fbpx

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

8.1 Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę krajowe uwarunkowania. Osiągnąć i utrzymać przynajmniej 7-procentowy roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najmniej rozwiniętych.

8.2 Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.

8.3 Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.

8.4 Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z dziesięcioletnimi programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwiniętych.

8.5 Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości.

8.6 Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach.

8.7 Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywanie dzieci żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach.

8.8 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników, w tym pracowników – migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.

8.9 Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty.

8.10 Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, by ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich.

8.a Zwiększyć wsparcie z zakresu Pomocy na Rzecz Rozwoju Handlu (Aid for Trade) na rzecz krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony Zintegrowany Ramowy Program Pomocy Technicznej na Rzecz Rozwoju Handlu dla Najsłabiej Rozwiniętych Państw (Enhanced Integrated Framework for Trade – Related Technical Assistance to Least Developed Countries).

8.b Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię zatrudnienia młodych ludzi oraz Globalny Pakt Pracy przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (Global Jobs Pact of the International Labour Organization).

 • Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego w 2017 roku do 3,5%, a w 2018 r. do 3,2%. Zdaniem Komisji polskie PKB będzie rosnąć szybciej za sprawą odbicia w inwestycjach i znacznego wzrostu prywatnej konsumpcji. Wedle długoterminowych (2020 – 2021 r.) przewidywań ekonomistów agencji ratingowej Fitch, Polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie co najmniej 3% rocznie.
 • Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, przez ostatnie ćwierćwiecze wzrost gospodarczy w Polsce był szybki mimo niskiego poziomu innowacyjności naszej gospodarki. Przez cały ten okres wzrost opierał się na: szybkiej akumulacji kapitału, napływie nowoczesnych technologii z zagranicy oraz szybkim wzroście poziomu wykształcenia społeczeństwa. Dotychczasowe źródła szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo się wyczerpują i to właśnie innowacyjność powinna je zastąpić, przy czym powinna być ona pojmowana szerzej, niż tylko przez pryzmat postępu technologicznego – obok udoskonaleń technologicznych, np. nowych produktów czy technik produkcji, innowacje powinny mieć także wymiar społeczny. Ważne, by przyjąć, że kształtowanie warunków dla działalności innowacyjnej zależy w głównej mierze od kapitału społecznego i jest silnie powiązane ze zdolnością do generowania i wykorzystania wiedzy, kreatywnością oraz przedsiębiorczością.
 • W kwestii struktury i warunków zatrudnienia w Polsce sytuacja jest stabilna, choć zróżnicowana terytorialnie czy ze względu na płeć. Komisja Europejska prognozuje, że bezrobocie ma spaść z poziomu 6,2% w 2016 r. do 4,4% w 2018 r. W raporcie Głównego Urzędu Statystycznego z kwietnia 2017 r., zauważono takie tendencje, jak: wzrost populacji pracujących (wśród mężczyzn), przy jednoczesnym znaczącym spadku liczby bezrobotnych (większym dla kobiet); spadek liczby osób biernych zawodowo (wskaźnik wyższy dla kobiet); wzrost poziomu wskaźnika zatrudnienia ogółem – w nieco większym stopniu miernik ten wzrósł w populacji mężczyzn niż kobiet; zmniejszenie populacji osób niepełnozatrudnionych; obniżenie stopy bezrobocia ogółem uległa obniżeniu – natężenie bezrobocia zmniejszyło się w takim samym stopniu w populacji kobiet i mężczyzn; stopa bezrobocia dla mieszkańców wsi była większa niż dla mieszkańców miast; mimo spadku stopy bezrobocia wśród młodzieży (w wieku 15-24 lata) nadal utrzymuje się wysoki jej poziom – 15,9%.
 • Najpopularniejszą formą zatrudnienia w ostatnim kwartale 2016 r. w Polsce była praca wykonywana w oparciu o umowę o pracę – posiadanie takiej umowy zadeklarowało aż 93,4% ogółu pracowników najemnych, wedle danych GUS. Odsetek pracujących w oparciu o umowę o pracę wśród kobiet i mężczyzn był zbliżony i wynosił odpowiednio: 93,7% i 93,1%. Podobna sytuacja dotyczyła osób mieszkających w mieście i na wsi, dla których odsetek ten wynosił odpowiednio 93,5% i 93,2%.
 • Przeciętny tygodniowy czas pracy w głównym miejscu pracy wyniósł 38,7 godz., wedle danych GUS. Dłużej pracowali mieszkańcy miast (38,8 godz.) niż wsi (38,5 godz.), natomiast kobiety pracowały krócej niż mężczyźni (odpowiednio: 36,9 godz. i 40,2 godz.). Dłużej pracowały osoby pracujące w sektorze prywatnym – 39,1 godz. wobec 37,4 godz. w sektorze publicznym.
 • W IV kwartale 2016 r. według GUS ponad 40% biernych zawodowo stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, a najczęściej występującymi przyczynami wspomagającymi ich bierność były: obowiązki rodzinne, nauka i uzupełnianie kwalifikacji, choroba lub niepełnosprawność oraz emerytura.
 • W Polsce ma wzrosnąć deficyt sektora finansów – zdaniem Komisji Europejskiej zarówno w roku 2017, jak i 2018 ma wynieść 2,9%.
 • Komisja Europejska zakłada, że wzrosnąć ma także inflacja z 1,8% w roku 2017 do 2,1% – w 2018 r.
 • Korzystne tendencje Polski wpisują się w trendy Unii Europejskiej – po raz pierwszy od prawie dziesięciu lat przewiduje się wzrost wszystkich gospodarek państw członkowskich UE w całym okresie prognozowania (w roku 2016, 2017 i 2018). Jak zaznaczają analitycy, perspektywom tym towarzyszy jednak większa niż zazwyczaj niepewność.
 • Według Raportu UN Global Compact zrównoważone łańcuchy dostaw mają pozytywny wpływ na świat. Szacuje się, że 80% globalnego handlu przechodzi przez łańcuchy dostaw. Współpracując ze sobą nabywcy i dostawcy powiązani łańcuchami wartości tworzą standardy w zakresie: przestrzegania praw człowieka (w tym praw pracowniczych), odporności na zmiany klimatyczne, ochrony środowiska, wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu czy rozwijają etyczne praktyki biznesowe. W Polsce trend tworzenia kodeksów zrównoważonych łańcuchów dostaw dopiero się rozwija.
 • Zwiększanie wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności
 • Zrównoważona produkcja, w tym zwiększanie efektywności wykorzystania bogactw naturalnych i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w procesie produkcji
 • Realizowanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw
 • Rozwijanie zrównoważonej turystyki, która tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty
 • Wspieranie rozwoju mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw i włączanie ich w zrównoważone łańcuchy dostaw
 • Prowadzenie programów rozwoju umiejętności w całym łańcuchu dostaw firmy
 • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i inwestowanie w mentoring początkujących przedsiębiorców
 • Ułatwianie dostępu do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich
 • Tworzenie godziwych miejsc pracy i bezpiecznego środowiska pracy
 • Walka z mobbingiem i molestowaniem w miejscu pracy
 • Eliminacja nieuczciwych praktyk w zakresie rekrutacji i zatrudniania, szczególnie grup narażonych na nadużycia (np. pracownicy migrujący, osoby niepełnosprawne); tworzenie innowacyjnych form ochrony socjalnej takich pracowników
 • Wyrównywanie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet, grup wykluczonych za pracę o tej samej wartości
 • Tworzenie możliwości pracy i rozwoju kwalifikacji dla młodych ludzi
 • Skuteczne mechanizmy identyfikowania pracy dzieci i pracy przymusowej w ramach globalnych łańcuchów dostaw oraz wdrażania środków zaradczych w przypadku wykrycia nadużyć
działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Akademia 17 Celów

Kompleksowe szkolenie o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla firm, które chcą włączyć je do swojej strategii.

działania
Danone ZT Kruszwica Rekopol CSR Consulting Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Carlsberg Ergo Hestia Ministerstwo Rozwoju
Kampania 17 Celów

Konferencja finałowa Biznes na rzecz Agendy 2030

Podsumowania działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2019 roku i ogłoszenie planów na 2020 rok

działania
CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Światowy Dzień Działania 2019

Światowy Dzień Działania obchodzony jest 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

działania
GUS CSR Consulting
Kampania 17 Celów

Konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz Celów

Otwarte konsultacje narzędzia do mierzenia efektów działań biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

Poznaj inne Cele Zrównoważonego Rozwoju