021 Polska znalazła się – z wynikiem 69,7 pkt. – na 41. miejscu w światowym rankingu oraz na 25 miejscu w rankingu europejskim, przy czym średni wynik dla wszystkich 180 państw uczestniczących w rankingu wyniósł 61,6 pkt., zaś dla państw Europy – 70,1 pkt. Państwa uzyskujące wartość zbliżoną do średniej traktowane są jako kraje umiarkowanie wolne gospodarczo. Dla Polski dane te oznaczają spadek w rankingu – w roku 2016 w zestawieniu globalnym zajmowaliśmy pozycję 39. 

 • Badanie EY z 2020 roku pokazało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 13% polskich organizacji było celem cyberataku – na świecie ten odsetek jest większy i wynosi 21%. Również 13% polskich firm odnotowało poważny wyciek danych (19% globalnie). 37% polskich organizacji (38% na świecie) ma opracowany plan postępowania w przypadku wystąpienia cyberataku.  

 • Przestrzeganie przepisów prawa i międzynarodowych standardów w ramach łańcucha dostaw i przy współpracy z partnerami biznesowymi
 • Całkowite wyeliminowanie pracy przymusowej i pracy dzieci, a także wspierania przestępczości zorganizowanej i nielegalnego przepływu pieniędzy w łańcuchu dostaw
 • Analiza ryzyk i ocena wpływu firmy na jakość państwa prawa i życie społeczności, m.in. pod kątem przeciwdziałania korupcji, przemocy, dyskryminacji i konfliktom
 • Wdrażanie zgodnych z prawem, zrozumiałych, przejrzystych polityk i rozwiązań w obszarze HR, zamówień i procesów korporacyjnych – m.in. compliance, programy etyczne i edukacyjne
 • Współpraca międzysektorowa na rzecz przeciwdziałania zjawiskom korupcji, dyskryminacji czy przemocy oraz zaangażowanie w partnerstwa wspierające pokój i praworządność
 • Zaangażowanie w inicjatywy międzynarodowe, które działają na rzecz umacniania pokoju na świecie (np. Business For Peace)
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting LPP
Kampania 17 Celów

Branża tekstylna i Agenda 2030

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Łódź

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Kielce

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Agenda 2030: Zmierzmy się!

Konferencja Agenda 2030: Zmierzmy się! współorganizowana z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na której zajmiemy się tematem mierzenia i skutecznej ewaluacji.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju