Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

13.1 Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne we wszystkich krajach.

13.2 Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

13.3 Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

13.a Wywiązać się z zobowiązania państw rozwiniętych będącymi stronami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) do zmobilizowania 100 miliardów USD rocznie do 2020 roku, pochodzących z różnych źródeł, na potrzeby krajów rozwijających się na znaczące działania mające łagodzić skutki zmian klimatycznych, przejrzysty proces implementacji działań oraz w pełni uruchomić Zielony Funduszu Klimatyczny (Green Climate Fund) poprzez jego jak najszybszą kapitalizację.

13.b Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian klimatycznych w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich, w tym poprzez skupienie uwagi na potrzebach kobiet i młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grupach społecznych.

Według The Sustainable Developement Report Polska osiągnęła w realizacji Celu stagnację lub wzrost wyniku poniżej 50% wymaganego poziomu, przed Polską pozostają duże wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Efektywne zmniejszanie koncentracji CO2 w atmosferze
 • Wprowadzenie innowacyjnych technologii wykorzystania dostępnych źródeł energii, w tym rozwój geotermii

Dane z Polski

 • Co roku do atmosfery dostaje się ponad 400 mln ton gazów cieplarnianych wytworzonych przez krajową gospodarkę. Podobnie jak w innych krajach, większość wytworzonych gazów (ponad 80%) jest efektem procesów energetycznych, tj. spalania paliw przez gospodarkę i emisji lotnej z paliw. Pozostała emisja gazów cieplarnianych pochodzi z rolnictwa (8%), procesów przemysłowych i użytkowania produktów (6%) oraz gospodarowania odpadami (3%). 
 • Na 1 mieszkańca kraju przypada rocznie 11 ton gazów cieplarnianych wydalonych przez gospodarkę do atmosfery. To więcej niż średnio w UE, gdzie wielkość ta wynosi 9 ton i jest niższa niż na początku dekady (10 ton). Przy redukcji emisji w większości krajów członkowskich, Polska przesunęła się na 7. miejsce wśród największych emitentów gazów cieplarnianych na 1 mieszkańca w UE z 11. pozycji w 2010 r. 
 • Budynki odpowiadają za około 38% emisji gazów cieplarnianych w Polsce. 
 • Ilość dwutlenku węgla wytwarzanego przeciętnie przez nowe samochody osobowe zarejestrowane w Polsce zmniejszyła się ze 146 g na 1 km w 2010 r. do 128 g w 2018 r. (tj. o 12%). Emisja ta pozostaje wyższa niż średnio w UE, gdzie w latach 2010–2018 ograniczono ilość dwutlenku węgla emitowanego przez nowe samochody osobowe ze 140 g/km do 120 g/km (tj. o 14%).  
 • Zanieczyszczenie środowiska oraz zmiany klimatyczne to dwa z czterech najważniejszych zagrożeń dla świata według Polaków (odpowiednio 53% i 47%). 
 • Średnia obszarowa temperatura powietrza w 2020 roku w Polsce wynosiła 9,9°C i była o 1,6°C wyższa od średniej rocznej wieloletniej wartości temperatury dla klimatologicznego okresu normalnego 1981-2010. Rok 2020 należy zaliczyć do ekstremalnie ciepłych, jeśli wziąć pod uwagę średnią dla Polski. 
 • Rok 2020 był drugim najcieplejszym rokiem od początku regularnych pomiarów instrumentalnych na ziemiach polskich. Cieplejszy był jedynie rok 2019. Zima 2019/2020, tj. okres od grudnia 2019 do końca lutego 2020, była najcieplejszym sezonem zimowym w historii pomiarów temperatury. Temperatura powietrza na obszarze Polski od 1951 roku wzrosła o nieco więcej niż 2,0°C. 
 • Inwestycje w B&R i rozwijanie nowych produktów i usług pozwalających redukować emisję gazów cieplarnianych, np. technologie OZE, efektywności energetycznej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS)
 • Inwestycje w B&R i rozwijanie nowych produktów i usług pozwalających zwiększyć odporność na zmiany klimatu i klęski żywiołowe
 • Poprawianie efektywności energetycznej, korzystanie z energooszczędnych instalacji, dążenie do niezależności energetycznej i korzystanie z OZE w całym procesie produkcyjnym i łańcuchu wartości
 • Inwestycje w innowacje podnoszące efektywność energetyczną produktów firmy
 • Zagwarantowanie zrównoważonego transportu i logistyki ( np. ekoflota, lokalne zaopatrzenie, korzystanie z rozwiązań intermodalnych, optymalizacja wykorzystania powierzchni załadunkowej pojazdów i przestrzeni magazynowej)
 • Troska o lasy – odpowiedzialne praktyki zaopatrzenia i zastępowanie produktów drzewnych innymi, bardziej przyjaznymi środowisku
 • Wrażliwość na kwestię zagrożenia klimatycznego, podnoszenie odporności firmy i jej łańcucha dostaw na ryzyka klimatyczne, edukacja interesariuszy
 • Włączanie się w szeroką, ogólnopolską i wielosektorową współpracę na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz adaptacji miast Polski do tych zmian
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2023

Serdecznie zapraszamy na kolejną, 7-dmą edycję konferencji FORUM INSPIRACJI, organizowanej przez Kampanię 17 Celów. Po 3 latach przerwy, wracamy "na żywo"!

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

WEBINAR: JAK MIERZYĆ WYŻEJ? – znaczenie strategii i wskaźników we wdrażaniu 3R

Zachęcamy do udziału w webinarze organizowanym w ramach Tygodnia 3R, podczas którego porozmawiamy o roli strategii dla organizacji, firm i instytucji oraz szansach,...

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

WARSZTAT: ZASADA 3R W SAMORZĄDACH

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego oraz liderów społeczności lokalnych do udziału w warsztacie organizowanym w ramach Tygodnia 3R.

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

KONFERENCJA 3R MIERZ WYŻEJ – REDUCE, REUSE, RECYCLE

Tydzień 3R to ogólnopolski projekt mający na celu podniesienie świadomości dot. zamykania obiegu odpadów w Polsce. Skierowany jest do różnego rodzaju podmiotów —...

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

Kogo powinien zainteresować Zrównoważony Łańcuch Dostaw?

Podczas wydarzenia uczestnicy poznają podstawy stojące za ideą zrównoważonego łańcucha dostaw.

  1
  2
  3
  4

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju