Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

8.1 Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania. Osiągnąć i utrzymać przynajmniej 7-procentowy roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najmniej rozwiniętych.

8.2 Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.

8.3 Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.

8.4 Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z dziesięcioletnimi programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwiniętych.

8.5 Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości.

8.6 Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach.

8.7 Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywanie dzieci żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach.

8.8 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników, w tym pracowników – migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.

8.9 Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty.

8.10 Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, by ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich.

8.a Zwiększyć wsparcie z zakresu Pomocy na Rzecz Rozwoju Handlu (Aid for Trade) na rzecz krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony Zintegrowany Ramowy Program Pomocy Technicznej na Rzecz Rozwoju Handlu dla Najsłabiej Rozwiniętych Państw (Enhanced Integrated Framework for Trade – Related Technical Assistance to Least Developed Countries).

8.b Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię zatrudnienia młodych ludzi oraz Globalny Pakt Pracy przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (Global Jobs Pact of the International Labour Organization).

 • Wzrost gospodarczy w Polsce jest w mniejszym stopniu niż w wielu innych krajach UE pobudzany przez inwestycje. Relatywie niska jest stopa inwestycji przedsiębiorstw – od lat w kraju utrzymuje się na poziomie 10% wobec 12% przeciętnie w regionie. 

 • Tak jak w większości krajów Unii, w Polsce zmniejszył się odsetek osób biernych zawodowo – obecnie 25% osób w wieku 20–64 lata nie podejmuje ani nie poszukuje pracy (w UE średnio 21%), podczas gdy w 2010 r. było to niemal 29%. 

 • W porównaniu z początkiem dekady nieco poprawiło się bezpieczeństwo i warunki pracy. Ogólny wskaźnik wypadkowości w Polsce od 2011 r. wykazuje tendencję spadkową i w ostatnim czasie (2019) wyniósł 606 na 100 tys. pracujących (wobec 815 w 2010 r.). 

 • Odsetek osób w wieku 15-24 lata, które nie pracują oraz nie uczestniczą w dalszym kształceniu lub szkoleniu w 2019 r. wyniósł 8,1% w porównaniu do 11% w 2015 r.

 • 75% pracujących Polaków deklaruje posiadanie umowy o pracę (54% na czas nieokreślony oraz 21% na czas określony), 14% pracuje w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a 10% posiada własną działalność. 

 • W 2019 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 24,2 tys. przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 206,5 mld zł. Ponad połowa (55,9%) kapitału zagranicznego była ulokowana w podmiotach zatrudniających 250 i więcej osób. Najwięcej podmiotów działało w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (27,6%), a najwięcej kapitału zagranicznego (39,4%) zaangażowano w przetwórstwie przemysłowym. 

 • W Polsce legalnie pracuje obecnie 683 tys. cudzoziemców, wśród nich jest 513 tys. obywateli Ukrainy – tyle jest aktualnych zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych. W ostatnich latach liczba ta wzrasta, głównie z powodów demograficznych. Skala zjawiska wymaga działań na rzecz zapewnienia tym osobom odpowiedniej i godnej pracy, właściwego zaplecza socjalnego oraz warunków integracji z polskim społeczeństwem. 

 • W najnowszym rankingu (pochodzącym z 2020 roku) mierzącym poziom zrównoważenia turystyki Polska znalazła się na 21 spośród 99 miejsc. Euromonitor stworzył Sustainable Travel Index – wskaźnik, który ma pozwolić biznesowi turystycznemu odnaleźć się w nowych warunkach dla turystyki – epoce po koronawirusie. Wskaźnik bierze pod uwagę zwłaszcza dostępność niskoemisyjnego transportu, efektywność energetyczną miejsc zakwaterowania, wpływ na środowisko i mieszkańców, popyt na zrównoważoną turystykę, a także ogólną stabilność gospodarczą i ryzyka (m. in. geopolityczne, naturalne) dla danego regionu. 

 • Zwiększanie wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności
 • Zrównoważona produkcja, w tym zwiększanie efektywności wykorzystania bogactw naturalnych i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w procesie produkcji
 • Realizowanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw
 • Rozwijanie zrównoważonej turystyki, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty
 • Wspieranie rozwoju mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw i włączanie ich w zrównoważone łańcuchy dostaw
 • Prowadzenie programów rozwoju umiejętności w całym łańcuchu dostaw firmy
 • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i inwestowanie w mentoring początkujących przedsiębiorców
 • Ułatwianie dostępu do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich
 • Tworzenie godziwych miejsc pracy i bezpiecznego środowiska pracy
 • Walka z mobbingiem i molestowaniem w miejscu pracy
 • Eliminacja nieuczciwych praktyk w zakresie rekrutacji i zatrudniania, szczególnie grup narażonych na nadużycia (np. pracownicy migrujący, osoby niepełnosprawne); tworzenie innowacyjnych form ochrony socjalnej takich pracowników
 • Wyrównywanie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet, grup wykluczonych za pracę o tej samej wartości
 • Tworzenie możliwości pracy i rozwoju kwalifikacji dla młodych ludzi
 • Skuteczne mechanizmy identyfikowania pracy dzieci i pracy przymusowej w ramach globalnych łańcuchów dostaw oraz wdrażania środków zaradczych w przypadku wykrycia nadużyć
działania
CSR Consulting LPP
Kampania 17 Celów

Gospodarka przyszłości – branża tekstylna

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Poznań

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Łódź

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Kielce

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Agenda 2030: Zmierzmy się!

Konferencja Agenda 2030: Zmierzmy się! współorganizowana z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na której zajmiemy się tematem mierzenia i skutecznej ewaluacji.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2021

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są...

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Forum Inspiracji 2021

V edycja głównej konferencji Kampanii 17 Celów, podczas której zaprezentowane zostaną wyzwania i aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030

  1
  2
  3

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju