Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
6.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie.6.2 Do 2030 roku zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych sytuacjach.

6.3 Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów. Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

6.4 Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej, by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

6.5 Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną.

6.6 Do 2020 roku zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne.

6.a Do 2030 roku rozszerzyć międzynarodową współpracę i wesprzeć budowę potencjału krajów rozwijających się, który umożliwi podejmowanie działań i opracowanie programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna , oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.

6.b Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej.

 • Zasoby wodne Polski plasują nasz kraj na 25. miejscu w Europie (zasoby słodkowodne w przeliczeniu na mieszkańca), jak wynika z danych Eurostat. Intensywne działania melioracyjne oraz aktywne powiększanie areału ziemi przeznaczonej na potrzeby rolnictwa skutkują zaburzeniami naturalnych zdolności do retencjonowania wody i w konsekwencji zmniejszają możliwości przeciwdziałania i ograniczania ryzyka powodzi czy suszy.
 • W Polsce problemem jest zabezpieczenie ujęć wody pitnej. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę m.in. na problemy z wyznaczeniem stref ochrony ujęć. Nawet 50% właścicieli terenów, na których występują nie ustanawia dla nich strefy ochrony bezpośredniej. Realnym wyzwaniem dla naszego kraju jest poradzenie sobie z problemem małych zasobów wody pitnej, nieprawidłowości w ich ochronie oraz gospodarowaniu nią przez wszystkie sektory: społeczny, prywatny i publiczny.
 • Problem braku bieżącej wody, w tym ciepłej oraz brak łazienki i/lub toalety dotyka 11,4% polskich gospodarstw domowych, co wynika z Raportu Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 roku.
 • Woda nieuchronnie staje się strategicznym czynnikiem także dla firm w większości sektorów. Jej malejące zasoby będą wymuszać na biznesie zmiany. Niektóre z przedsiębiorstw – poprzez swoje prewencyjne czy innowacyjne działania – będą na te zmiany przygotowane. Ta gotowość może zadecydować o ich przyszłym sukcesie.
 • Zwiększenie znaczenia efektywności wodnej w procesach produkcyjnych, poprzez m.in. narzędzia mierzenia tzw. śladu wodnego (czyli efektywności zużycia wody w kluczowych elementach łańcucha wartości)
 • Unowocześnianie procesów produkcyjnych (nastawione m.in. na eliminację substancji zanieczyszczających wodę), odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz gospodarowania odpadami
 • Nowe produkty i usługi pozwalające chronić i oszczędzać zasoby wodne
 • Zastępowanie wodochłonnych procesów i produktów (np. niektóre uprawy) mniej zależnymi od dostępności zasobów wodnych (przeciwdziałanie ryzykom tzw. osieroconych aktywów)
 • Edukacja i zachęcanie pracowników do oszczędzania wody w pracy i w domu; premiowanie innowacji w tym zakresie
 • Edukacja konsumentów w zakresie oszczędzania wody
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2020

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

  1
  2
  3
  4

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju