Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

9.1 Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.

9.2 Promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację; do 2030 roku znacznie zwiększyć udział przemysłu w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB, biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe; podwoić ten udział w krajach najsłabiej rozwiniętych.

9.3 Zwiększyć dostęp małych i innych przedsiębiorstw, w tym przemysłowych, w szczególności w krajach rozwijających się, do usług finansowych i przystępnych kredytów oraz włączyć je w łańcuchy wartości i zapewnić udział w rynku.

9.4 Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

9.5 Do 2030 roku wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych i prywatnych nakładów finansowych na rozwój.

9.a Ułatwić rozwój zrównoważonej i odpornej infrastruktury w krajach rozwijających się poprzez wzmocnienie wsparcia finansowego, technologicznego i technicznego dla krajów afrykańskich, najmniej rozwiniętych, w tym pozbawionych dostępu do morza i małych krajów wyspiarskich.

9.b Wspierać krajowy rozwój technologiczny, badania i innowacyjność w krajach rozwijających się, w tym poprzez prowadzenie sprzyjającej polityki m.in. dla dywersyfikacji przemysłowej i zwiększania wartości dodanej dla dóbr.

9.c Do 2020 roku znacząco zwiększyć dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążyć do zapewnienia przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu w krajach najmniej rozwiniętych.

Według The Sustainable Developement Report Polska jest na dobrej drodze do osiągnięcia Celu, przed Polską pozostają istotne wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

 Priorytety dla Polski

 • Poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego sprzyjającego podejmowaniu ryzykownej działalności innowacyjnej
 • Rozwój przemysłów i usług wiedzochłonnych
 • Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, Internetu i technologii cyfrowych
 • Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, poprzez stworzenie instrumentów wsparcia dla polskich eksporterów i inwestorów
 • Rozwój infrastruktury transportowej

Dane z Polski

 • W Polsce od początku dekady obserwowano stopniowy wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe: w 2018 r. przeznaczono na nie ok. 6 mld euro, ponad dwukrotnie więcej niż w 2010 r. W większym stopniu wzrosły środki przeznaczane na nakłady bieżące niż na inwestycje. Zwiększyła się również intensywność prac B+R (z 0,72% w 2010 r. do 1,21% PKB), ale nadal kształtuje się poniżej przeciętnej w UE (która wzrosła w tym okresie z 1,92% do 2,12% PKB). Utrzymuje się również spory dystans kraju do europejskich liderów innowacyjności (m.in. Szwecji, Austrii, Niemiec oraz Danii), w których intensywność prac badawczo-rozwojowych jest blisko trzykrotnie wyższa niż w Polsce. 
 • Personel B+R stanowi 0,96% aktywnych zawodowo w kraju, tj. dwukrotnie więcej niż na początku dekady (ale mniej niż przeciętnie w UE, gdzie udział ten wynosi 1,37%). Zwiększył się przede wszystkim personel B+R zatrudniony w sektorze przedsiębiorstw, który stanowi 0,51% aktywnych zawodowo (wobec 0,11% w 2010 r.). Więcej osób niż w 2010 r. jest również zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe w sektorze szkolnictwa wyższego (stanowią one 0,42% aktywnych zawodowo wobec 0,26% w 2010 r.). 
 • 22% polskich przedsiębiorstw (wyłączając mikroprzedsiębiorstwa) wdraża innowacje. Nakłady na działalność innowacyjną wyniosły 36,5 mld zł. 
 • Najbardziej innowacyjne branże sektora przemysłowego to: 
  • Produkcja wyrobów farmaceutycznych – 52% 
  • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – 51,6%  
  • Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – 45,5%. 
 • Najbardziej innowacyjne branże sektora usług to: 
  • Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego – 77,6% 
  • Badania naukowe i prace rozwojowe – 58,5% 
  • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki – 43,5%. 
 • Coraz więcej mieszkańców kraju regularnie korzysta z Internetu. Co najmniej raz w tygodniu korzysta z niego 78% osób w wieku 16–74 lata (na początku dekady było to 55%), a codziennie używa go 68% osób (w 2010 r. – 42%). Powszechność Internetu w Polsce jest jednak nadal mniejsza niż przeciętnie w UE: 85% mieszkańców regionu korzysta z sieci co najmniej raz w tygodniu, a 79% codziennie. 
 • Rozwijanie zrównoważonego przemysłu o wysokim poziomie technologicznym i wysokiej wartości dodanej, w tym przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych
 • Inwestowanie w badania i rozwój, wspieranie ośrodków badawczo-rozwojowych
 • Modernizacja lub inwestycje w nową infrastrukturę – bardziej zrównoważoną, odporną, przyjazną ludziom i środowisku
 • Angażowanie lokalnych społeczności, zwłaszcza grup wrażliwych, w procesy konsultacyjne dotyczące zmian w infrastrukturze
 • Promowanie innowacji i otwartości na pomysły interesariuszy
 • Zrównoważone zarządzanie projektami i inicjatywami firmy, w tym ustanawianie standardów
 • Wspieranie mikro-, małych i średnich firm, w tym przemysłowych, poprzez włączanie ich w łańcuchy wartości i ułatwianie im dostępu do finansowania
 • Zwiększanie dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zapewnianie przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2024

Forum Inspiracji to cykliczna konferencja realizowana w ramach Kampanii 17 Celów

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

I KONGRES GOZ

Pierwszy Kongres GOZ to wydarzenie, którego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich interesariuszy GOZ

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Konferencja GOZ 2030

Pierwsza konferencja GOZ 2030 - międzysektorowej platformy eksperckiej.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

Kogo powinien zainteresować Zrównoważony Łańcuch Dostaw?

Podczas wydarzenia uczestnicy poznają podstawy stojące za ideą zrównoważonego łańcucha dostaw.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

  1
  2
  3
  4
  5

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju