Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
6.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie.6.2 Do 2030 roku zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych sytuacjach.

6.3 Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów. Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

6.4 Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej, by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

6.5 Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną.

6.6 Do 2020 roku zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne.

6.a Do 2030 roku rozszerzyć międzynarodową współpracę i wesprzeć budowę potencjału krajów rozwijających się, który umożliwi podejmowanie działań i opracowanie programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna , oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.

6.b Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej.

 • Zasoby wodne Polski plasują nasz kraj na 25. miejscu w Europie (zasoby słodkowodne w przeliczeniu na mieszkańca), jak wynika z danych Eurostat. Intensywne działania melioracyjne oraz aktywne powiększanie areału ziemi przeznaczonej na potrzeby rolnictwa skutkują zaburzeniami naturalnych zdolności do retencjonowania wody i w konsekwencji zmniejszają możliwości przeciwdziałania i ograniczania ryzyka powodzi czy suszy.
 • W Polsce problemem jest zabezpieczenie ujęć wody pitnej. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę m.in. na problemy z wyznaczeniem stref ochrony ujęć. Nawet 50% właścicieli terenów, na których występują nie ustanawia dla nich strefy ochrony bezpośredniej. Realnym wyzwaniem dla naszego kraju jest poradzenie sobie z problemem małych zasobów wody pitnej, nieprawidłowości w ich ochronie oraz gospodarowaniu nią przez wszystkie sektory: społeczny, prywatny i publiczny.
 • Problem braku bieżącej wody, w tym ciepłej oraz brak łazienki i/lub toalety dotyka 11,4% polskich gospodarstw domowych, co wynika z Raportu Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 roku.
 • Woda nieuchronnie staje się strategicznym czynnikiem także dla firm w większości sektorów. Jej malejące zasoby będą wymuszać na biznesie zmiany. Niektóre z przedsiębiorstw – poprzez swoje prewencyjne czy innowacyjne działania – będą na te zmiany przygotowane. Ta gotowość może zadecydować o ich przyszłym sukcesie.
 • Zwiększenie znaczenia efektywności wodnej w procesach produkcyjnych, poprzez m.in. narzędzia mierzenia tzw. śladu wodnego (czyli efektywności zużycia wody w kluczowych elementach łańcucha wartości)
 • Unowocześnianie procesów produkcyjnych (nastawione m.in. na eliminację substancji zanieczyszczających wodę), odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz gospodarowania odpadami
 • Nowe produkty i usługi pozwalające chronić i oszczędzać zasoby wodne
 • Zastępowanie wodochłonnych procesów i produktów (np. niektóre uprawy) mniej zależnymi od dostępności zasobów wodnych (przeciwdziałanie ryzykom tzw. osieroconych aktywów)
 • Edukacja i zachęcanie pracowników do oszczędzania wody w pracy i w domu; premiowanie innowacji w tym zakresie
 • Edukacja konsumentów w zakresie oszczędzania wody
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting Danone Forum Odpowiedzialnego Biznesu Fundacja Medicover Global Compact Network Poland Polpharma Rekopol Stena Recycling ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu

Celem konferencji było pokazanie biznesowi w Polsce praktycznego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i realnych możliwości włączenia się w ich realizację.

  1

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju