Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

8.1 Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania. Osiągnąć i utrzymać przynajmniej 7-procentowy roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najmniej rozwiniętych.

8.2 Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.

8.3 Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.

8.4 Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z dziesięcioletnimi programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwiniętych.

8.5 Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości.

8.6 Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach.

8.7 Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywanie dzieci żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach.

8.8 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników, w tym pracowników – migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.

8.9 Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty.

8.10 Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, by ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich.

8.a Zwiększyć wsparcie z zakresu Pomocy na Rzecz Rozwoju Handlu (Aid for Trade) na rzecz krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony Zintegrowany Ramowy Program Pomocy Technicznej na Rzecz Rozwoju Handlu dla Najsłabiej Rozwiniętych Państw (Enhanced Integrated Framework for Trade – Related Technical Assistance to Least Developed Countries).

8.b Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię zatrudnienia młodych ludzi oraz Globalny Pakt Pracy przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (Global Jobs Pact of the International Labour Organization).

Według The Sustainable Developement Report Polska osiągnęła w realizacji Celu wynik umiarkowanie poprawiający się, ale niewystarczający do osiągnięcia celu. Przed Polską pozostają wyzwania aby zrealizować Cel. (2022)

Priorytety dla Polski

 • Poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na zaawansowaniu technologicznym produktów, jakości i innowacyjności oferowanych produktów, jak również mechanizmów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
 • Rozwój przedsiębiorczości (ułatwienia prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej i dostępie do instrumentów finansowania)
 • Zwiększanie wskaźnika zatrudnienia
 • Promowanie stabilnych form zatrudnienia
 • Zwiększenie elastyczności w odniesieniu do metod organizacji i świadczenia pracy
 • Odpowiednie kreowanie rynku pracy dla zapewnienia godnej pracy dla wszystkich
 • Aktywizacja zawodowa osób młodych, kobiet, osób w wieku 50+, osób długotrwale bezrobotnych, jak również niepełnosprawnych
 • Poprawa przepływu niewykorzystanych zasobów pracy z rolnictwa do innych sektorów
 • Rozwój odpowiedzialnej polityki migracyjnej

Dane z Polski

 • Wzrost gospodarczy w Polsce jest w mniejszym stopniu niż w wielu innych krajach UE pobudzany przez inwestycje. Relatywie niska jest stopa inwestycji przedsiębiorstw – od lat w kraju utrzymuje się na poziomie 10% wobec 12% przeciętnie w regionie. 
 • Tak jak w większości krajów Unii, w Polsce zmniejszył się odsetek osób biernych zawodowo – obecnie 25% osób w wieku 20–64 lata nie podejmuje ani nie poszukuje pracy (w UE średnio 21%), podczas gdy w 2010 r. było to niemal 29%. 
 • W porównaniu z początkiem dekady nieco poprawiło się bezpieczeństwo i warunki pracy. Ogólny wskaźnik wypadkowości w Polsce od 2011 r. wykazuje tendencję spadkową i w ostatnim czasie (2019) wyniósł 606 na 100 tys. pracujących (wobec 815 w 2010 r.). 
 • Odsetek osób w wieku 15-24 lata, które nie pracują oraz nie uczestniczą w dalszym kształceniu lub szkoleniu w 2019 r. wyniósł 8,1% w porównaniu do 11% w 2015 r.
 • 75% pracujących Polaków deklaruje posiadanie umowy o pracę (54% na czas nieokreślony oraz 21% na czas określony), 14% pracuje w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a 10% posiada własną działalność. 
 • 2019 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 24,2 tys. przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 206,5 mld zł. Ponad połowa (55,9%) kapitału zagranicznego była ulokowana w podmiotach zatrudniających 250 i więcej osób. Najwięcej podmiotów działało w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (27,6%), a najwięcej kapitału zagranicznego (39,4%) zaangażowano w przetwórstwie przemysłowym. 
 • W Polsce legalnie pracuje obecnie 683 tys. cudzoziemców, wśród nich jest 513 tys. obywateli Ukrainy – tyle jest aktualnych zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych. W ostatnich latach liczba ta wzrasta, głównie z powodów demograficznych. Skala zjawiska wymaga działań na rzecz zapewnienia tym osobom odpowiedniej i godnej pracy, właściwego zaplecza socjalnego oraz warunków integracji z polskim społeczeństwem. 
 • W najnowszym rankingu (pochodzącym z 2020 roku) mierzącym poziom zrównoważenia turystyki Polska znalazła się na 21 spośród 99 miejsc. Euromonitor stworzył Sustainable Travel Index – wskaźnik, który ma pozwolić biznesowi turystycznemu odnaleźć się w nowych warunkach dla turystyki – epoce po koronawirusie. Wskaźnik bierze pod uwagę zwłaszcza dostępność niskoemisyjnego transportu, efektywność energetyczną miejsc zakwaterowania, wpływ na środowisko i mieszkańców, popyt na zrównoważoną turystykę, a także ogólną stabilność gospodarczą i ryzyka (m. in. geopolityczne, naturalne) dla danego regionu. 
 • Zwiększanie wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności
 • Zrównoważona produkcja, w tym zwiększanie efektywności wykorzystania bogactw naturalnych i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w procesie produkcji
 • Realizowanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw
 • Rozwijanie zrównoważonej turystyki, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty
 • Wspieranie rozwoju mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw i włączanie ich w zrównoważone łańcuchy dostaw
 • Prowadzenie programów rozwoju umiejętności w całym łańcuchu dostaw firmy
 • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i inwestowanie w mentoring początkujących przedsiębiorców
 • Ułatwianie dostępu do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich
 • Tworzenie godziwych miejsc pracy i bezpiecznego środowiska pracy
 • Walka z mobbingiem i molestowaniem w miejscu pracy
 • Eliminacja nieuczciwych praktyk w zakresie rekrutacji i zatrudniania, szczególnie grup narażonych na nadużycia (np. pracownicy migrujący, osoby niepełnosprawne); tworzenie innowacyjnych form ochrony socjalnej takich pracowników
 • Wyrównywanie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet, grup wykluczonych za pracę o tej samej wartości
 • Tworzenie możliwości pracy i rozwoju kwalifikacji dla młodych ludzi
 • Skuteczne mechanizmy identyfikowania pracy dzieci i pracy przymusowej w ramach globalnych łańcuchów dostaw oraz wdrażania środków zaradczych w przypadku wykrycia nadużyć
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Tydzień Działania 2023

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

FORUM INSPIRACJI 2023

Serdecznie zapraszamy na kolejną, 7-dmą edycję konferencji FORUM INSPIRACJI, organizowanej przez Kampanię 17 Celów. Po 3 latach przerwy, wracamy "na żywo"!

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

BIZNES i AGENDA 2030 – REALNA ZMIANA czy zachowanie STATUS QUO [FOTO, RELACJA]

2 Marca odbyła się konferencja „Biznes i Agenda 2030 - Realna zmiana czy zachowanie status quo?”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju...

działania
CSR Consulting
Inicjatywy

Kogo powinien zainteresować Zrównoważony Łańcuch Dostaw?

Podczas wydarzenia uczestnicy poznają podstawy stojące za ideą zrównoważonego łańcucha dostaw.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2022 – Agenda 2030 – Czy zdążymy?

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030.

działania
CSR Consulting LPP
Kampania 17 Celów

Branża tekstylna i Agenda 2030

Webinar Gospodarka Przyszłości: Branża tekstylna to przedstawienie nowej wizji zrównoważonej branży tekstylnej oraz prac ekspertów nad mapą wpływu dla branży.

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

17 Celów w Trasie – Wrocław

Podczas 17 Celów w trasie będziemy podejmować najważniejsze tematy zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o GOSPODARCE POZYTYWNEJ o tym, że nie szkodzić to już...

  1
  2
  3
  4

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju