Cel 14: Życie pod wodą

Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

14.1 Do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków żywnościowych zrzucanych do morza.

14.2 Do 2020 zarządzać i chronić morskie i przybrzeżne ekosystemy w sposób zrównoważony, tak by uniknąć znacznych, niekorzystnych skutków, w tym poprzez wzmocnienie ich odporności i działania na rzecz odtworzenia ich zasobów oraz zapewnić dobry stan i produktywność oceanów.

14.3 Zminimalizować skutki zakwaszenia oceanów, w tym poprzez wzmocnioną współpracę naukową na wszystkich szczeblach.

14.4 Do 2020 roku skutecznie uregulować kwestie pozyskiwania owoców morza oraz wyeliminować nadmierne połowy ryb, nielegalne, niezarejestrowane i nieuregulowane rybołówstwo oraz destrukcyjne praktyki połowów, oraz wdrożyć poparte naukowo plany zarządzania, tak by w możliwie najkrótszym czasie odbudować populację ryb, co najmniej do poziomu umożliwiającego maksymalny, odnawialny poziom zrównoważonych połowów, zgodnie charakterystyką poszczególnych gatunków.

14.5 Do 2020 roku objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów morskich, zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem i korzystając z najlepszych źródeł informacji naukowych.

14.6 Do 2020 roku wyeliminować określone formy subwencji na rybołówstwo, które przyczyniają się do budowy nadmiernych zdolności i przełowienia ryb, wyeliminować subwencje przyczyniające się do nielegalnego, niezarejestrowanego i nieuregulowanego rybołówstwa; nie wprowadzać nowych subwencji tego typu, przyznając że skuteczne, specyficzne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych powinno być integralną częścią negocjacji dotyczących subwencji na rybołówstwo, prowadzonych w ramach Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization).

14.7 Do 2030 roku zwiększyć korzyści ekonomiczne dla rozwijających się państw położonych na małych wyspach i krajów najsłabiej rozwiniętych, płynące z wykorzystywania zasobów morskich, w tym poprzez zrównoważone zarządzanie rybołówstwem, akwakulturą i turystyką.

14.a Poszerzać wiedzę naukową, rozwijać potencjał badawczy i przekazywać technologie morskie, uwzględniając Kryteria i Wytyczne Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej w Sprawie Transferu Technologii Morskich (Intergovernmental Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Technology), aby poprawić kondycję oceanów i zwiększyć wpływ morskiej bioróżnorodności na rozwój krajów rozwijających się, w szczególności krajów rozwijających się położonych na małych wyspach i krajów najsłabiej rozwiniętych.

14.b Zapewnić lokalnym rybakom łowiącym na małą skalę dostęp do rynków i zasobów morskich.

14.c Zwiększyć ochronę i zrównoważone wykorzystywanie oceanów i ich zasobów poprzez wdrażanie prawa międzynarodowego, zgodnego z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), która zapewnia ramy prawne odnośnie ochrony i zrównoważonego wykorzystania oceanów i ich zasobów, oraz zgodnego z paragrafem 158 dokumentu końcowego szczytu Rio+20 „Przyszłość, jaką chcemy mieć”.

 • Oceany pokrywają 70% powierzchni naszej planety. Zaopatrują nas w prawie 50% tlenu, którym oddychamy i pochłaniają 30% dwutlenku węgla, który generujemy. Odgrywają też istotną rolę w obiegu wody i systemie klimatycznym, a także są ważnym źródłem różnorodności biologicznej Ziemi i usług ekosystemowych. Dla dużej części populacji ludzkiej ocean to źródło pożywienia, godnej pracy i środków do życia. Z danych publikowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych wynika, że dla ponad 3 miliardów ludzi stanowią one główne źródło pozyskiwania białka, a samo rybołówstwo w sposób bezpośredni i pośredni zapewnia pracę ponad 200 milionom ludzi. Morza i oceany muszą podlegać ochronie, a ich wykorzystywanie powinno odbywać się w sposób zrównoważony.
 • Podczas Konferencji Na Temat Oceanu zorganizowanej w Nowym Jorku w dniach 5–9 czerwca 2017 r. przez ONZ zidentyfikowano główne zagrożenia dla oceanów. Jednym z największych z nich są zmiany klimatyczne skutkujące wzrostem temperatury i poziomu wód, zmianami zakwaszenia, spadkiem pokrycia lodowcem, erozją wybrzeża i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Poważny problem stanowią również zanieczyszczenia, w tym ze źródeł lądowych (komunalnych, rolniczych, przemysłowych), jak i wycieki z platform wiertniczych i wszelkiego rodzaju odpady (w tym sieci rybackie i mikroplastik), nadmierna eksploatacja zasobów morskich (przełowienie) oraz – podając za raportem Greenpeace – niszczenie ekosystemów morskich (nadmiernie rozbudowana flota morska). Wszystkie te zmiany negatywnie wpływają na różnorodność biologiczną mórz i oceanów, ich produktywność, rozwój turystyki i, w konsekwencji, rozwój gospodarczy. W broszurze Life Below Water: Why It Matters ONZ szacuje, że niewłaściwe zarządzanie zasobami morskimi i oceanicznymi kosztuje (wyłącznie sektor rybołówstwa!) 50 mld dolarów.
 • W 2013 r. UN Food and Agriculture Organization opracowało Inicjatywę Niebieskiego Rozwoju (Blue Growth Initiative). Na szczeblu Unii Europejskiej została przygotowana strategia na rzecz pobudzenia zrównoważonego „niebieskiego” wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także dostosowanie jej do wymiaru zewnętrznego polityki UE, między innymi w dziedzinie zasobów naturalnych, energetyki, handlu, rozwoju i bezpieczeństwa. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej z kwietnia 2017 r., ogromny potencjał w tym zakresie mają partnerstwa międzynarodowe, strategiczne badania naukowe i innowacje.
 • Jak wynika z raportu Bałtyk dla wszystkich, wydanego przez Global Compact Poland, wyzwaniem, ale i szansą na nowe rozwiązania i technologie, jest transport morski. W samej Unii Europejskiej prawie 90% handlu zagranicznego odbywa się za pośrednictwem tego środka transportu. Każdego roku 400 milionów pasażerów odprawianych jest w europejskich portach. Samo morze Bałtyckie koncentruje aż 15% światowych przewozów towarów drogą morską. Bałtyk, ze względu na swoje cechy morfometryczne, jest także akwenem o szczególnej wrażliwości ekologicznej, co w połączeniu z jego intensywnym gospodarczym wykorzystaniem, uczyniło z niego jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. W celu ograniczenia zanieczyszczeń opracowuje się nowe rozwiązania technologiczne, takie jak paliwa niskosiarkowe czy skroplony gaz ziemny LNG (liquid natural gas), co wiąże się z koniecznością budowy dedykowanej infrastruktury bunkrowania statków, a to z kolei pociąga za sobą potrzebę stworzenia sieci portów wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę.
 • Jak szacuje WWF Polska, 56% wszystkich odpadów znajdujących się na bałtyckich plażach to tworzywa sztuczne, np. opakowania plastikowe i ich pozostałości, a w samym morzu – zagubione sieci zwane sieciami widmami. Tych tylko w polskiej strefie Bałtyku może zalegać ich aż 810 ton.
 • Jednym z kluczowych wyzwań ochrony mórz i oceanów jest opracowanie i skuteczne wdrożenie zasad zrównoważonego rybołówstwa oraz promocja wśród konsumentów produktów pochodzących od odpowiedzialnych producentów. Z danych FAO zawartych w raporcie The State Of World Fisheries And Aquaculture wynika, że obecnie ok. 30% światowych zasobów ryb jest przełowionych, a ok. 60% jest poławianych na najwyższym możliwym poziomie. W Bałtyku, jak podaje WWF Polska, nadmiernie eksploatowane są 3 z 12 poławianych stad, w tym stado dorsza zachodniego, stado śledzia w Zatoce Ryskiej oraz szprot. Oznakowanie ekologicznego rybołówstwa i certyfikacja może przyczynić się do poprawy stanu mórz i oceanów świata, poprzez uznawanie i nagradzanie zrównoważonych praktyk połowowych. Owoce morza i ryby pochodzące z certyfikowanych źródeł stają się coraz atrakcyjniejsze dla konsumentów.
 • Marine Stewardship Council (MSC), międzynarodowa organizacja pozarządowa, opracowała wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Aby otrzymać certyfikat MSC, rybołówstwo musi spełnić 28 rygorystycznych kryteriów, zawartych w trzech głównych zasadach dotyczących stanu łowiska wpływu na ekosystem i systemu zarządzania. Dodatkowo, jak wynika z raportu Global Impacts Report 2017, certyfikowane łowiska MSC są monitorowane, mapowane i badane, by zapewnić trwałość praktyk.
 • O tym, jak wiele szans biznesowych niesie zrównoważone korzystanie z mórz i oceanów można przeczytać w raporcie Oceans Solutions Report.
 • Zrównoważone zarządzanie zasobami morskimi i odpowiedzialne rybołówstwo
 • Współtworzenie rynku produktów pochodzących ze zrównoważonych łowisk
 • Dbanie o zrównoważony łańcuch dostaw, wzmocnienie współpracy z lokalnymi rybakami
 • Wzmocnienie współpracy z lokalną społecznością nadmorską
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu mórz, oceanów i wybrzeży w całym łańcuchu wartości
 • Projektowanie, wytwarzanie, dostarczanie, a następnie monitorowanie cyklu życia produktów pod kątem ochrony środowiska morskiego i wybrzeży
 • Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i ściekami, ograniczenie ich wytwarzania i dążenie do tworzenia modelu gospodarki obiegu zamkniętego
 • Zastępowanie materiałów i chemikaliów szkodliwych na środowiska lub ograniczających możliwość wykorzystania ich w obiegu zamkniętym materiałami i środkami obojętnymi dla środowiska
 • Ograniczanie wykorzystania wody w procesach produkcyjnych
 • Budowanie świadomości konsumentów w zakresie ochrony mórz i oceanów, odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i wybierania produktów zrównoważonego rybołówstwa
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

  1
  2

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju