Cel 2: Zero głodu

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

2.1 Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom, w szczególności ubogim i narażonym na zagrożenia, w tym niemowlakom, dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności w wystarczającej ilości przez cały rok.

2.2 Do 2030 roku wyeliminować wszystkie formy niedożywienia. Do 2025 roku zrealizować uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń rozwoju fizycznego wśród dzieci poniżej piątego roku życia. Zapewnić pożywną żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych.

2.3 Do 2030 roku podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności, w szczególności kobiet, ludności rdzennej, rodzin utrzymujących się z rolnictwa, pasterzy i rybaków. Zapewnić bezpieczny i równy dostępu do ziemi oraz innych zasobów i czynników produkcji, dostęp do wiedzy, usług finansowych i rynków oraz zwiększyć możliwości zatrudnienia poza sektorem rolniczym.

2.4 Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki odpornego rolnictwa mające zwiększyć wydajność i produkcję, podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów.

2.5 Do 2020 roku zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków. Należy skutecznie zarządzać bankami nasion i roślin oraz różnorodnymi ich odmianami na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, jak również promować dostęp do oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z eksploatacji zasobów genetycznych oraz związanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie z ustaleniami na szczeblu międzynarodowym.

2.a Zwiększyć inwestycje, w tym poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową, w infrastrukturę obszarów wiejskich, badania w dziedzinie rolnictwa i usług, rozwój technologii oraz banki zasobów genetycznych roślin i inwentarza żywego, by zwiększyć zdolność produkcyjną gospodarstw rolnych w krajach rozwijających się, zwłaszcza w tych najsłabiej rozwiniętych.

2.b Ograniczyć i zapobiegać restrykcjom handlowym i nieprawidłowościom na światowych rynkach rolnych, w tym poprzez równoczesną likwidację wszystkich form rolnych subwencji eksportowych i wszystkich innych środków wywozowych o analogicznym działaniu, zgodnie z mandatem Rundy Rozwojowej z Doha.

2.c Wprowadzić mechanizmy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków towarów żywnościowych i ich pochodnych oraz ułatwić dostęp do aktualnych informacji rynkowych, w tym do informacji o rezerwach żywnościowych, by ograniczyć ekstremalną niestabilność cen żywności.

 • Według The Sustainable Developement Report Polska osiągnęła w realizacji Celu wynik umiarkowanie poprawiający się, ale niewystarczający do osiągnięcia celu. Przed Polską pozostają istotne wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Wsparcie przekształceń strukturalnych zapewniających wzrost konkurencyjności rolnictwa, w tym wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych i producentów rolno-spożywczych
 • Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju, przy uwzględnieniu wymogów środowiskowych
 • Wzrost zróżnicowania źródeł dochodów mieszkańców obszarów wiejskich
 • Zwiększenie udziału produktów sektora rolniczego (w tym żywności wysokiej jakości) w polskim eksporcie
 • Rozwój infrastruktury na wsi
 • Poszanowanie różnorodności biologicznej poprzez jej zwiększanie lub co najmniej niepogarszanie jej stanu
 • Promocja zdrowego stylu życia, w tym m.in. zdrowego odżywiania się zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci (zmniejszenie odsetka osób z nadwagą i otyłością)
 • źródło GUS

Dane z Polski

 • Częstotliwość występowania umiarkowanego lub dużego braku bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce spadła z 8,9% w 2015 r. do 5,8% w 2019 r.   
 • Niedożywienie podzielić można na ilościowe (brak regularnych posiłków) i jakościowe (niska wartość odżywcza posiłków). 
 • Jedynie 22% Polaków przyznaje, że wybiera posiłki zbilansowane zgodnie z piramidą żywienia.  
 • 61% Polaków ma problem z nadmierną masą ciała (74 proc. mężczyzn i 50 proc. kobiet). 46 proc. mężczyzn i 29 proc. kobiet ma nadwagę, a 28 proc. mężczyzn i 21 kobiet cierpi na otyłość. Problem nadwagi rośnie wraz z wiekiem: dotyczy 29% osób w wieku 18-24 lata, 72% osób w wieku 45-54 lata i aż 78% osób w wieku powyżej 65 lat

 

 • Kompleksowe wsparcie programów dożywiania dzieci (ilościowego lub jakościowego), także poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi w pomocy organizacjami i instytucjami oraz zaangażowanie mniejszych producentów czy dostawców.
 • Przegląd łańcucha dostaw pod kątem barier dla lokalnych rolników oraz możliwości zapewnienia lokalnym dostawcom szansy zwiększenia skali i wydajności ich gospodarstw.
 • Wspieranie zrównoważonego rolnictwa poprzez tworzenie przestrzeni dla producentów zdrowej, przyjaznej środowisku żywności.
 • Innowacje w rolnictwie, nastawione na tworzenie nowych upraw, odpornych na zjawiska pogodowe i choroby przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i bioróżnorodności.
 • Technologie mobilne dla rolników i innych producentów żywności, zapewniające dostęp do aktualnych danych, badań, cen; wspierające sieciowanie gospodarstw i wymianę doświadczeń.
 • Minimalizowanie wpływu działalności na środowisko naturalne, redukujące skalę lub opóźniające niekorzystne zmiany klimatyczne, które wpływają na uprawy.
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting LPP
Kampania 17 Celów

Branża tekstylna i Agenda 2030

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Łódź

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju