Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

13.1 Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne we wszystkich krajach.

13.2 Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

13.3 Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

13.a Wywiązać się z zobowiązania państw rozwiniętych będącymi stronami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) do zmobilizowania 100 miliardów USD rocznie do 2020 roku, pochodzących z różnych źródeł, na potrzeby krajów rozwijających się na znaczące działania mające łagodzić skutki zmian klimatycznych, przejrzysty proces implementacji działań oraz w pełni uruchomić Zielony Funduszu Klimatyczny (Green Climate Fund) poprzez jego jak najszybszą kapitalizację.

13.b Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian klimatycznych w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich, w tym poprzez skupienie uwagi na potrzebach kobiet i młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grupach społecznych.

 • Co roku do atmosfery dostaje się ponad 400 mln ton gazów cieplarnianych wytworzonych przez krajową gospodarkę. Podobnie jak w innych krajach, większość wytworzonych gazów (ponad 80%) jest efektem procesów energetycznych, tj. spalania paliw przez gospodarkę i emisji lotnej z paliw. Pozostała emisja gazów cieplarnianych pochodzi z rolnictwa (8%), procesów przemysłowych i użytkowania produktów (6%) oraz gospodarowania odpadami (3%). 
 • Na 1 mieszkańca kraju przypada rocznie 11 ton gazów cieplarnianych wydalonych przez gospodarkę do atmosfery. To więcej niż średnio w UE, gdzie wielkość ta wynosi 9 ton i jest niższa niż na początku dekady (10 ton). Przy redukcji emisji w większości krajów członkowskich, Polska przesunęła się na 7. miejsce wśród największych emitentów gazów cieplarnianych na 1 mieszkańca w UE z 11. pozycji w 2010 r. 
 • Budynki odpowiadają za około 38% emisji gazów cieplarnianych w Polsce. 
 • Ilość dwutlenku węgla wytwarzanego przeciętnie przez nowe samochody osobowe zarejestrowane w Polsce zmniejszyła się ze 146 g na 1 km w 2010 r. do 128 g w 2018 r. (tj. o 12%). Emisja ta pozostaje wyższa niż średnio w UE, gdzie w latach 2010–2018 ograniczono ilość dwutlenku węgla emitowanego przez nowe samochody osobowe ze 140 g/km do 120 g/km (tj. o 14%).  
 • Zanieczyszczenie środowiska oraz zmiany klimatyczne to dwa z czterech najważniejszych zagrożeń dla świata według Polaków (odpowiednio 53% i 47%). 
 • Średnia obszarowa temperatura powietrza w 2020 roku w Polsce wynosiła 9,9°C i była o 1,6°C wyższa od średniej rocznej wieloletniej wartości temperatury dla klimatologicznego okresu normalnego 1981-2010. Rok 2020 należy zaliczyć do ekstremalnie ciepłych, jeśli wziąć pod uwagę średnią dla Polski. 
 • Rok 2020 był drugim najcieplejszym rokiem od początku regularnych pomiarów instrumentalnych na ziemiach polskich. Cieplejszy był jedynie rok 2019. Zima 2019/2020, tj. okres od grudnia 2019 do końca lutego 2020, była najcieplejszym sezonem zimowym w historii pomiarów temperatury. Temperatura powietrza na obszarze Polski od 1951 roku wzrosła o nieco więcej niż 2,0°C. 
 • Inwestycje w B&R i rozwijanie nowych produktów i usług pozwalających redukować emisję gazów cieplarnianych, np. technologie OZE, efektywności energetycznej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS)
 • Inwestycje w B&R i rozwijanie nowych produktów i usług pozwalających zwiększyć odporność na zmiany klimatu i klęski żywiołowe
 • Poprawianie efektywności energetycznej, korzystanie z energooszczędnych instalacji, dążenie do niezależności energetycznej i korzystanie z OZE w całym procesie produkcyjnym i łańcuchu wartości
 • Inwestycje w innowacje podnoszące efektywność energetyczną produktów firmy
 • Zagwarantowanie zrównoważonego transportu i logistyki ( np. ekoflota, lokalne zaopatrzenie, korzystanie z rozwiązań intermodalnych, optymalizacja wykorzystania powierzchni załadunkowej pojazdów i przestrzeni magazynowej)
 • Troska o lasy – odpowiedzialne praktyki zaopatrzenia i zastępowanie produktów drzewnych innymi, bardziej przyjaznymi środowisku
 • Wrażliwość na kwestię zagrożenia klimatycznego, podnoszenie odporności firmy i jej łańcucha dostaw na ryzyka klimatyczne, edukacja interesariuszy
 • Włączanie się w szeroką, ogólnopolską i wielosektorową współpracę na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz adaptacji miast Polski do tych zmian
działania
CSR Consulting LPP
Kampania 17 Celów

Gospodarka przyszłości – branża tekstylna

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

EGO – Edukacja, Green Claims, Oznakowanie.

Podczas wydarzenia dokonamy przeglądu regulacji unijnych i krajowych w zakresie gospodarki odpadami oraz zmieniającej się roli i wpływu konsumenta, a także zaprezentujemy działania...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Łódź

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Kielce

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Agenda 2030: Zmierzmy się!

Konferencja Agenda 2030: Zmierzmy się! współorganizowana z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na której zajmiemy się tematem mierzenia i skutecznej ewaluacji.

dobre praktyki działania
Orange Polska Carrefour

Spotkania przy kawie – o 3R praktycznie!

Konferencja rozpoczyna Tydzień 3R, który jest częścią Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction - EWWR). Wspólnie z ekspertami pokażemy nowe...

  1
  2
  3

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju