Cel 4: Dobra jakość edukacji

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
4.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym prowadzącej do efektywnych wyników w nauce, zgodnie z czwartym Celem.4.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do wysokiej jakości rozwoju we wczesnym dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej przygotowującej do rozpoczęcia edukacji na poziomie podstawowym.

4.3 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy, przystępny cenowo dostęp do wysokiej jakości wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego, w tym do wyższych uczelni.

4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

4.5 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji na wszystkich poziomach oraz do szkoleń zawodowych dla najsłabszych grup, w tym dla osób niepełnosprawnych, ludności rdzennej oraz dla dzieci w trudnej sytuacji.

4.6 Do 2030 roku zapewnić, by młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nabyła umiejętność czytania, pisania oraz liczenia.

4.7 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

4.a Tworzyć nowe i poprawić stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych, zarówno chłopców jak i dziewcząt, a także zapewnić bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzywne i produktywne środowisko nauczania dla wszystkich.

4.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę stypendiów dla obywateli krajów rozwijających się, w szczególności dla osób pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych, małych państw wyspiarskich i krajów afrykańskich. Stypendia powinny ułatwić rekrutację na wyższe uczelnie, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

4.c Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najmniej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich.

 • Polska zrealizowała już niektóre z zadań szczegółowych powiązanych z Celem 4: 4.1, 4.3, 4.5 i 4c, według raportu OECD Education At A Glance 2016. OECD Indicators. Pozostałe zadania wpisane w ten Cel wciąż stanowią dla nas wyzwanie.
 • Poziom wykształcenia jest silnie powiązany z rynkiem pracy. Z raportu OECD wynika, że w roku 2015 28% Polaków w wieku 26-64 lat miało wyższe wykształcenie, przy średniej OECD wynoszącej 35%. Poziom bezrobocia wśród dorosłych Polaków z wyższym wykształceniem był o ok. 12% niższy niż w przypadku osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym. Zanotowano także znaczącą różnicę w poziomie wynagrodzenia dobrze wykształconych kobiet i dobrze wykształconych mężczyzn – kobiety w Polsce zarabiają średnio 70% wartości wynagrodzenia mężczyzn.
 • Wskaźnik zatrudnienia absolwentów na ostatnim poziomie edukacji w roku 2015 wynosił dla Polski 76,8% – dla porównania w Szwecji, gdzie był najwyższy, wyniósł on 85,5%, a w Grecji, gdzie był najniższy, 45%.
 • Polski system edukacji sprzyja rozwojowi podstawowych umiejętności, ale wyzwaniem nadal pozostaje nabywanie umiejętności przekrojowych, jak wynika z analiz Komisji Europejskiej zawartych w raporcie Education And Training Monitor 2016. Komisja zwraca uwagę na zbyt ograniczone znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • Udział polskich dorosłych w uczeniu się przez całe życie utrzymuje jeden z najniższych poziomów w Unii Europejskiej (2015 r. dla Polaków w wieku 25-64 lat wynosi 3,5%, dla porównania: w Danii – 31,3%, w Rumunii – 1,3%). Podobnie prezentuje się Polska w zakresie podstawowych umiejętności w zakresie ICT.
 • Aby pomóc odnieść młodzieży sukces na rynku pracy, niezbędne jest jej wsparcie w kształceniu kompetencji powiązanych z przedsiębiorczością. Jak wynika z opracowania Raport – Badanie Przedsiębiorczości Wśród Młodzieży 2017 ponad połowa respondentów w wieku ponadgimnazjalnym (badanie ogólnopolskie, 39 szkół) rozważa prowadzenie działalności gospodarczej. Młodzież optymistycznie myśli o przedsiębiorczości, upatrując w niej potencjalnie dobrą ścieżkę kariery. Jednym z kluczowych czynników, które mogą pomóc im zrealizować cele, jest poszukiwanie pomysłów na swoją firmę i wsparcie w zdobywaniu potrzebnej wiedzy. Taką potrzebę zgłasza aż 38,4% badanych uczniów. Kształcenie młodego pokolenia Polaków w zakresie przedsiębiorczości to zadanie skierowane m.in. do szkół, rodziców, organizacji pozarządowych oraz mediów (poprzez rzetelną informację na temat dobrych praktyk). Brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia nie zniechęca młodzieży do planów związanych z założeniem własnej firmy. Ponad 70% nastolatków uważa, że zdolność przedsiębiorczości nie jest wrodzona, można się jej nauczyć – odpowiedziało tak 37,2% badanych, ale zdaniem 33,6% ankietowanych – wymaga to wielu lat pracy.
 • Efektywne kosztowo produkty i usługi edukacyjne, zwłaszcza cyfrowe (e-learning, m-learning, b-learning), eliminujące bariery w dostępie i poprawiające jakość nauczania.
 • Wspieranie nauki przez całe życie i rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami u pracowników.
 • Promowanie i inwestowanie w edukację STEM (tj. Science, Technology, Engineering, Mathematics), ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt i kobiet.
 • Wspieranie lub inicjowanie nowych działań edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności (np. w ramach nauki przez całe życie), ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.
 • Edukacja i różnorodne zachęty do zrównoważonego stylu życia.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju