Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
3.1 Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik śmiertelności okołoporodowej do poziomu mniejszego j niż 70 przypadków na 100 tysięcy żywych urodzeń.3.2 Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów wśród noworodków i dzieci poniżej piątego roku życia, którym można zapobiec. Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności noworodków co najwyżej do poziomu 12 przypadków na tysiąc żywych urodzeń i umieralność dzieci poniżej piątego roku życia co najwyżej do poziomu 25 przypadków na tysiąc żywych urodzeń.

3.3 Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wątroby, choroby przenoszone przez wodę oraz inne choroby zakaźne.

3.4 Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu.

3.5 Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego spożycia alkoholu.

3.6 Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie.

3.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji oraz włączyć zdrowie reprodukcyjne do krajowych strategii i programów.

3.8 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek.

3.9 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

3.a Wzmocnić proces wdrażania Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control).

3.b Wspierać badania nad oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej i Zdrowia Publicznego (Doha Declaration on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS Agreement) w zakresie swobody ochrony zdrowia publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw.

3.c Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie i utrzymanie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych najmniej rozwiniętych oraz małych rozwijających się państwach wyspiarskich.

3.d Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze zdrowia.

 • Choć długość życia statystycznego Polaka się poprawia (kobiety żyją ok. 81,6 lat, zaś mężczyźni – 73,6 lat), są to wyniki znacząco gorsze w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Na długość życia Polaków wpływ mają czynniki społeczne, takie, jak np. miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia – co ciekawe, to właśnie edukacja najbardziej różnicuje długość życia, co z kolei wiąże się z wiedzą na temat zdrowego odżywania, aktywnością fizyczną i dbałością o profilaktykę. Na długość życia Polaków wpływ mają czynniki społeczne, takie, jak np. miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia – co ciekawe, to właśnie edukacja najbardziej różnicuje długość życia, co z kolei wiąże się z wiedzą na temat zdrowego odżywania, aktywnością fizyczną i dbałością o profilaktykę.
 • Największym zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków pozostają choroby układu krążenia (w 2014 roku odpowiedzialne za 45,1% zgonów) oraz nowotwory złośliwe (w 2015 roku – 25,4%). Nowotwory są najważniejszą przyczyną przedwczesnej śmierci kobiet, ale statystycznie bardziej zagrażają życiu mężczyzn.
 • Poprawia się sytuacja polskich noworodków i niemowląt – umieralność niemowląt jest wciąż wyższa od średniej dla UE (na każde 10 000 urodzeń żywych w 2015 r. w Polsce zmarło 40, a w UE w 2014 r. – 37), jednak obserwowana tendencja pozwala zakładać, że różnica ta na przestrzeni kolejnych lat będzie zanikać. Wczesna śmiertelność niemowląt (w pierwszym tygodniu życia) nie stanowi już dla Polski czynnika różnicującego na tle innych krajów UE. Nadal największym zagrożeniem dla noworodków pozostaje skrócony czas trwania ciąży i niska waga urodzeniowa.
 • W Polsce wzrasta liczba osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Najczęściej występującymi problemami są te związane ze stresem oraz zaburzenia nastroju (afektywne). Wśród osób leczonych w szpitalach (na oddziałach całodobowych) najczęstsze rozpoznanie stanowią zaburzenia psychiczne wywołane używaniem alkoholu. Zaburzenia depresyjne u Polaków występują na zbliżonym do średnich UE poziomie.
 • Umieralność z powodu wypadków w Polsce systematycznie spada – dynamika spadku jest podobna do średniej UE. Wypadki komunikacyjne stanowią drugą najczęściej notowaną przyczyną śmierci w kategorii „wypadki”. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji w roku 2016 miały miejsce 33 664 wypadki, w których śmierć poniosło 3 026 osób. Tu, w porównaniu z rokiem 2014 i 2015, zaznaczył się wzrost.
 • Zobacz więcej: Badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (2016)
 • Innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające pacjentów w diagnostyce i procesach leczenia.
 • Tworzenie produktów i usług promujących zdrowy i aktywny tryb życia.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne pracowników; wspieranie ich prozdrowotnych działań i nawyków.
 • Popularyzowanie kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw (większość śmiertelnych wypadków drogowych zdarza się w trakcie wykonywania pracy).
 • Rozwijanie partnerstw publiczno-prywatnych zwiększających dostęp do systemu opieki zdrowotnej.
 • Partnerska współpraca firm na rzecz profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
 • Ograniczenie szkodliwego wpływu niektórych uciążliwych branż na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze.
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2021

V edycja głównej konferencji Kampanii 17 Celów, podczas której zaprezentowane zostaną wyzwania i aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa – 17 trendów, 17 Celów

Podsumowanie działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2020 roku oraz pokazanie trendów i planów na przyszły...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa Biznes na rzecz Agendy 2030

Podsumowania działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2019 roku i ogłoszenie planów na 2020 rok

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting GUS
Kampania 17 Celów

Konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz Celów

Otwarte konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju