Cel 14: Życie pod wodą

Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

14.1 Do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków żywnościowych zrzucanych do morza.

14.2 Do 2020 zarządzać i chronić morskie i przybrzeżne ekosystemy w sposób zrównoważony, tak by uniknąć znacznych, niekorzystnych skutków, w tym poprzez wzmocnienie ich odporności i działania na rzecz odtworzenia ich zasobów oraz zapewnić dobry stan i produktywność oceanów.

14.3 Zminimalizować skutki zakwaszenia oceanów, w tym poprzez wzmocnioną współpracę naukową na wszystkich szczeblach.

14.4 Do 2020 roku skutecznie uregulować kwestie pozyskiwania owoców morza oraz wyeliminować nadmierne połowy ryb, nielegalne, niezarejestrowane i nieuregulowane rybołówstwo oraz destrukcyjne praktyki połowów, oraz wdrożyć poparte naukowo plany zarządzania, tak by w możliwie najkrótszym czasie odbudować populację ryb, co najmniej do poziomu umożliwiającego maksymalny, odnawialny poziom zrównoważonych połowów, zgodnie charakterystyką poszczególnych gatunków.

14.5 Do 2020 roku objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów morskich, zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem i korzystając z najlepszych źródeł informacji naukowych.

14.6 Do 2020 roku wyeliminować określone formy subwencji na rybołówstwo, które przyczyniają się do budowy nadmiernych zdolności i przełowienia ryb, wyeliminować subwencje przyczyniające się do nielegalnego, niezarejestrowanego i nieuregulowanego rybołówstwa; nie wprowadzać nowych subwencji tego typu, przyznając że skuteczne, specyficzne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych powinno być integralną częścią negocjacji dotyczących subwencji na rybołówstwo, prowadzonych w ramach Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization).

14.7 Do 2030 roku zwiększyć korzyści ekonomiczne dla rozwijających się państw położonych na małych wyspach i krajów najsłabiej rozwiniętych, płynące z wykorzystywania zasobów morskich, w tym poprzez zrównoważone zarządzanie rybołówstwem, akwakulturą i turystyką.

14.a Poszerzać wiedzę naukową, rozwijać potencjał badawczy i przekazywać technologie morskie, uwzględniając Kryteria i Wytyczne Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej w Sprawie Transferu Technologii Morskich (Intergovernmental Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Technology), aby poprawić kondycję oceanów i zwiększyć wpływ morskiej bioróżnorodności na rozwój krajów rozwijających się, w szczególności krajów rozwijających się położonych na małych wyspach i krajów najsłabiej rozwiniętych.

14.b Zapewnić lokalnym rybakom łowiącym na małą skalę dostęp do rynków i zasobów morskich.

14.c Zwiększyć ochronę i zrównoważone wykorzystywanie oceanów i ich zasobów poprzez wdrażanie prawa międzynarodowego, zgodnego z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), która zapewnia ramy prawne odnośnie ochrony i zrównoważonego wykorzystania oceanów i ich zasobów, oraz zgodnego z paragrafem 158 dokumentu końcowego szczytu Rio+20 „Przyszłość, jaką chcemy mieć”.

Według The Sustainable Developement Report Polska osiągnęła w realizacji Celu stagnację lub wzrost wyniku poniżej 50% wymaganego poziomu, przed Polską pozostają duże wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów morskich dla różnych celów społecznych i gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń; zapewnienie koordynacji działań podmiotów i sposobów wykorzystania morza, spójnego zarządzania obszarami morskimi i nadmorskimi, w tym zasobami Morza Bałtyckiego
 • Zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrostu zatrudnienia w gospodarce morskiej
 • Wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa morskiego

Dane z Polski

 • Oceany pokrywają 70% powierzchni naszej planety. Zaopatrują nas w prawie 50% tlenu, którym oddychamy i pochłaniają 30% dwutlenku węgla, który generujemy. Odgrywają też istotną rolę w obiegu wody i systemie klimatycznym, a także są ważnym źródłem różnorodności biologicznej Ziemi i usług ekosystemowych. Dla dużej części populacji ludzkiej ocean to źródło pożywienia, godnej pracy i środków do życia. Z danych publikowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych wynika, że dla ponad 3 miliardów ludzi stanowią one główne źródło pozyskiwania białka, a samo rybołówstwo w sposób bezpośredni i pośredni zapewnia pracę ponad 200 milionom ludzi. Morza i oceany muszą podlegać ochronie, a ich wykorzystywanie powinno odbywać się w sposób zrównoważony. Rybacy pływający pod polską banderą poławiają głównie na obszarze Morza Bałtyckiego. Z łowisk bałtyckich pochodzi 74% polskich połowów morskich (w 2010 r. było to 65%).
 • W porównaniu z początkiem dekady zwiększył się stopień eksploatacji łowisk na Morzu Bałtyckim: obecnie 75% stad jest nadmiernie eksploatowanych, podczas gdy w 2010 r. było to 60%. 
 • Jak wynika z raportu Bałtyk dla wszystkich, wydanego przez Global Compact Poland, wyzwaniem, ale i szansą na nowe rozwiązania i technologie, jest transport morski. W samej Unii Europejskiej prawie 90% handlu zagranicznego odbywa się za pośrednictwem tego środka transportu. Każdego roku 400 milionów pasażerów odprawianych jest w europejskich portach. Samo morze Bałtyckie koncentruje aż 15% światowych przewozów towarów drogą morską. Bałtyk, ze względu na swoje cechy morfometryczne, jest także akwenem o szczególnej wrażliwości ekologicznej, co w połączeniu z jego intensywnym gospodarczym wykorzystaniem, uczyniło z niego jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. W celu ograniczenia zanieczyszczeń opracowuje się nowe rozwiązania technologiczne, takie jak paliwa nisko siarkowe czy skroplony gaz ziemny LNG (liquid natural gas), co wiąże się z koniecznością budowy dedykowanej infrastruktury bunkrowania statków, a to z kolei pociąga za sobą potrzebę stworzenia sieci portów wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę. 
 • Jak szacuje WWF Polska, 56% wszystkich odpadów znajdujących się na bałtyckich plażach to tworzywa sztuczne, np. opakowania plastikowe i ich pozostałości, a w samym morzu – zagubione sieci zwane sieciami widmami. Szacuje się, że w wyniku sztormów, kolizji, lub zaczepienia się o zalegające pod wodą wraki, bałtyccy rybacy gubią od 5 000 do 10 000 sztuk sieci rocznie. W polskiej części Bałtyku, takich sieci może zalegać nawet kilkaset ton. 
 • Zagubione sieci nadal robią to, do czego zostały zaprojektowane – łowią. Ich zdolność połowowa utrzymuje się na poziomie 20% przez pierwsze trzy miesiące od zagubienia, spadając do 6% w kolejnych miesiącach. 
 • Bałtyckie rezerwaty przyrody: Morskie obszary chronione to odpowiednik znanych nam dobrze lądowych obszarów Natura 2000, nie mają jednak przyjętych odpowiednich planów zakładających ich ochronę. Takie morskie obszary chronione obejmują 12,4% wód morskich w UE, ale tylko 1,8% z nich posiada plany zarządzania.
 • Zrównoważone zarządzanie zasobami morskimi i odpowiedzialne rybołówstwo
 • Współtworzenie rynku produktów pochodzących ze zrównoważonych łowisk
 • Dbanie o zrównoważony łańcuch dostaw, wzmocnienie współpracy z lokalnymi rybakami
 • Wzmocnienie współpracy z lokalną społecznością nadmorską
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu mórz, oceanów i wybrzeży w całym łańcuchu wartości
 • Projektowanie, wytwarzanie, dostarczanie, a następnie monitorowanie cyklu życia produktów pod kątem ochrony środowiska morskiego i wybrzeży
 • Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i ściekami, ograniczenie ich wytwarzania i dążenie do tworzenia modelu gospodarki obiegu zamkniętego
 • Zastępowanie materiałów i chemikaliów szkodliwych na środowiska lub ograniczających możliwość wykorzystania ich w obiegu zamkniętym materiałami i środkami obojętnymi dla środowiska
 • Ograniczanie wykorzystania wody w procesach produkcyjnych
 • Budowanie świadomości konsumentów w zakresie ochrony mórz i oceanów, odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i wybierania produktów zrównoważonego rybołówstwa
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2023

Serdecznie zapraszamy na kolejną, 7-dmą edycję konferencji FORUM INSPIRACJI, organizowanej przez Kampanię 17 Celów. Po 3 latach przerwy, wracamy "na żywo"!

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting LPP
Kampania 17 Celów

Branża tekstylna i Agenda 2030

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

  1
  2
  3

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju