Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

16.1 Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach oraz związany z nią wskaźnik śmiertelności na całym świecie.16.2 Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie formy przemocy i tortur wobec dzieci.

16.3 Promować rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnić wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

16.4 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel bronią; wzmocnić proces odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczać wszelkie formy przestępczości zorganizowanej.

16.5 Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach.

16.6 Rozwijać skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich szczeblach.

16.7 Zapewnić elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

16.8 Rozszerzyć i wzmocnić udział krajów rozwijających się w światowych instytucjach międzynarodowego porządku prawnego.

16.9 Do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń.

16.10 Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności, zgodnie z krajową legislacją i międzynarodowymi porozumieniami.

16.a Wzmocnić właściwe instytucje krajowe, w tym poprzez współpracę międzynarodową oraz budować zdolności na wszystkich szczeblach, w szczególności w krajach rozwijających się, na rzecz zapobiegania przemocy oraz zwalczania terroryzmu i przestępczości.

16.b Promować i egzekwować prawo niedyskryminujące nikogo oraz polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 • Znaczenie silnych instytucji dla rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju, szeroko przeanalizowane zostało w obowiązującym, przyjętym uchwałą Rady Ministrów 14 lutego 2017 r., dokumencie Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jest w nim mowa m.in. o wysokiej jakości funkcjonowania państwa, jako jednym z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności, ale też warunkujących pełne korzystanie ze swobód demokratycznych i praw obywatelskich. Zgodnie z zawartymi w Strategii tezami instytucje nie tylko tworzą przestrzeń gospodarczą, ale określają też standardy i normy zachowań uczestników procesów gospodarczych, co przekłada się na zdolność poszczególnych sektorów do generowania wyższej jakości dodanej produktów i usług. Choć jest to postulat wypracowany wewnętrznie, jest on spójny z punktem widzenia ekspertów zewnętrznych, np. Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW, The International Monetary Fund – IMF). Jak zauważa w swej analizie przedstawicielka misji MFW w Polsce, silne instytucje znacząco przyczyniły się do zachowania stabilnego wzrostu gospodarczego Polski, zwłaszcza w okresie światowego kryzysu finansowego. Stąd tak ważne jest utrzymanie silnych instytucji w przyszłości – z perspektywy MFW solidne instytucje oznaczają przede wszystkim rzetelne ramy polityki fiskalnej i niezależnie działający bank centralny, a także niezawisły i skuteczny system sądownictwa.
 • O tym, jak wrażliwy jest biznes na stan polskich instytucji – na przykładzie sądownictwa – świadczą dane z raportu Komisji Europejskiej The 2017 Eu Justice Scoreboard. Wynika z nich, że dla przedstawicieli biznesu niezależność sądów i sędziów oraz potencjalne ograniczenie tej niezależności mają szczególne znaczenie, a ewentualne napięcia w tym obszarze znajdują odzwierciedlenie w statystykach.
 • Na wolność gospodarczą składają się takie aspekty, jak: rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji), wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki), efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse). W Indeksie wolności gospodarczej, corocznym zestawieniu publikowanym przez Heritage Foundation i The Wall Street Journal, w roku 2017 Polska znalazła się – z wynikiem 68,3 pkt. – na 45. miejscu w światowym rankingu i 21. – w rankingu europejskim, przy czym średni wynik dla wszystkich 180 państw uczestniczących w rankingu wyniósł 60, 9 pkt., zaś dla 44 państw Europy – 68 pkt. Państwa uzyskujące wartość zbliżoną do średniej traktowane są jako kraje umiarkowanie wolne gospodarczo. Dla Polski dane te oznaczają spadek w rankingu – w roku 2016 w zestawieniu globalnym zajmowaliśmy pozycję 39., co świadczy o tym, że mamy potencjał, by przesuwać się w wykazie na bardziej prestiżowe miejsca. Zgodnie z podsumowaniem powyższych wyników, opracowanym przez Warsaw Enterprise Institute, Polska ma powody do dumy w zakresie wolnego rynku i stabilnej polityki monetarnej, zaś niepokoje wywołują: wydatki rządowe, poziom korupcji i efektywność sądów. Naprzeciw niedoskonałościom systemu, w aspekcie ważnym dla biznesu, wychodzi „Konstytucja Biznesu” opracowana przez Ministra Rozwoju (na wrzesień 2017 na etapie konsultacji społecznych) – stanowi ona zasadniczy element pakietu zmian na rzecz realizacji gwarancji konstytucyjnych w obszarze wolności gospodarczej.
 • Z badania CBOS przeprowadzonego w maju 2017 r. wynika, że przedsiębiorstwa prywatne stosunkowo rzadko kojarzą się Polakom z korupcją – o takie praktyki podejrzewa je 12% badanych. Z 14. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych wyczytać można, iż przekonanie o powszechności korupcji w polskim biznesie podziela co trzeci respondent (w tej roli menedżerowie największych firm) – to mniej niż w innych krajach naszego regionu (46%), ale wciąż o wiele więcej niż w krajach rozwiniętych (21%). Jak wynika z badania, znaczenie przejrzystości rośnie – 9 na 10 polskich firm zdaje sobie sprawę z wagi identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, czyli faktycznych właścicieli podmiotów, z którymi współpracują. Większość przebadanych organizacji docenia wysiłki organów ścigania w walce z korupcją, jednak przeważa (58%) opinia o braku skuteczności tych działań. Autorzy badania twierdzą, że Polska gospodarka stabilnie się rozwija, co sprawia, że zmniejsza się odsetek osób, które postrzegają korupcję jako poważny problem biznesowy. Z drugiej strony przyjęte w firmach standardy etyczne mają znaczenie dla pracowników w Polsce – presja wywierana na nich sprawia, że są skłonni do nieetycznych działań. Dla przykładu, 14% respondentów zaksięgowałoby przychody wcześniej, żeby osiągnąć zakładane cele biznesowe, a 9% przekazałoby fałszywe informacje zarządowi, by zapewnić sobie awans lub podwyżkę.
 • Przestrzeganie przepisów prawa i międzynarodowych standardów w ramach łańcucha dostaw i przy współpracy z partnerami biznesowymi
 • Całkowite wyeliminowanie pracy przymusowej i pracy dzieci, a także wspierania przestępczości zorganizowanej i nielegalnego przepływu pieniędzy w łańcuchu dostaw
 • Analiza ryzyk i ocena wpływu firmy na jakość państwa prawa i życie społeczności, m.in. pod kątem przeciwdziałania korupcji, przemocy, dyskryminacji i konfliktom
 • Wdrażanie zgodnych z prawem, zrozumiałych, przejrzystych polityk i rozwiązań w obszarze HR, zamówień i procesów korporacyjnych – m.in. compliance, programy etyczne i edukacyjne
 • Współpraca międzysektorowa na rzecz przeciwdziałania zjawiskom korupcji, dyskryminacji czy przemocy oraz zaangażowanie w partnerstwa wspierające pokój i praworządność
 • Zaangażowanie w inicjatywy międzynarodowe, które działają na rzecz umacniania pokoju na świecie (np. Business For Peace)
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

  1
  2
  3

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju