Cel 4: Dobra jakość edukacji

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

4.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym prowadzącej do efektywnych wyników w nauce, zgodnie z czwartym Celem.

4.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do wysokiej jakości rozwoju we wczesnym dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej przygotowującej do rozpoczęcia edukacji na poziomie podstawowym.

4.3 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy, przystępny cenowo dostęp do wysokiej jakości wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego, w tym do wyższych uczelni.

4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

4.5 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji na wszystkich poziomach oraz do szkoleń zawodowych dla najsłabszych grup, w tym dla osób niepełnosprawnych, ludności rdzennej oraz dla dzieci w trudnej sytuacji.

4.6 Do 2030 roku zapewnić, by młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nabyła umiejętność czytania, pisania oraz liczenia.

4.7 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

4.a Tworzyć nowe i poprawić stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych, zarówno chłopców jak i dziewcząt, a także zapewnić bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzywne i produktywne środowisko nauczania dla wszystkich.

4.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę stypendiów dla obywateli krajów rozwijających się, w szczególności dla osób pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych, małych państw wyspiarskich i krajów afrykańskich. Stypendia powinny ułatwić rekrutację na wyższe uczelnie, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

4.c Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najmniej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich.

 • Polska zrealizowała już niektóre z zadań szczegółowych powiązanych z Celem 4: 4.1, 4.3, 4.5 i 4c, według raportu OECD Education At A Glance 2016. OECD Indicators. Pozostałe zadania wpisane w ten Cel wciąż stanowią dla nas wyzwanie. 

 • Skala uczestnictwa osób w wieku 25−64 lata w kształceniu i szkoleniu w Polsce od lat nie ulega istotnym zmianom, oscylując wokół 4%−5%. Jest to stosunkowo niewiele na tle innych krajów UE − odsetek doszkalających się dorosłych Europejczyków systematycznie rośnie i od 2011 r. utrzymuje się na ponad dwukrotnie wyższym poziomie niż w naszym kraju. Podobnie jak w większości państw UE, w Polsce w kształceniu i szkoleniu nieco chętniej uczestniczą dorosłe kobiety (5% ich populacji) niż mężczyźni (4%). 

 • 36% Polek kształci się w zakresie swojego zawodu na własny koszt. 51% Polek i 61% Polaków jest skłonnych iść na dodatkowe kursy/studia, aby być lepszymi, w tym czym się zajmują. 

 • Podstawowe umiejętności cyfrowe posiada 44% ludności Polski, z czego 21% może pochwalić się nimi na poziomie ponadpodstawowym (tj. więcej niż w 2015 r., kiedy było to odpowiednio 40% i 15%). Pomimo poprawy kompetencje cyfrowe mieszkańców kraju są nadal niższe niż przeciętnych Europejczyków, spośród których 58% posiada przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, w tym 33% ponadpodstawowe. 

 • Jedną z grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym są osoby starsze. W Polsce jedynie 9% osób w wieku 65–74 lat posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. 

 • Wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów (w wieku 20–34 lat) wyniósł 84% w porównaniu do 80,9% w UE. 

 • W 2018 r. odsetek uczniów, którzy zgłaszali, że dobrze czują się w szkole (60,8%), był niższy od średniej UE-27 wynoszącej 65,2%, a odsetek uczniów, którzy zgłaszali, że są dręczeni przynajmniej kilka razy w miesiącu, wzrósł o 5,27 punkty procentowe do 26,4%. Dręczenie jest szczególnie powszechne wśród uczniów osiągających słabe wyniki (36,3% w porównaniu z 21,2% wśród uczniów osiągających wysokie wyniki). Lepsza atmosfera w szkole może sprawić, że ambicje akademickie uczniów będą większe i że będą oni mieli lepsze nastawienie do nauki w późniejszym okresie życia 

 • Efektywne kosztowo produkty i usługi edukacyjne, zwłaszcza cyfrowe (e-learning, m-learning, b-learning), eliminujące bariery w dostępie i poprawiające jakość nauczania.
 • Wspieranie nauki przez całe życie i rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami u pracowników.
 • Promowanie i inwestowanie w edukację STEM (tj. Science, Technology, Engineering, Mathematics), ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt i kobiet.
 • Wspieranie lub inicjowanie nowych działań edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności (np. w ramach nauki przez całe życie), ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.
 • Edukacja i różnorodne zachęty do zrównoważonego stylu życia.
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2021

V edycja głównej konferencji Kampanii 17 Celów, podczas której zaprezentowane zostaną wyzwania i aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa – 17 trendów, 17 Celów

Podsumowanie działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2020 roku oraz pokazanie trendów i planów na przyszły...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa Biznes na rzecz Agendy 2030

Podsumowania działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2019 roku i ogłoszenie planów na 2020 rok

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting GUS
Kampania 17 Celów

Konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz Celów

Otwarte konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju