Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

3.1 Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik śmiertelności okołoporodowej do poziomu mniejszego j niż 70 przypadków na 100 tysięcy żywych urodzeń.

3.2 Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia, którym można zapobiec. Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności noworodków co najwyżej do poziomu 12 przypadków na tysiąc żywych urodzeń i umieralność dzieci poniżej piątego roku życia co najwyżej do poziomu 25 przypadków na tysiąc żywych urodzeń.

3.3 Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wątroby, choroby przenoszone przez wodę oraz inne choroby zakaźne.

3.4 Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu.

3.5 Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego spożycia alkoholu.

3.6 Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie.

3.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii i programów.

3.8 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek.

3.9 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

3.a Wzmocnić proces wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control).

3.b Wspierać badania nad oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej i Zdrowia Publicznego (Doha Declaration on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS Agreement) w zakresie swobody ochrony zdrowia publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw.

3.c Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie i utrzymanie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych najmniej rozwiniętych oraz małych rozwijających się państwach wyspiarskich.

3.d Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze zdrowia.

 • Według The Sustainable Developement Report Polska osiągnęła w realizacji Celu wynik umiarkowanie poprawiający się, ale niewystarczający do osiągnięcia celu. Przed Polską pozostają istotne wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne i umieralności z ich powodu
 • Zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej
 • Zwiększenie świadomości zdrowotnej
 • Zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnych stadiach rozwojowych
 • Poprawa poziomu jakości systemu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta
 • Rozwój obszaru e-zdrowie
 • Kompleksowa poprawa jakości powietrza do stanu niepowodującego narażenia zdrowia oraz środowiska, zgodnego z prawodawstwem unijnym, a w dalszej perspektywie z wytycznymi WHO

Dane z Polski

 • Ilość zgonów matek w przeliczeniu na 100 tys. żywych urodzeń spadła z 2,2 w 2010 roku do 1,2 w 2019. (zadanie 3.1) 
 • Umieralności dzieci w Polsce w wieku 0-4 lata spadła z 5,8 w 2010 na 4,2 2019 przeliczeniu na 1000 urodzeń żywych. (zadanie 3.2) 
 • Długość życia statystycznego Polaka wynosi w przypadku kobiety ok. 80,7 lat, zaś mężczyźni żyją ok. 72,6 lat), są to wyniki znacząco gorsze w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Na długość życia Polaków wpływ mają czynniki społeczne, takie, jak np. miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia – co ciekawe, to właśnie edukacja najbardziej różnicuje długość życia, co z kolei wiąże się z wiedzą na temat zdrowego odżywania, aktywnością fizyczną i dbałością o profilaktykę. 
 • Podobnie jak inne kraje regionu, Polska zmaga się z rosnącą śmiertelnością z powodu tzw. chorób cywilizacyjnych. Wśród nich są choroby układu krążenia oraz nowotwory złośliwe, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w kraju. Łącznie powodują 65% wszystkich zgonów, tj. więcej niż średnio w UE (61%), ale mniej niż w 2010 r. (70%). Śmiertelność z powodu chorób układu krążenia od lat utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie – rocznie z ich powodu umiera ponad 440 osób na 100 tys. ludności (w UE – 370). Zwiększa się natomiast umieralność z powodu nowotworów złośliwych. W ostatnich latach są one przyczyną śmierci ponad 260 osób na 100 tys. ludności rocznie (podobnie jak w UE), podczas gdy na początku dekady było to odpowiednio 240 przypadków. 
 • W Polsce wzrasta liczba osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Najczęściej występującymi problemami są te związane ze stresem oraz zaburzenia nastroju (afektywne). Wśród osób leczonych w szpitalach (na oddziałach całodobowych) najczęstsze rozpoznanie stanowią zaburzenia psychiczne wywołane używaniem alkoholu. Zaburzenia depresyjne u Polaków występują na zbliżonym do średnich UE poziomie. 
 • Współczynnik zgonów w wyniku samobójstw wyniósł 11,6 (11,6 osób na 100 tys. ludności). Wskaźnik ten jest o wiele wyższy wśród mężczyzn (20,8) niż wśród kobiet (2,9). Rok 2010: wskaźnik dla Polski wyniósł 16,5 (29,6 – mężczyźni, 4,2 – kobiety). 
 • W latach 2013-2019 najdramatyczniej bo ponad dwukrotnie wzrosła liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci i młodzież w grupie wiekowej 7-18. W 2013 r. osoby z tej grupy wiekowej podjęły 348 prób samobójczych, podczas gdy w 2019 r. – 905. 
 • 38% ankietowanych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oceniło, że ich samopoczucie w trakcie nauczania zdalnego w trakcie pandemii korona wirusa zmieniło się na gorsze. 31% nie jest w stanie ocenić tej zmiany. 
 • Podstawowe badania, które pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia i wczesne wykrycie wielu poważnych chorób, nadal przez wiele osób nie są wykonywane regularnie. W przeciągu ostatniego roku tylko 39 proc. respondentów zbadało stężenie cholesterolu, 42 proc. wykonało badanie ogólne moczu, 50 proc. sprawdziło stężenie cukru we krwi, 56 proc. wykonało morfologię krwi, a 74 proc. wykonało pomiar ciśnienia krwi. 
 • Umieralność z powodu wypadków w Polsce systematycznie spada – dynamika spadku jest podobna do średniej UE. Wypadki komunikacyjne stanowią drugą najczęściej notowaną przyczyną śmierci w kategorii „wypadki”. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji w roku 2020 miały miejsce 22 490 wypadki, w których poszkodowanych zostało 25 344 osób, a 2105 poniosło śmierć. 
 • Innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające pacjentów w diagnostyce i procesach leczenia.
 • Tworzenie produktów i usług promujących zdrowy i aktywny tryb życia.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne pracowników; wspieranie ich prozdrowotnych działań i nawyków.
 • Popularyzowanie kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw (większość śmiertelnych wypadków drogowych zdarza się w trakcie wykonywania pracy).
 • Rozwijanie partnerstw publiczno-prywatnych zwiększających dostęp do systemu opieki zdrowotnej.
 • Partnerska współpraca firm na rzecz profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
 • Ograniczenie szkodliwego wpływu niektórych uciążliwych branż na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze.
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting LPP
Kampania 17 Celów

Branża tekstylna i Agenda 2030

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Łódź

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

  1
  2
  3

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju