Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

6.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie.

6.2 Do 2030 roku zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych sytuacjach.

6.3 Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów. Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

6.4 Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej, by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

6.5 Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną.

6.6 Do 2020 roku zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne.

6.a Do 2030 roku rozszerzyć międzynarodową współpracę i wesprzeć budowę potencjału krajów rozwijających się, który umożliwi podejmowanie działań i opracowanie programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna , oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.

6.b Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej.

Według The Sustainable Developement Report Polska jest na dobrej drodze do osiągnięcia Celu, przed Polską pozostają wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wód, poprawa ich stanu ekologicznego i jakości chemicznej
 • Utworzenie mechanizmów prawno-finansowych sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych i wdrażania wodo-oszczędnych technologii, jak również budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Dane z Polski

 • Odsetek Polaków korzystających z bezpiecznie zarządzanych:
  – usług kanalizacyjnych wyniósł 71,2%
  – dystrybucji wody pitnej wyniósł 92,2% 
 • Wielkość odnawialnych zasobów wody słodkiej przypadająca na 1 mieszkańca Polski wynosi niecałe 1,6 tys. m3, co wskazuje na zagrożenie stresem wodnym. W blisko połowie krajów UE zasoby świeżej wody są niepokojąco niskie (poniżej 3 tys. m3 na osobę), w tym w Polsce, na Malcie, Cyprze i w Czechach są poniżej poziomu bezpieczeństwa wodnego (według ONZ granicą, poniżej której kraj uznaje się za zagrożony takim niedoborem wody, jest 1,7 tys. m3 na mieszkańca). 
 • W Polsce głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej są wody powierzchniowe. Ich pobór w 2019 r. wyniósł 7,4 km³ i pokrył 80% potrzeb (głównie produkcyjnych w przemyśle), podczas gdy pobór wód podziemnych wyniósł 1,8 km³. 
 • 8,7 proc. z 14,27 mln lokali w Polsce nie ma łazienki. Daje to łącznie blisko 1,2 mln mieszkań. Około 905 tys. nie ma toalety (6,3 proc.), a blisko 500 tys. w ogóle nie ma kranu z bieżącą wodą. Bez wodociągu jest 3,2 proc. mieszkań. W miastach w wodociąg wyposażonych jest 99,1 proc. mieszkań, podczas gdy na wsi 92,1 proc. W miastach toalet i łazienki nie ma odpowiednio 2,8 i 4,5 proc. lokali. Z kolei na wsiach 13,7 i 17,4 proc. mieszkań. 
 • Woda nieuchronnie staje się strategicznym czynnikiem także dla firm w większości sektorów. Jej malejące zasoby będą wymuszać na biznesie zmiany. Niektóre z przedsiębiorstw – poprzez swoje prewencyjne czy innowacyjne działania – będą na te zmiany przygotowane. Ta gotowość może zadecydować o ich przyszłym sukcesie. 
 • Zwiększenie znaczenia efektywności wodnej w procesach produkcyjnych, poprzez m.in. narzędzia mierzenia tzw. śladu wodnego (czyli efektywności zużycia wody w kluczowych elementach łańcucha wartości)
 • Unowocześnianie procesów produkcyjnych (nastawione m.in. na eliminację substancji zanieczyszczających wodę), odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz gospodarowania odpadami
 • Nowe produkty i usługi pozwalające chronić i oszczędzać zasoby wodne
 • Zastępowanie wodochłonnych procesów i produktów (np. niektóre uprawy) mniej zależnymi od dostępności zasobów wodnych (przeciwdziałanie ryzykom tzw. osieroconych aktywów)
 • Edukacja i zachęcanie pracowników do oszczędzania wody w pracy i w domu; premiowanie innowacji w tym zakresie
 • Edukacja konsumentów w zakresie oszczędzania wody
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2023

Serdecznie zapraszamy na kolejną, 7-dmą edycję konferencji FORUM INSPIRACJI, organizowanej przez Kampanię 17 Celów. Po 3 latach przerwy, wracamy "na żywo"!

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting LPP
Kampania 17 Celów

Branża tekstylna i Agenda 2030

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

  1
  2
  3

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju