Cel 4: Dobra jakość edukacji

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
4.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym prowadzącej do efektywnych wyników w nauce, zgodnie z czwartym Celem.4.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do wysokiej jakości rozwoju we wczesnym dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej przygotowującej do rozpoczęcia edukacji na poziomie podstawowym.

4.3 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy, przystępny cenowo dostęp do wysokiej jakości wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego, w tym do wyższych uczelni.

4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

4.5 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji na wszystkich poziomach oraz do szkoleń zawodowych dla najsłabszych grup, w tym dla osób niepełnosprawnych, ludności rdzennej oraz dla dzieci w trudnej sytuacji.

4.6 Do 2030 roku zapewnić, by młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nabyła umiejętność czytania, pisania oraz liczenia.

4.7 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

4.a Tworzyć nowe i poprawić stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych, zarówno chłopców jak i dziewcząt, a także zapewnić bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzywne i produktywne środowisko nauczania dla wszystkich.

4.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę stypendiów dla obywateli krajów rozwijających się, w szczególności dla osób pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych, małych państw wyspiarskich i krajów afrykańskich. Stypendia powinny ułatwić rekrutację na wyższe uczelnie, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

4.c Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najmniej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich.

 • Polska zrealizowała już niektóre z zadań szczegółowych powiązanych z Celem 4: 4.1, 4.3, 4.5 i 4c, według raportu OECD Education At A Glance 2016. OECD Indicators. Pozostałe zadania wpisane w ten Cel wciąż stanowią dla nas wyzwanie.
 • Poziom wykształcenia jest silnie powiązany z rynkiem pracy. Z raportu OECD wynika, że w roku 2015 28% Polaków w wieku 26-64 lat miało wyższe wykształcenie, przy średniej OECD wynoszącej 35%. Poziom bezrobocia wśród dorosłych Polaków z wyższym wykształceniem był o ok. 12% niższy niż w przypadku osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym. Zanotowano także znaczącą różnicę w poziomie wynagrodzenia dobrze wykształconych kobiet i dobrze wykształconych mężczyzn – kobiety w Polsce zarabiają średnio 70% wartości wynagrodzenia mężczyzn.
 • Wskaźnik zatrudnienia absolwentów na ostatnim poziomie edukacji w roku 2015 wynosił dla Polski 76,8% – dla porównania w Szwecji, gdzie był najwyższy, wyniósł on 85,5%, a w Grecji, gdzie był najniższy, 45%.
 • Polski system edukacji sprzyja rozwojowi podstawowych umiejętności, ale wyzwaniem nadal pozostaje nabywanie umiejętności przekrojowych, jak wynika z analiz Komisji Europejskiej zawartych w raporcie Education And Training Monitor 2016. Komisja zwraca uwagę na zbyt ograniczone znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • Udział polskich dorosłych w uczeniu się przez całe życie utrzymuje jeden z najniższych poziomów w Unii Europejskiej (2015 r. dla Polaków w wieku 25-64 lat wynosi 3,5%, dla porównania: w Danii – 31,3%, w Rumunii – 1,3%). Podobnie prezentuje się Polska w zakresie podstawowych umiejętności w zakresie ICT.
 • Aby pomóc odnieść młodzieży sukces na rynku pracy, niezbędne jest jej wsparcie w kształceniu kompetencji powiązanych z przedsiębiorczością. Jak wynika z opracowania Raport – Badanie Przedsiębiorczości Wśród Młodzieży 2017 ponad połowa respondentów w wieku ponadgimnazjalnym (badanie ogólnopolskie, 39 szkół) rozważa prowadzenie działalności gospodarczej. Młodzież optymistycznie myśli o przedsiębiorczości, upatrując w niej potencjalnie dobrą ścieżkę kariery. Jednym z kluczowych czynników, które mogą pomóc im zrealizować cele, jest poszukiwanie pomysłów na swoją firmę i wsparcie w zdobywaniu potrzebnej wiedzy. Taką potrzebę zgłasza aż 38,4% badanych uczniów. Kształcenie młodego pokolenia Polaków w zakresie przedsiębiorczości to zadanie skierowane m.in. do szkół, rodziców, organizacji pozarządowych oraz mediów (poprzez rzetelną informację na temat dobrych praktyk). Brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia nie zniechęca młodzieży do planów związanych z założeniem własnej firmy. Ponad 70% nastolatków uważa, że zdolność przedsiębiorczości nie jest wrodzona, można się jej nauczyć – odpowiedziało tak 37,2% badanych, ale zdaniem 33,6% ankietowanych – wymaga to wielu lat pracy.
 • Efektywne kosztowo produkty i usługi edukacyjne, zwłaszcza cyfrowe (e-learning, m-learning, b-learning), eliminujące bariery w dostępie i poprawiające jakość nauczania.
 • Wspieranie nauki przez całe życie i rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami u pracowników.
 • Promowanie i inwestowanie w edukację STEM (tj. Science, Technology, Engineering, Mathematics), ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt i kobiet.
 • Wspieranie lub inicjowanie nowych działań edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności (np. w ramach nauki przez całe życie), ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.
 • Edukacja i różnorodne zachęty do zrównoważonego stylu życia.
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2021

V edycja głównej konferencji Kampanii 17 Celów, podczas której zaprezentowane zostaną wyzwania i aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa – 17 trendów, 17 Celów

Podsumowanie działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2020 roku oraz pokazanie trendów i planów na przyszły...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa Biznes na rzecz Agendy 2030

Podsumowania działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2019 roku i ogłoszenie planów na 2020 rok

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting GUS
Kampania 17 Celów

Konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz Celów

Otwarte konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju