Cel 7: Czysta i dostępna energia

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

7.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.

7.2 Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym.

7.3 Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.

7.a Do 2030 roku zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią i technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych technologii paliw kopalnych, a także promować inwestowanie w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie energetyczne.

7.b Do 2030 roku rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie umożliwiające dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich mieszkańców krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów śródlądowych, zgodnie z ich programami rozwojowymi.

 • W 2015 r. całkowite zużycie energii pierwotnej (zawartej w pierwotnych nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych) w Polsce wyniosło 95,1 MTOE i zwiększyło się zarówno w relacji do poprzedniego roku, jak i 2000 roku odpowiednio o 1,2% i 5,2%.
 • Wśród nośników energii pierwotnej w 2015 r. przeważał węgiel kamienny i brunatny (55,7% całkowitego zużycia). Ich udział w ogólnym zużyciu w stosunku do 2000 r. zmniejszył się o 9,0 p. proc.
 • W 2015 r. największymi konsumentami energii były gospodarstwa domowe z udziałem 30,9%, sektor transportu – 27,6% oraz przemysł – 23,3%.
 • W latach 2000–2015 obserwowany był systematyczny spadek wielkości wskaźnika energochłonności finalnej polskiej gospodarki. Nastąpiło względne zerwanie zależności między wzrostem gospodarczym a wykorzystaniem energii.
 • W ciągu ostatnich 12 lat obserwuje się w Polsce stały wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych z 4,3 Mtoe w 2004 r. do 8,6 Mtoe w 2015 r.
 • W strukturze pozyskania energii ze źródeł odnawialnych według rodzajów nośników w Polsce dominowały biopaliwa stałe (72,6%). Udział pozostałych nośników ukształtował się następująco: biopaliwa ciekłe i energia wiatru (po 10,8%), biogaz (2,6%) oraz energia wody (1,8%).
 • Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto jest elementem polityki energetycznej Unii Europejskiej, w tym Polski, dla której ustanowiono w tym zakresie cel na poziomie 15% do osiągnięcia w 2020 r. – w roku 2015 wyniósł on 11,8%.
 • Rozwój OZE to duże wyzwanie i jednocześnie potencjał dla polskiego biznesu – sprzyja innowacjom i pozwala rozwijać się sektorom, takim jak: energetyczny, transportowy, budowlany czy dot. magazynowania energii. Eksperci przewidują, że odnawialne źródła energii (OZE) w niedalekiej przyszłości dadzą nowe miejsca pracy, a obecność takich źródeł blisko odbiorców jest w stanie znacznie ograniczyć koszty związane z transportem prądu. Jak informuje firma doradcza Frost & Sullivan – w perspektywie do 2030 roku – Polska zainwestuje 33,9 miliarda EUR w nowe rozwiązania energotwórcze: mieszanki węgla, gazu, energii jądrowej i bioenergii.
 • Wśród głównych priorytetów zielonej gospodarki w Polsce należy wymienić m.in. poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych.
 • W myśleniu o dostępie do energii elektrycznej w skali makro nie można gubić z pola widzenia tzw. odbiorców wrażliwych. To na wielu rynkach, również w naszym kraju, obszar do aktywnego zaangażowania firm.
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w procesach operacyjnych, z uwzględnieniem łańcucha dostaw,
 • Stopniowe zwiększanie udziału OZE, do pełnego zaspokojenia operacyjnych potrzeb energetycznych,
 • Nowe rozwiązania transportowe: ograniczenie zapotrzebowania na transport kołowy poprzez zastępowanie go innymi, mniej energochłonnymi, środkami transportu (np. kolej, szlaki wodne), wsparcie transportu zbiorowego, rozwiązania intermodalne, wymiana floty na samochody zasilane alternatywnymi lub mieszanymi źródłami energii itp.,
 • Zastępowanie procesów i produktów procesami i produktami mniej zależnymi od dostępności zasobów energetycznych – przeciwdziałanie ryzykom tzw. osieroconych aktywów,
 • Inwestycje w badania i rozwój związane ze zrównoważonymi usługami energetycznymi,
 • Inwestycje w lokalną, efektywną energetycznie infrastrukturę.
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
CSR Consulting Danone Forum Odpowiedzialnego Biznesu Fundacja Medicover Global Compact Network Poland Polpharma Rekopol Stena Recycling ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu

Celem konferencji było pokazanie biznesowi w Polsce praktycznego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i realnych możliwości włączenia się w ich realizację.

  1

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju