Cel 5: Równość płci

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

5.1 Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie.

5.2 Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku.

5.3 Wyeliminować wszelkie krzywdzące praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych.

5.4 Docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu przez zapewnienie usług publicznych, infrastruktury, ochrony socjalnej oraz przez promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i rodzinie, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami.

5.5 Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych.

5.6 Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych, zgodnie z Programem Działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, Pekińską Platformą Działania i dokumentami końcowymi ich konferencji przeglądowych.

5.a Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych, prawa własności, sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, usług finansowych, dziedziczenia oraz zasobów naturalnych, zgodnie z prawem krajowym.

5.b Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet.

5.c Przyjąć oraz wzmocnić polityki i skuteczne ustawodawstwo promujące równość płci oraz wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach.

 • Poziom zatrudnienia kobiet w krajach UE wyniósł 65,5%, w III kwartale 2016 r. podczas gdy poziom ten w przypadku mężczyzn wyniósł 77,4% (dane z Raportu Komisji Europejskiej). Wynosząca ok. 12% różnica utrzymuje się od 2013 r. Poziom zatrudnienia Polek w tym okresie był nieznacznie niższy od średniej UE – 63%, zaś mężczyzn niemal osiągnął tę średnią – 77%.
 • Średnia UE dla równości płci wśród członków zarządu, przewodniczących i dyrektorów generalnych dużych spółek notowanych na giełdzie wyniosła 23,9 %. W tych statystykach Polska znajduje się poniżej średniej, z wynikiem 18,8% (tuż za Chorwacją – 19,9%, przed Austrią – 18,1%) (dane z Raportu Komisji Europejskiej).
 • Różnica w poziomie wynagrodzeń Polek i Polaków wynosiła 7,7%, zaś średnia dla UE – 16,3% w 2015 roku.
 • Aż 22% obywateli UE uznaje, że kobiety często przesadnie wyolbrzymiają problem nadużyć wobec nich i oskarżają o gwałty, a 17% przyjmuje, że do przemocy wobec kobiet dochodzi wskutek prowokacji kobiet. Polska w tym badaniu prezentuje się jeszcze gorzej – 26% badanych uważa, że kobiety wyolbrzymiają roszczenia z tytułu nadużycia lub gwałtu, aż 28% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że przemoc wobec kobiet jest często prowokowana przez ofiarę.
 • Wyniki Raportu Firmy Deloitte oraz Coca-Cola wskazują, że na zawodowy sukces kobiet wpływają czynniki takie, jak: wykształcenie (poziom i kierunek), liczba dzieci w rodzinie, warunki pracy (w tym dyskryminacja płacowa) i warunki dla przedsiębiorczości.
 • Zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet na stanowiskach kierowniczych
 • Zapewnienie sprawiedliwego, równego wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń za pracę o tej samej wartości
 • Docenienie i wspieranie opieki rodzica nad dzieckiem lub inną osobą zależną poprzez dostarczenie usług, zasobów czy informacji
 • Polityka „zero tolerancji” wobec wszystkich form przemocy w pracy, w tym werbalnych lub fizycznych oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu
 • Rozwijanie relacji biznesowych z firmami prowadzonymi przez kobiety (w tym małe przedsiębiorstwa i kobiety-przedsiębiorczynie)
 • Nowe technologie (w tym ICT), wzmacniające rolę kobiet i ich cyfrowych kompetencji potrzebnych w przyszłości
 • Wzmocnienie roli kobiet w całym łańcuchu wartości i eliminowanie krzywdzących dla nich praktyk
 • Zaspokajanie potrzeb społecznych lub środowiskowych i docieranie do nowych grup klientów – z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia firm, których strategia biznesowa jest silnie powiązana z Celem 5
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

  1
  2
  3
  4
  5

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju