Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

3.1 Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik śmiertelności okołoporodowej do poziomu mniejszego j niż 70 przypadków na 100 tysięcy żywych urodzeń.

3.2 Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia, którym można zapobiec. Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności noworodków co najwyżej do poziomu 12 przypadków na tysiąc żywych urodzeń i umieralność dzieci poniżej piątego roku życia co najwyżej do poziomu 25 przypadków na tysiąc żywych urodzeń.

3.3 Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wątroby, choroby przenoszone przez wodę oraz inne choroby zakaźne.

3.4 Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu.

3.5 Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego spożycia alkoholu.

3.6 Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie.

3.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii i programów.

3.8 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek.

3.9 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

3.a Wzmocnić proces wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control).

3.b Wspierać badania nad oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej i Zdrowia Publicznego (Doha Declaration on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS Agreement) w zakresie swobody ochrony zdrowia publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw.

3.c Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie i utrzymanie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych najmniej rozwiniętych oraz małych rozwijających się państwach wyspiarskich.

3.d Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze zdrowia.

 • Ilość zgonów matek w przeliczeniu na 100 tys. żywych urodzeń spadła z 2,2 w 2010 roku do 1,2 w 2019. (zadanie 3.1) 
 • Umieralności dzieci w Polsce w wieku 0-4 lata spadła z 5,8 w 2010 na 4,2 2019 przeliczeniu na 1000 urodzeń żywych. (zadanie 3.2) 
 • Długość życia statystycznego Polaka wynosi w przypadku kobiety ok. 80,7 lat, zaś mężczyźni żyją ok. 72,6 lat), są to wyniki znacząco gorsze w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Na długość życia Polaków wpływ mają czynniki społeczne, takie, jak np. miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia – co ciekawe, to właśnie edukacja najbardziej różnicuje długość życia, co z kolei wiąże się z wiedzą na temat zdrowego odżywania, aktywnością fizyczną i dbałością o profilaktykę. 
 • Podobnie jak inne kraje regionu, Polska zmaga się z rosnącą śmiertelnością z powodu tzw. chorób cywilizacyjnych. Wśród nich są choroby układu krążenia oraz nowotwory złośliwe, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w kraju. Łącznie powodują 65% wszystkich zgonów, tj. więcej niż średnio w UE (61%), ale mniej niż w 2010 r. (70%). Śmiertelność z powodu chorób układu krążenia od lat utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie – rocznie z ich powodu umiera ponad 440 osób na 100 tys. ludności (w UE – 370). Zwiększa się natomiast umieralność z powodu nowotworów złośliwych. W ostatnich latach są one przyczyną śmierci ponad 260 osób na 100 tys. ludności rocznie (podobnie jak w UE), podczas gdy na początku dekady było to odpowiednio 240 przypadków. 
 • W Polsce wzrasta liczba osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Najczęściej występującymi problemami są te związane ze stresem oraz zaburzenia nastroju (afektywne). Wśród osób leczonych w szpitalach (na oddziałach całodobowych) najczęstsze rozpoznanie stanowią zaburzenia psychiczne wywołane używaniem alkoholu. Zaburzenia depresyjne u Polaków występują na zbliżonym do średnich UE poziomie. 
 • Współczynnik zgonów w wyniku samobójstw wyniósł 11,6 (11,6 osób na 100 tys. ludności). Wskaźnik ten jest o wiele wyższy wśród mężczyzn (20,8) niż wśród kobiet (2,9). Rok 2010: wskaźnik dla Polski wyniósł 16,5 (29,6 – mężczyźni, 4,2 – kobiety). 
 • W latach 2013-2019 najdramatyczniej bo ponad dwukrotnie wzrosła liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci i młodzież w grupie wiekowej 7-18. W 2013 r. osoby z tej grupy wiekowej podjęły 348 prób samobójczych, podczas gdy w 2019 r. – 905. 
 • 38% ankietowanych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oceniło, że ich samopoczucie w trakcie nauczania zdalnego w trakcie pandemii korona wirusa zmieniło się na gorsze. 31% nie jest w stanie ocenić tej zmiany. 
 • Podstawowe badania, które pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia i wczesne wykrycie wielu poważnych chorób, nadal przez wiele osób nie są wykonywane regularnie. W przeciągu ostatniego roku tylko 39 proc. respondentów zbadało stężenie cholesterolu, 42 proc. wykonało badanie ogólne moczu, 50 proc. sprawdziło stężenie cukru we krwi, 56 proc. wykonało morfologię krwi, a 74 proc. wykonało pomiar ciśnienia krwi. 
 • Umieralność z powodu wypadków w Polsce systematycznie spada – dynamika spadku jest podobna do średniej UE. Wypadki komunikacyjne stanowią drugą najczęściej notowaną przyczyną śmierci w kategorii „wypadki”. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji w roku 2020 miały miejsce 22 490 wypadki, w których poszkodowanych zostało 25 344 osób, a 2105 poniosło śmierć. 
 • Innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające pacjentów w diagnostyce i procesach leczenia.
 • Tworzenie produktów i usług promujących zdrowy i aktywny tryb życia.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne pracowników; wspieranie ich prozdrowotnych działań i nawyków.
 • Popularyzowanie kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw (większość śmiertelnych wypadków drogowych zdarza się w trakcie wykonywania pracy).
 • Rozwijanie partnerstw publiczno-prywatnych zwiększających dostęp do systemu opieki zdrowotnej.
 • Partnerska współpraca firm na rzecz profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
 • Ograniczenie szkodliwego wpływu niektórych uciążliwych branż na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze.
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2021

V edycja głównej konferencji Kampanii 17 Celów, podczas której zaprezentowane zostaną wyzwania i aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa – 17 trendów, 17 Celów

Podsumowanie działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2020 roku oraz pokazanie trendów i planów na przyszły...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa Biznes na rzecz Agendy 2030

Podsumowania działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2019 roku i ogłoszenie planów na 2020 rok

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting GUS
Kampania 17 Celów

Konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz Celów

Otwarte konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju