Cel 7: Czysta i dostępna energia

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

7.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.

7.2 Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym.

7.3 Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.

7.a Do 2030 roku zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią i technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych technologii paliw kopalnych, a także promować inwestowanie w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie energetyczne.

7.b Do 2030 roku rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie umożliwiające dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich mieszkańców krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów śródlądowych, zgodnie z ich programami rozwojowymi.

Według The Sustainable Developement Report Polska osiągnęła w realizacji Celu stagnację lub wzrost wyniku poniżej 50% wymaganego poziomu, przed Polską pozostają duże wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego; ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko
 • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa
 • Zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

Dane z Polski

 • Polska jest jedynym krajem UE, który do produkcji energii elektrycznej stosuje przede wszystkim stałe paliwa kopalne (węgiel kamienny i węgiel brunatny). 
 • Udział stałych paliw kopalnych w generowaniu prądu w Polsce jednak  zmniejszył się od początku dekady (z 87% w 2010 r. do 77% 2018), a obniżył się głównie stopień wykorzystania węgla kamiennego (z 56% do 48%), przy niewielkim spadku udziału węgla brunatnego (z 31% do 29%). 
 • W październiku 2021 r. polskie elektrownie wyprodukowały 15 956,6 GWh energii elektrycznej, z tego 3 454,2 GWh pochodziło z odnawialnych źródeł energii (21,6%). 
 • W strukturze pozyskania energii ze źródeł odnawialnych według rodzajów nośników w Polsce dominowały biopaliwa stałe (69,3%). Udział pozostałych nośników ukształtował się następująco: energia wiatru (12,4%), biopaliwa ciekłe (10,2%), biogaz (3,2%) oraz energia wody (1,9%). 
 • Polskie gospodarstwa domowe, podobnie jak przeciętnie gospodarstwa w UE, największą część zużywanej energii przeznaczają na ogrzewanie pomieszczeń (65%). Podgrzewanie wody pochłania 16% energii, a oświetlenie i urządzenia elektryczne 10%. Około 8% zużywanej energii jest przeznaczane na potrzeby przygotowywania posiłków. 
 • Polska jest jednym z krajów UE z najdroższą energią elektryczną dla gospodarstw domowych (9 miejsce) 
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w procesach operacyjnych, z uwzględnieniem łańcucha dostaw,
 • Stopniowe zwiększanie udziału OZE, do pełnego zaspokojenia operacyjnych potrzeb energetycznych,
 • Nowe rozwiązania transportowe: ograniczenie zapotrzebowania na transport kołowy poprzez zastępowanie go innymi, mniej energochłonnymi, środkami transportu (np. kolej, szlaki wodne), wsparcie transportu zbiorowego, rozwiązania intermodalne, wymiana floty na samochody zasilane alternatywnymi lub mieszanymi źródłami energii itp.,
 • Zastępowanie procesów i produktów procesami i produktami mniej zależnymi od dostępności zasobów energetycznych – przeciwdziałanie ryzykom tzw. osieroconych aktywów,
 • Inwestycje w badania i rozwój związane ze zrównoważonymi usługami energetycznymi,
 • Inwestycje w lokalną, efektywną energetycznie infrastrukturę.
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2024

Forum Inspiracji to cykliczna konferencja realizowana w ramach Kampanii 17 Celów

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

I KONGRES GOZ

Pierwszy Kongres GOZ to wydarzenie, którego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich interesariuszy GOZ

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Konferencja GOZ 2030

Pierwsza konferencja GOZ 2030 - międzysektorowej platformy eksperckiej.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2023

Serdecznie zapraszamy na kolejną, 7-dmą edycję konferencji FORUM INSPIRACJI, organizowanej przez Kampanię 17 Celów. Po 3 latach przerwy, wracamy "na żywo"!

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

  1
  2
  3

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju