Cel 15: Życie na lądzie

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
15.1 Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami.15.2 Do 2020 roku promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania wszystkimi typami lasów; zahamować proces wylesiania, odtworzyć zniszczone lasy; znacząco zwiększyć globalny stopień zalesienia i ponownego zalesienia.

15.3 Do 2030 roku zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obszary i gleby, w tym tereny dotknięte pustynnieniem, suszami i powodziami; dążyć do budowy świata, w którym nie będzie występować proces degradacji ziemi.

15.4 Do 2030 roku zapewnić ochronę ekosystemów górskich, w tym ich różnorodności biologicznej oraz zwiększyć korzyści z nich płynące, które są niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

15.5 Podjąć pilne i znaczące działania zmniejszające degradację naturalnych siedlisk; powstrzymać uratę bioróżnorodności; do 2020 roku chronić zagrożone gatunki i zapobiec ich wyginięciu.

15.6 Promować uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z użytkowania zasobów genetycznych oraz promować właściwy dostęp do nich, zgodnie z międzynarodowymi postanowieniami.

15.7 Podjąć pilne działania kończące z procederem kłusownictwa i handlem chronionymi gatunkami zwierząt i roślin; podjąć działania zapobiegające nabywaniu i sprzedaży nielegalnych produktów dzikiej przyrody.

15.8 Do 2020 roku wprowadzić środki uniemożliwiające wprowadzanie nowych gatunków obcych na danym obszarze oraz znacząco zmniejszyć ich wpływ na ekosystemy wodne i lądowe; kontrolować lub wyeliminować wybrane gatunki.

15.9 Do 2020 roku włączyć kwestie bioróżnorodności i ekosystemów do krajowych i lokalnych planów i sprawozdań, strategii redukcji ubóstwa oraz w procesy rozwojowe.

15.a Mobilizować i znacząco zwiększyć środki finansowe pochodzące z różnych źródeł na ochronę i zrównoważone wykorzystywanie bioróżnorodności i ekosystemów.

15.b Mobilizować znaczące fundusze pochodzące z różnych źródeł i szczebli na zrównoważone gospodarowanie lasami oraz zapewnić krajom rozwijającym się odpowiednie bodźce sprzyjające takiemu postępowaniu, w tym ochronę lasów i ponowne zalesienie.

15.c Wzmocnić globalne wysiłki zwalczające kłusownictwo i handel chronionymi gatunkami, w tym poprzez zwiększenie możliwości korzystania przez lokalne społeczności ze stabilnych źródeł utrzymania.

 • Ekosystemy lądowe mają kluczowe znaczenie dla wszystkich aspektów ludzkiego życia. Rośliny zapewniają nam 80% naszej diety. Siedliska lądowe pełnią w życiu każdego człowieka szereg kluczowych usług ekosystemowych. Niezbędne do życia usługi, jakie świadczy nam środowisko lądowe to: schronienie, pożywienie, słodka woda śródlądowa, zasoby genetyczne, lecznicze, energetyczne, a także surowce, z których wytwarzane są przedmioty codziennego użytku, m.in. drewno. Natura ma więc zasadnicze znaczenie dla zdrowia, wzrostu gospodarek i społeczeństw. Jednych z czynników umożliwiających funkcjonowanie ekosystemów i dostarczanie nam wspomnianych usług jest, utrzymująca się na wysokim poziomie, różnorodność biologiczna. Zarządzanie przedsiębiorstwem w dużej mierze opiera się na usługach ekosystemowych, ich dostępności i kondycji – stąd ważne jest, by biznes aktywnie włączał się w działania na rzecz ochrony bioróżnorodności – w tym kontekście pomocne mogą być platformy wymiany wiedzy kierowane do jego przedstawicieli, jak np. Business@Biodiversity (powołana do życia przez Komisję Europejską).
 • Źródłem znacznej części różnorodności biologicznej na lądzie są lasy. Pokrywają one 1/3 powierzchni lądów na Ziemi, i zgodnie z danymi ONZ, żyje w nich ponad 80% wszystkich gatunków lądowych zwierząt, roślin i owadów. Ponad 95% europejskich lasów jest zarządzanych i modyfikowanych przez działalność człowieka. Praktyki zarządzania lasami różnią się zasadniczo w całej Europie, od pełnego zarządzania w celu zachowania bioróżnorodności, do intensywnego, krótkookresowego leśnictwa monokulturowego. Jak wynika z raportu European Forest Ecosystems – State And Trends ponad 80% powierzchni lasów w regionie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest zarządzane jako las produkcyjny z możliwością pozyskiwania drewna. Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Bank danych o lasach powierzchnia lasów w Polsce stanowi 0,23% lasów świata oraz około 6% powierzchni lasów Unii Europejskiej. Zasoby drzewne kraju (2,3 mld m3) stanowią 9,5% zasobów lasów UE, co daje Polsce 4. miejsce wśród tych krajów. W Polsce sektor leśno-drzewny wypracowuje OK. 2% PKB, zatrudniając 375 tys. Polaków – statystycznie co setny jej mieszkaniec pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.
 • Jak wynika z licznych publikacji eksperckich, m.in. raportów: WWF Living Planet Report 2016. Risk And Resilience In A New Era czy UNEP GEO-6, wylesianie, nadmierna eksploatacja gruntów i gatunków, degradacja siedlisk, wprowadzanie gatunków inwazyjnych, zanieczyszczenia i ocieplenie klimatu powodują zmiany warunków, których konsekwencje gospodarcze i społeczne odczuwalne są globalnie. Na przykład, co wynika z opracowania Komisji Europejskiej, owady zapylające rośliny wnoszą znaczący zysk do światowej gospodarki żywnościowej – szacuje się, że 5-8% światowej produkcji roślinnej ma bezpośredni związek z zapylaniem przez owady, a roczna wartość rynkowa tej produkcji wynosi od 235 do 577 mld $. Zgodnie z danymi przywołanymi w publikacji Najwyższej Izby Kontroli w naszej strefie klimatycznej około 80-90% gatunków roślin jest zapylanych przez owady, a pszczoły uważane są za czwarty ekonomicznie ważny gatunek zwierząt gospodarskich. Na podstawie informacji Fundacji Greenpeace Polska, w 2015 r. wartość zapylania roślin uprawnych w Polsce wynosiła 4,1 mld zł, zaś inne statystyki przywołane w opracowaniu mówią o kwocie nawet 7,4 mld zł. Kondycja przyrody oraz jej usługi mają znaczenie nie tylko dla rolnictwa – raport European Red List Of Medicinal Plants podaje, że ponad 50% leków na receptę zawiera składniki pochodzące z wyciągów uzyskiwanych z roślin.
 • O pozytywnych przykładach ochrony bioróżnorodności w rolnictwie przeczytać można w raporcie Rolnictwo I Przyroda Centrum UNEP/GRID – Warszawa.
 • Jedną z najszybciej rozwijających się i mającą silny związek ze środowiskiem naturalnym i różnorodnością biologiczną gałęzią gospodarki jest zrównoważona turystyka. ONZ ogłosiło rok 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki Dla Rozwoju, zwracając tym samym uwagę na konieczność wspierania zmian polityk państw i strategii przedsiębiorstw w dążeniu do budowy bardziej zrównoważonego sektora turystycznego.
 • Dzisiejsze inwestycje – w poprawę stanu środowiska, zielone technologie czy ochronę obszarów chronionych – pozwalają zaoszczędzić pieniądze i promować wzrost gospodarczy w perspektywie długoterminowej, a zielona gospodarka powinna stać się nowym motorem wzrostu.
 • Przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, wylesianiu i degradacji gruntów – zmniejszanie ryzyk związanych z ich utratą lub wyniszczeniem
 • Ocena wpływu firmy i jej łańcucha dostaw na ekosystemy, zwłaszcza wrażliwe; podjęcie działań ograniczających negatywne oddziaływanie
 • Ocena finansowanych inwestycji pod kątem ryzyka utraty bioróżnorodności, wylesiania i degradacji gruntów
 • Troska o zagrożone gatunki: wsparcie dla ich ochrony, inicjowanie i angażowanie się we współpracę, także lokalną, w tym zakresie
 • Inwestycje w bardziej zrównoważone plantacje rolne i gospodarkę leśną, np. z wykorzystaniem środków z Green Climate Fund (GCF)
 • Rozwój produktów i usług wytwarzanych w sposób nieszkodliwy dla środowiska i przyrody, np. z materiałów pochodzących z recyklingu
 • Ograniczanie wykorzystania wody w procesach produkcyjnych
 • Inwestycje w technologie i innowacje wspierające ochronę środowiska naturalnego (także jako element budowy przewagi konkurencyjnej oraz zaufania do firmy)
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

  1
  2
  3
  4

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju