fbpx

Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

9.1 Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.

9.2 Promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację; do 2030 roku znacznie zwiększyć udział przemysłu w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB, biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe; podwoić ten udział w krajach najsłabiej rozwiniętych.

9.3 Zwiększyć dostęp małych i innych przedsiębiorstw, w tym przemysłowych, w szczególności w krajach rozwijających się, do usług finansowych i przystępnych kredytów oraz włączyć je w łańcuchy wartości i zapewnić udział w rynku.

9.4 Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

9.5 Do 2030 roku wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych i prywatnych nakładów finansowych na rozwój.

9.a Ułatwić rozwój zrównoważonej i odpornej infrastruktury w krajach rozwijających się poprzez wzmocnienie wsparcia finansowego, technologicznego i technicznego dla krajów afrykańskich, najmniej rozwiniętych, w tym pozbawionych dostępu do morza i małych krajów wyspiarskich.

9.b Wspierać krajowy rozwój technologiczny, badania i innowacyjność w krajach rozwijających się, w tym poprzez prowadzenie sprzyjającej polityki m.in. dla dywersyfikacji przemysłowej i zwiększania wartości dodanej dla dóbr.

9.c Do 2020 roku znacząco zwiększyć dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążyć do zapewnienia przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu w krajach najmniej rozwiniętych.

 • Polska jest największym beneficjentem pomocy Unii Europejskiej – w okresie 2014-2020 otrzymamy w sumie 82,5 mld EUR, z przeznaczeniem głównie na inwestycje w infrastrukturę transportową – drogową i kolejową oraz na sfinansowanie inwestycji w miastach, w szczególności dot. projektów związanych z czystym transportem miejskim i gospodarką niskoemisyjną. Największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Szczegółowy opis programów, efekty działań zrealizowanych w ich ramach oraz oferty wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich.
 • Dobrze zaprojektowane i zarządzane miasta oferują duże możliwości zrównoważonego życia i takiego też środowiska biznesowego. Dlatego polskie miasta coraz chętniej podejmują działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu operacji logistycznych i prowadzenia działalności gospodarczej na warunki życia na obszarach miejskich – ich przykłady podaje magazyn We Build Value.
 • Aktualny stan polskiej gospodarki jest pozytywnie oceniany przez ekspertów, jednak oprócz pochwał Komisja Europejska w swym raporcie z lutego 2017 zwraca uwagę na niewystarczające postępy Polski w zakresie inwestycji w badania i rozwój (R&D), własność intelektualną, oprogramowanie czy energię odnawialną. Wyzwaniem pozostaje również stan powietrza – najgorszy wśród państw UE. Podobne wnioski wysnuwają autorzy raportu Poland 2025: Europe’s New Growth Engine, zaznaczając, że warunkiem ambitnego rozwoju Polski są: 1) przezwyciężanie barier wzrostu, szczególnie w odniesieniu do górnictwa, energetyki, rolnictwa, 2) rozwój sektorów o dużym potencjale (np. zaawansowane usługi biznesowe, procesy produkcyjne i przetwórstwo żywności), 3) osiągnięcie efektywności kosztowej w technologii (na przykładzie branży farmaceutycznej), 4) powstrzymywanie niekorzystnych trendów demograficznych.
 • Wyzwaniem dla Polski pozostaje działalność badawczo-rozwojowa. Tymczasem na podstawie danych z raportu Deloitte Polska. Badania I Rozwój W Przedsiębiorstwach 2016, 44 proc. firm deklaruje, że nie wdrożyło strategii badawczo – rozwojowej. Blisko połowa przedsiębiorców nie dostrzega korzyści biznesowych z działań badawczo-rozwojowo-innowacyjnych. To niepokojący wynik, zwłaszcza, że obserwacje światowych gospodarek wskazują, że przyszłość należy do tych opartych na wiedzy. Duże i średnie firmy charakteryzują się większą aktywnością innowacyjną, co wynika z faktu, iż na ogół osiągnęły już wystarczające zasoby, niezbędne do realizacji projektów B+R – takich jak kapitał, dojrzałość strategii rozwoju czy wykwalifikowane zasoby ludzkie. W tym kontekście szczególnie efektywna może być współpraca biznesu z ośrodkami naukowo – badawczymi oraz dostępność bankowych produktów i usług, które – wraz z pomocą w doborze odpowiedniej struktury finansowania oraz zabezpieczeń przed ryzykiem – zachęcą polskie firmy do większej aktywności w zakresie B+R.
 • Jak wynika z raportu 2016 Mobile Industry Impact Report: Sustainable Development Goals branża telekomunikacyjna odgrywa znaczącą rolę w rozwoju infrastruktury, zarówno jako dostawca, ale także jako katalizator dla ewolucji innych gałęzi przemysłu, w tym procesów przemysłowych i produkcji. Komunikacja mobilna – w znacznej mierze dzięki lepszej wymianie informacji – odgrywa również istotną rolę w rozwoju mniejszych przedsiębiorstw czy lokalnych społeczności.
 • Rozwijanie zrównoważonego przemysłu o wysokim poziomie technologicznym i wysokiej wartości dodanej, w tym przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych
 • Inwestowanie w badania i rozwój, wspieranie ośrodków badawczo-rozwojowych
 • Modernizacja lub inwestycje w nową infrastrukturę – bardziej zrównoważoną, odporną, przyjazną ludziom i środowisku
 • Angażowanie lokalnych społeczności, zwłaszcza grup wrażliwych, w procesy konsultacyjne dotyczące zmian w infrastrukturze
 • Promowanie innowacji i otwartości na pomysły interesariuszy
 • Zrównoważone zarządzanie projektami i inicjatywami firmy, w tym ustanawianie standardów
 • Wspieranie mikro-, małych i średnich firm, w tym przemysłowych, poprzez włączanie ich w łańcuchy wartości i ułatwianie im dostępu do finansowania
 • Zwiększanie dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zapewnianie przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
GUS CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz Celów

Otwarte konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

  1
  2
  3
  4
  5

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju