Cel 5: Równość płci

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

5.1 Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie.

5.2 Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku.

5.3 Wyeliminować wszelkie krzywdzące praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych.

5.4 Docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu przez zapewnienie usług publicznych, infrastruktury, ochrony socjalnej oraz przez promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i rodzinie, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami.

5.5 Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych.

5.6 Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych, zgodnie z Programem Działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, Pekińską Platformą Działania i dokumentami końcowymi ich konferencji przeglądowych.

5.a Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych, prawa własności, sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, usług finansowych, dziedziczenia oraz zasobów naturalnych, zgodnie z prawem krajowym.

5.b Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet.

5.c Przyjąć oraz wzmocnić polityki i skuteczne ustawodawstwo promujące równość płci oraz wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach.

 • Poziom zatrudnienia kobiet w krajach UE wyniósł 65,5%, w III kwartale 2016 r. podczas gdy poziom ten w przypadku mężczyzn wyniósł 77,4% (dane z Raportu Komisji Europejskiej). Wynosząca ok. 12% różnica utrzymuje się od 2013 r. Poziom zatrudnienia Polek w tym okresie był nieznacznie niższy od średniej UE – 63%, zaś mężczyzn niemal osiągnął tę średnią – 77%.
 • Średnia UE dla równości płci wśród członków zarządu, przewodniczących i dyrektorów generalnych dużych spółek notowanych na giełdzie wyniosła 23,9 %. W tych statystykach Polska znajduje się poniżej średniej, z wynikiem 18,8% (tuż za Chorwacją – 19,9%, przed Austrią – 18,1%) (dane z Raportu Komisji Europejskiej).
 • Różnica w poziomie wynagrodzeń Polek i Polaków wynosiła 7,7%, zaś średnia dla UE – 16,3% w 2015 roku.
 • Aż 22% obywateli UE uznaje, że kobiety często przesadnie wyolbrzymiają problem nadużyć wobec nich i oskarżają o gwałty, a 17% przyjmuje, że do przemocy wobec kobiet dochodzi wskutek prowokacji kobiet. Polska w tym badaniu prezentuje się jeszcze gorzej – 26% badanych uważa, że kobiety wyolbrzymiają roszczenia z tytułu nadużycia lub gwałtu, aż 28% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że przemoc wobec kobiet jest często prowokowana przez ofiarę.
 • Wyniki Raportu Firmy Deloitte oraz Coca-Cola wskazują, że na zawodowy sukces kobiet wpływają czynniki takie, jak: wykształcenie (poziom i kierunek), liczba dzieci w rodzinie, warunki pracy (w tym dyskryminacja płacowa) i warunki dla przedsiębiorczości.
 • Zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet na stanowiskach kierowniczych
 • Zapewnienie sprawiedliwego, równego wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń za pracę o tej samej wartości
 • Docenienie i wspieranie opieki rodzica nad dzieckiem lub inną osobą zależną poprzez dostarczenie usług, zasobów czy informacji
 • Polityka „zero tolerancji” wobec wszystkich form przemocy w pracy, w tym werbalnych lub fizycznych oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu
 • Rozwijanie relacji biznesowych z firmami prowadzonymi przez kobiety (w tym małe przedsiębiorstwa i kobiety-przedsiębiorczynie)
 • Nowe technologie (w tym ICT), wzmacniające rolę kobiet i ich cyfrowych kompetencji potrzebnych w przyszłości
 • Wzmocnienie roli kobiet w całym łańcuchu wartości i eliminowanie krzywdzących dla nich praktyk
 • Zaspokajanie potrzeb społecznych lub środowiskowych i docieranie do nowych grup klientów – z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia firm, których strategia biznesowa jest silnie powiązana z Celem 5
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2021

V edycja głównej konferencji Kampanii 17 Celów, podczas której zaprezentowane zostaną wyzwania i aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa – 17 trendów, 17 Celów

Podsumowanie działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2020 roku oraz pokazanie trendów i planów na przyszły...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa Biznes na rzecz Agendy 2030

Podsumowania działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2019 roku i ogłoszenie planów na 2020 rok

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting GUS
Kampania 17 Celów

Konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz Celów

Otwarte konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju