Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

9.1 Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.

9.2 Promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację; do 2030 roku znacznie zwiększyć udział przemysłu w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB, biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe; podwoić ten udział w krajach najsłabiej rozwiniętych.

9.3 Zwiększyć dostęp małych i innych przedsiębiorstw, w tym przemysłowych, w szczególności w krajach rozwijających się, do usług finansowych i przystępnych kredytów oraz włączyć je w łańcuchy wartości i zapewnić udział w rynku.

9.4 Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

9.5 Do 2030 roku wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych i prywatnych nakładów finansowych na rozwój.

9.a Ułatwić rozwój zrównoważonej i odpornej infrastruktury w krajach rozwijających się poprzez wzmocnienie wsparcia finansowego, technologicznego i technicznego dla krajów afrykańskich, najmniej rozwiniętych, w tym pozbawionych dostępu do morza i małych krajów wyspiarskich.

9.b Wspierać krajowy rozwój technologiczny, badania i innowacyjność w krajach rozwijających się, w tym poprzez prowadzenie sprzyjającej polityki m.in. dla dywersyfikacji przemysłowej i zwiększania wartości dodanej dla dóbr.

9.c Do 2020 roku znacząco zwiększyć dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążyć do zapewnienia przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu w krajach najmniej rozwiniętych.

 • W Polsce od początku dekady obserwowano stopniowy wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe: w 2018 r. przeznaczono na nie ok. 6 mld euro, ponad dwukrotnie więcej niż w 2010 r. W większym stopniu wzrosły środki przeznaczane na nakłady bieżące niż na inwestycje. Zwiększyła się również intensywność prac B+R (z 0,72% w 2010 r. do 1,21% PKB), ale nadal kształtuje się poniżej przeciętnej w UE (która wzrosła w tym okresie z 1,92% do 2,12% PKB). Utrzymuje się również spory dystans kraju do europejskich liderów innowacyjności (m.in. Szwecji, Austrii, Niemiec oraz Danii), w których intensywność prac badawczo-rozwojowych jest blisko trzykrotnie wyższa niż w Polsce. 

 • Personel B+R stanowi 0,96% aktywnych zawodowo w kraju, tj. dwukrotnie więcej niż na początku dekady (ale mniej niż przeciętnie w UE, gdzie udział ten wynosi 1,37%). Zwiększył się przede wszystkim personel B+R zatrudniony w sektorze przedsiębiorstw, który stanowi 0,51% aktywnych zawodowo (wobec 0,11% w 2010 r.). Więcej osób niż w 2010 r. jest również zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe w sektorze szkolnictwa wyższego (stanowią one 0,42% aktywnych zawodowo wobec 0,26% w 2010 r.). 

 • 22% polskich przedsiębiorstw (wyłączając mikroprzedsiębiorstwa) wdraża innowacje. Nakłady na działalność innowacyjną wyniosły 36,5 mld zł. 

 • Najbardziej innowacyjne branże sektora przemysłowego to:  
  • Produkcja wyrobów farmaceutycznych – 52%  
  • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – 51,6%  
  • Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – 45,5%. 

 • Najbardziej innowacyjne branże sektora usług to:  
  • Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego – 77,6%  
  • Badania naukowe i prace rozwojowe – 58,5%  
  • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki – 43,5%. 

 • Coraz więcej mieszkańców kraju regularnie korzysta z Internetu. Co najmniej raz w tygodniu korzysta z niego 78% osób w wieku 16–74 lata (na początku dekady było to 55%), a codziennie używa go 68% osób (w 2010 r. – 42%). Powszechność Internetu w Polsce jest jednak nadal mniejsza niż przeciętnie w UE: 85% mieszkańców regionu korzysta z sieci co najmniej raz w tygodniu, a 79% codziennie. 

 • Rozwijanie zrównoważonego przemysłu o wysokim poziomie technologicznym i wysokiej wartości dodanej, w tym przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych
 • Inwestowanie w badania i rozwój, wspieranie ośrodków badawczo-rozwojowych
 • Modernizacja lub inwestycje w nową infrastrukturę – bardziej zrównoważoną, odporną, przyjazną ludziom i środowisku
 • Angażowanie lokalnych społeczności, zwłaszcza grup wrażliwych, w procesy konsultacyjne dotyczące zmian w infrastrukturze
 • Promowanie innowacji i otwartości na pomysły interesariuszy
 • Zrównoważone zarządzanie projektami i inicjatywami firmy, w tym ustanawianie standardów
 • Wspieranie mikro-, małych i średnich firm, w tym przemysłowych, poprzez włączanie ich w łańcuchy wartości i ułatwianie im dostępu do finansowania
 • Zwiększanie dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zapewnianie przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu
działania
CSR Consulting LPP
Kampania 17 Celów

Gospodarka przyszłości – branża tekstylna

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Łódź

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Kielce

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Agenda 2030: Zmierzmy się!

Konferencja Agenda 2030: Zmierzmy się! współorganizowana z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na której zajmiemy się tematem mierzenia i skutecznej ewaluacji.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2021

V edycja głównej konferencji Kampanii 17 Celów, podczas której zaprezentowane zostaną wyzwania i aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030

  1
  2
  3
  4

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju