Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

9.1 Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.

9.2 Promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację; do 2030 roku znacznie zwiększyć udział przemysłu w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB, biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe; podwoić ten udział w krajach najsłabiej rozwiniętych.

9.3 Zwiększyć dostęp małych i innych przedsiębiorstw, w tym przemysłowych, w szczególności w krajach rozwijających się, do usług finansowych i przystępnych kredytów oraz włączyć je w łańcuchy wartości i zapewnić udział w rynku.

9.4 Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

9.5 Do 2030 roku wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych i prywatnych nakładów finansowych na rozwój.

9.a Ułatwić rozwój zrównoważonej i odpornej infrastruktury w krajach rozwijających się poprzez wzmocnienie wsparcia finansowego, technologicznego i technicznego dla krajów afrykańskich, najmniej rozwiniętych, w tym pozbawionych dostępu do morza i małych krajów wyspiarskich.

9.b Wspierać krajowy rozwój technologiczny, badania i innowacyjność w krajach rozwijających się, w tym poprzez prowadzenie sprzyjającej polityki m.in. dla dywersyfikacji przemysłowej i zwiększania wartości dodanej dla dóbr.

9.c Do 2020 roku znacząco zwiększyć dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążyć do zapewnienia przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu w krajach najmniej rozwiniętych.

 • Polska jest największym beneficjentem pomocy Unii Europejskiej – w okresie 2014-2020 otrzymamy w sumie 82,5 mld EUR, z przeznaczeniem głównie na inwestycje w infrastrukturę transportową – drogową i kolejową oraz na sfinansowanie inwestycji w miastach, w szczególności dot. projektów związanych z czystym transportem miejskim i gospodarką niskoemisyjną. Największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Szczegółowy opis programów, efekty działań zrealizowanych w ich ramach oraz oferty wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich.
 • Dobrze zaprojektowane i zarządzane miasta oferują duże możliwości zrównoważonego życia i takiego też środowiska biznesowego. Dlatego polskie miasta coraz chętniej podejmują działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu operacji logistycznych i prowadzenia działalności gospodarczej na warunki życia na obszarach miejskich – ich przykłady podaje magazyn We Build Value.
 • Aktualny stan polskiej gospodarki jest pozytywnie oceniany przez ekspertów, jednak oprócz pochwał Komisja Europejska w swym raporcie z lutego 2017 zwraca uwagę na niewystarczające postępy Polski w zakresie inwestycji w badania i rozwój (R&D), własność intelektualną, oprogramowanie czy energię odnawialną. Wyzwaniem pozostaje również stan powietrza – najgorszy wśród państw UE. Podobne wnioski wysnuwają autorzy raportu Poland 2025: Europe’s New Growth Engine, zaznaczając, że warunkiem ambitnego rozwoju Polski są: 1) przezwyciężanie barier wzrostu, szczególnie w odniesieniu do górnictwa, energetyki, rolnictwa, 2) rozwój sektorów o dużym potencjale (np. zaawansowane usługi biznesowe, procesy produkcyjne i przetwórstwo żywności), 3) osiągnięcie efektywności kosztowej w technologii (na przykładzie branży farmaceutycznej), 4) powstrzymywanie niekorzystnych trendów demograficznych.
 • Wyzwaniem dla Polski pozostaje działalność badawczo-rozwojowa. Tymczasem na podstawie danych z raportu Deloitte Polska. Badania I Rozwój W Przedsiębiorstwach 2016, 44 proc. firm deklaruje, że nie wdrożyło strategii badawczo – rozwojowej. Blisko połowa przedsiębiorców nie dostrzega korzyści biznesowych z działań badawczo-rozwojowo-innowacyjnych. To niepokojący wynik, zwłaszcza, że obserwacje światowych gospodarek wskazują, że przyszłość należy do tych opartych na wiedzy. Duże i średnie firmy charakteryzują się większą aktywnością innowacyjną, co wynika z faktu, iż na ogół osiągnęły już wystarczające zasoby, niezbędne do realizacji projektów B+R – takich jak kapitał, dojrzałość strategii rozwoju czy wykwalifikowane zasoby ludzkie. W tym kontekście szczególnie efektywna może być współpraca biznesu z ośrodkami naukowo – badawczymi oraz dostępność bankowych produktów i usług, które – wraz z pomocą w doborze odpowiedniej struktury finansowania oraz zabezpieczeń przed ryzykiem – zachęcą polskie firmy do większej aktywności w zakresie B+R.
 • Jak wynika z raportu 2016 Mobile Industry Impact Report: Sustainable Development Goals branża telekomunikacyjna odgrywa znaczącą rolę w rozwoju infrastruktury, zarówno jako dostawca, ale także jako katalizator dla ewolucji innych gałęzi przemysłu, w tym procesów przemysłowych i produkcji. Komunikacja mobilna – w znacznej mierze dzięki lepszej wymianie informacji – odgrywa również istotną rolę w rozwoju mniejszych przedsiębiorstw czy lokalnych społeczności.
 • Rozwijanie zrównoważonego przemysłu o wysokim poziomie technologicznym i wysokiej wartości dodanej, w tym przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych
 • Inwestowanie w badania i rozwój, wspieranie ośrodków badawczo-rozwojowych
 • Modernizacja lub inwestycje w nową infrastrukturę – bardziej zrównoważoną, odporną, przyjazną ludziom i środowisku
 • Angażowanie lokalnych społeczności, zwłaszcza grup wrażliwych, w procesy konsultacyjne dotyczące zmian w infrastrukturze
 • Promowanie innowacji i otwartości na pomysły interesariuszy
 • Zrównoważone zarządzanie projektami i inicjatywami firmy, w tym ustanawianie standardów
 • Wspieranie mikro-, małych i średnich firm, w tym przemysłowych, poprzez włączanie ich w łańcuchy wartości i ułatwianie im dostępu do finansowania
 • Zwiększanie dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zapewnianie przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2021

V edycja głównej konferencji Kampanii 17 Celów, podczas której zaprezentowane zostaną wyzwania i aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030

działania
Carlsberg CSR Consulting Danone Ergo Hestia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Rozwoju Rekopol ZT Kruszwica
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa – 17 trendów, 17 Celów

Podsumowanie działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2020 roku oraz pokazanie trendów i planów na przyszły...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

  1
  2
  3

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju