Cel 4: Dobra jakość edukacji

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

4.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym prowadzącej do efektywnych wyników w nauce, zgodnie z czwartym Celem.

4.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do wysokiej jakości rozwoju we wczesnym dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej przygotowującej do rozpoczęcia edukacji na poziomie podstawowym.

4.3 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy, przystępny cenowo dostęp do wysokiej jakości wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego, w tym do wyższych uczelni.

4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

4.5 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji na wszystkich poziomach oraz do szkoleń zawodowych dla najsłabszych grup, w tym dla osób niepełnosprawnych, ludności rdzennej oraz dla dzieci w trudnej sytuacji.

4.6 Do 2030 roku zapewnić, by młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nabyła umiejętność czytania, pisania oraz liczenia.

4.7 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

4.a Tworzyć nowe i poprawić stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych, zarówno chłopców jak i dziewcząt, a także zapewnić bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzywne i produktywne środowisko nauczania dla wszystkich.

4.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę stypendiów dla obywateli krajów rozwijających się, w szczególności dla osób pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych, małych państw wyspiarskich i krajów afrykańskich. Stypendia powinny ułatwić rekrutację na wyższe uczelnie, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

4.c Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najmniej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich.

Priorytety dla Polski

 • Poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poprawa dostosowania szkolenia i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
 • Poprawa jakości systemu szkolnictwa wyższego
 • Tworzenie warunków dla rozwoju edukacji na całym obszarze kraju i wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Tworzenie warunków do większego zaangażowania osób dorosłych w podnoszenie / aktualizację kwalifikacji
 • Poprawa innowacyjności kształcenia, do której dążymy, m.in. poprzez zmiany podstaw programowych z uwzględnieniem nacisku na kompetencje uniwersalne oraz kompetencje cyfrowe, znajomość języków obcych, kreatywność, inicjatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność, umiejętności pracy zespołowej oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dane z Polski

 • Polska zrealizowała już niektóre z zadań szczegółowych powiązanych z Celem 4: 4.1, 4.3, 4.5 i 4c, według raportu OECD Education At A Glance 2016. OECD Indicators. Pozostałe zadania wpisane w ten Cel wciąż stanowią dla nas wyzwanie. 
 • Skala uczestnictwa osób w wieku 25−64 lata w kształceniu i szkoleniu w Polsce od lat nie ulega istotnym zmianom, oscylując wokół 4%−5%. Jest to stosunkowo niewiele na tle innych krajów UE − odsetek doszkalających się dorosłych Europejczyków systematycznie rośnie i od 2011 r. utrzymuje się na ponad dwukrotnie wyższym poziomie niż w naszym kraju. Podobnie jak w większości państw UE, w Polsce w kształceniu i szkoleniu nieco chętniej uczestniczą dorosłe kobiety (5% ich populacji) niż mężczyźni (4%). 
 • 36% Polek kształci się w zakresie swojego zawodu na własny koszt. 51% Polek i 61% Polaków jest skłonnych iść na dodatkowe kursy/studia, aby być lepszymi, w tym czym się zajmują. 
 • Podstawowe umiejętności cyfrowe posiada 44% ludności Polski, z czego 21% może pochwalić się nimi na poziomie ponadpodstawowym (tj. więcej niż w 2015 r., kiedy było to odpowiednio 40% i 15%). Pomimo poprawy kompetencje cyfrowe mieszkańców kraju są nadal niższe niż przeciętnych Europejczyków, spośród których 58% posiada przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, w tym 33% ponadpodstawowe. 
 • Jedną z grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym są osoby starsze. W Polsce jedynie 9% osób w wieku 65–74 lat posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. 
 • Wskaźnik zatrudnienia niedawnych absolwentów (w wieku 20–34 lat) wyniósł 84% w porównaniu do 80,9% w UE. 
 • W 2018 r. odsetek uczniów, którzy zgłaszali, że dobrze czują się w szkole (60,8%), był niższy od średniej UE-27 wynoszącej 65,2%, a odsetek uczniów, którzy zgłaszali, że są dręczeni przynajmniej kilka razy w miesiącu, wzrósł o 5,27 punkty procentowe do 26,4%. Dręczenie jest szczególnie powszechne wśród uczniów osiągających słabe wyniki (36,3% w porównaniu z 21,2% wśród uczniów osiągających wysokie wyniki). Lepsza atmosfera w szkole może sprawić, że ambicje akademickie uczniów będą większe i że będą oni mieli lepsze nastawienie do nauki w późniejszym okresie życia 
 • Efektywne kosztowo produkty i usługi edukacyjne, zwłaszcza cyfrowe (e-learning, m-learning, b-learning), eliminujące bariery w dostępie i poprawiające jakość nauczania.
 • Wspieranie nauki przez całe życie i rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami u pracowników.
 • Promowanie i inwestowanie w edukację STEM (tj. Science, Technology, Engineering, Mathematics), ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt i kobiet.
 • Wspieranie lub inicjowanie nowych działań edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności (np. w ramach nauki przez całe życie), ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.
 • Edukacja i różnorodne zachęty do zrównoważonego stylu życia.
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2023

Serdecznie zapraszamy na kolejną, 7-dmą edycję konferencji FORUM INSPIRACJI, organizowanej przez Kampanię 17 Celów. Po 3 latach przerwy, wracamy "na żywo"!

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Łódź

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

  1
  2
  3

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju