Cel 15: Życie na lądzie

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
15.1 Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami.15.2 Do 2020 roku promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania wszystkimi typami lasów; zahamować proces wylesiania, odtworzyć zniszczone lasy; znacząco zwiększyć globalny stopień zalesienia i ponownego zalesienia.

15.3 Do 2030 roku zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obszary i gleby, w tym tereny dotknięte pustynnieniem, suszami i powodziami; dążyć do budowy świata, w którym nie będzie występować proces degradacji ziemi.

15.4 Do 2030 roku zapewnić ochronę ekosystemów górskich, w tym ich różnorodności biologicznej oraz zwiększyć korzyści z nich płynące, które są niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

15.5 Podjąć pilne i znaczące działania zmniejszające degradację naturalnych siedlisk; powstrzymać uratę bioróżnorodności; do 2020 roku chronić zagrożone gatunki i zapobiec ich wyginięciu.

15.6 Promować uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z użytkowania zasobów genetycznych oraz promować właściwy dostęp do nich, zgodnie z międzynarodowymi postanowieniami.

15.7 Podjąć pilne działania kończące z procederem kłusownictwa i handlem chronionymi gatunkami zwierząt i roślin; podjąć działania zapobiegające nabywaniu i sprzedaży nielegalnych produktów dzikiej przyrody.

15.8 Do 2020 roku wprowadzić środki uniemożliwiające wprowadzanie nowych gatunków obcych na danym obszarze oraz znacząco zmniejszyć ich wpływ na ekosystemy wodne i lądowe; kontrolować lub wyeliminować wybrane gatunki.

15.9 Do 2020 roku włączyć kwestie bioróżnorodności i ekosystemów do krajowych i lokalnych planów i sprawozdań, strategii redukcji ubóstwa oraz w procesy rozwojowe.

15.a Mobilizować i znacząco zwiększyć środki finansowe pochodzące z różnych źródeł na ochronę i zrównoważone wykorzystywanie bioróżnorodności i ekosystemów.

15.b Mobilizować znaczące fundusze pochodzące z różnych źródeł i szczebli na zrównoważone gospodarowanie lasami oraz zapewnić krajom rozwijającym się odpowiednie bodźce sprzyjające takiemu postępowaniu, w tym ochronę lasów i ponowne zalesienie.

15.c Wzmocnić globalne wysiłki zwalczające kłusownictwo i handel chronionymi gatunkami, w tym poprzez zwiększenie możliwości korzystania przez lokalne społeczności ze stabilnych źródeł utrzymania.

 • Ekosystemy lądowe mają kluczowe znaczenie dla wszystkich aspektów ludzkiego życia. Rośliny zapewniają nam 80% naszej diety. Siedliska lądowe pełnią w życiu każdego człowieka szereg kluczowych usług ekosystemowych. Niezbędne do życia usługi, jakie świadczy nam środowisko lądowe to: schronienie, pożywienie, słodka woda śródlądowa, zasoby genetyczne, lecznicze, energetyczne, a także surowce, z których wytwarzane są przedmioty codziennego użytku, m.in. drewno. Natura ma więc zasadnicze znaczenie dla zdrowia, wzrostu gospodarek i społeczeństw. Jednych z czynników umożliwiających funkcjonowanie ekosystemów i dostarczanie nam wspomnianych usług jest, utrzymująca się na wysokim poziomie, różnorodność biologiczna. Zarządzanie przedsiębiorstwem w dużej mierze opiera się na usługach ekosystemowych, ich dostępności i kondycji – stąd ważne jest, by biznes aktywnie włączał się w działania na rzecz ochrony bioróżnorodności – w tym kontekście pomocne mogą być platformy wymiany wiedzy kierowane do jego przedstawicieli, jak np. Business@Biodiversity (powołana do życia przez Komisję Europejską).
 • Źródłem znacznej części różnorodności biologicznej na lądzie są lasy. Pokrywają one 1/3 powierzchni lądów na Ziemi, i zgodnie z danymi ONZ, żyje w nich ponad 80% wszystkich gatunków lądowych zwierząt, roślin i owadów. Ponad 95% europejskich lasów jest zarządzanych i modyfikowanych przez działalność człowieka. Praktyki zarządzania lasami różnią się zasadniczo w całej Europie, od pełnego zarządzania w celu zachowania bioróżnorodności, do intensywnego, krótkookresowego leśnictwa monokulturowego. Jak wynika z raportu European Forest Ecosystems – State And Trends ponad 80% powierzchni lasów w regionie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest zarządzane jako las produkcyjny z możliwością pozyskiwania drewna. Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Bank danych o lasach powierzchnia lasów w Polsce stanowi 0,23% lasów świata oraz około 6% powierzchni lasów Unii Europejskiej. Zasoby drzewne kraju (2,3 mld m3) stanowią 9,5% zasobów lasów UE, co daje Polsce 4. miejsce wśród tych krajów. W Polsce sektor leśno-drzewny wypracowuje OK. 2% PKB, zatrudniając 375 tys. Polaków – statystycznie co setny jej mieszkaniec pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.
 • Jak wynika z licznych publikacji eksperckich, m.in. raportów: WWF Living Planet Report 2016. Risk And Resilience In A New Era czy UNEP GEO-6, wylesianie, nadmierna eksploatacja gruntów i gatunków, degradacja siedlisk, wprowadzanie gatunków inwazyjnych, zanieczyszczenia i ocieplenie klimatu powodują zmiany warunków, których konsekwencje gospodarcze i społeczne odczuwalne są globalnie. Na przykład, co wynika z opracowania Komisji Europejskiej, owady zapylające rośliny wnoszą znaczący zysk do światowej gospodarki żywnościowej – szacuje się, że 5-8% światowej produkcji roślinnej ma bezpośredni związek z zapylaniem przez owady, a roczna wartość rynkowa tej produkcji wynosi od 235 do 577 mld $. Zgodnie z danymi przywołanymi w publikacji Najwyższej Izby Kontroli w naszej strefie klimatycznej około 80-90% gatunków roślin jest zapylanych przez owady, a pszczoły uważane są za czwarty ekonomicznie ważny gatunek zwierząt gospodarskich. Na podstawie informacji Fundacji Greenpeace Polska, w 2015 r. wartość zapylania roślin uprawnych w Polsce wynosiła 4,1 mld zł, zaś inne statystyki przywołane w opracowaniu mówią o kwocie nawet 7,4 mld zł. Kondycja przyrody oraz jej usługi mają znaczenie nie tylko dla rolnictwa – raport European Red List Of Medicinal Plants podaje, że ponad 50% leków na receptę zawiera składniki pochodzące z wyciągów uzyskiwanych z roślin.
 • O pozytywnych przykładach ochrony bioróżnorodności w rolnictwie przeczytać można w raporcie Rolnictwo I Przyroda Centrum UNEP/GRID – Warszawa.
 • Jedną z najszybciej rozwijających się i mającą silny związek ze środowiskiem naturalnym i różnorodnością biologiczną gałęzią gospodarki jest zrównoważona turystyka. ONZ ogłosiło rok 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki Dla Rozwoju, zwracając tym samym uwagę na konieczność wspierania zmian polityk państw i strategii przedsiębiorstw w dążeniu do budowy bardziej zrównoważonego sektora turystycznego.
 • Dzisiejsze inwestycje – w poprawę stanu środowiska, zielone technologie czy ochronę obszarów chronionych – pozwalają zaoszczędzić pieniądze i promować wzrost gospodarczy w perspektywie długoterminowej, a zielona gospodarka powinna stać się nowym motorem wzrostu.
 • Przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, wylesianiu i degradacji gruntów – zmniejszanie ryzyk związanych z ich utratą lub wyniszczeniem
 • Ocena wpływu firmy i jej łańcucha dostaw na ekosystemy, zwłaszcza wrażliwe; podjęcie działań ograniczających negatywne oddziaływanie
 • Ocena finansowanych inwestycji pod kątem ryzyka utraty bioróżnorodności, wylesiania i degradacji gruntów
 • Troska o zagrożone gatunki: wsparcie dla ich ochrony, inicjowanie i angażowanie się we współpracę, także lokalną, w tym zakresie
 • Inwestycje w bardziej zrównoważone plantacje rolne i gospodarkę leśną, np. z wykorzystaniem środków z Green Climate Fund (GCF)
 • Rozwój produktów i usług wytwarzanych w sposób nieszkodliwy dla środowiska i przyrody, np. z materiałów pochodzących z recyklingu
 • Ograniczanie wykorzystania wody w procesach produkcyjnych
 • Inwestycje w technologie i innowacje wspierające ochronę środowiska naturalnego (także jako element budowy przewagi konkurencyjnej oraz zaufania do firmy)
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting Danone Forum Odpowiedzialnego Biznesu Fundacja Medicover Global Compact Network Poland Polpharma Rekopol Stena Recycling ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu

Celem konferencji było pokazanie biznesowi w Polsce praktycznego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i realnych możliwości włączenia się w ich realizację.

  1

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju